Publicaties:

 
Citydeal Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie in de Omgevingswet
In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De wet vervangt een veelheid aan wetten die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, biedt een aantal nieuwe instrumenten en richt zich op een andere, meer integrale en gebiedsgerichte aanpak. In opdracht van de Citydeal Klimaatadaptatie schreef Gert Dekker een artikel over de mogelijkheden die de invoering van de wet biedt voor klimaatadaptatie in de stedelijke leefomgeving.
H2Onieuw Rioolinspecteur gaat nauwkeuriger vastleggen
Vanaf 2020 bevat een rioolinspectierapport veel meer details. Gemeenten kunnen daardoor beter inschatten waar en wanneer actie nodig is. De nieuwe werkwijze draagt bij aan een meer risico gestuurd rioolbeheer. Verwacht: inspectiekosten omhoog, beheerkosten omlaag. Interview van Loes Elshof (H2O) met Eric Oosterom (Stichting RIONED), Alex Buijs (Gemeente Breda), Petra van der Werf (Ambient) en Han van Rijssen (VA) in Vakblad H2O, mei 2019, pag. 26-27.
landwater Rioolinspectie volgens Europese norm zorgt voor lagere kosten
Nederland inspecteert vanaf januari 2020 onze riolen visueel volgens de Europese NEN-EN13508-2+A1:2011. Dit betekent een grote verandering in de manier van werken van inspecteurs en beheerders. Overzichtsartikel van Petra van der Werf (Ambient) en Eric Oosterom (Stichting RIONED) in Land+Water, nr. 4 – april 2019, pag 16-17.
Pleisureworld vrijetijdstudies Atlas Leefomgeving: Recreatie op de kaart
De Atlas Leefomgeving ontsluit geografische informatie over milieu, gezondheid en veiligheid. Naar aanleiding van het actualiseren van het thema Vrije tijd schreven Dieneke Schram-Bijkerk (RIVM), Jon Rietman (Fietsplatform en Wandelnet) en Petra van der Werf (Ambient) een artikel in Vrijetijdstudies nummer 2, jaargang 36, 2018, pag 43-49.
watergovernance Case Study - Schoon water voor Brabant
In de provincie Noord-Brabant werkt een consortium van publieke en private partijen aan verbetering van de waterkwaliteit. Het doel is om emissie van onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en grondwater te verminderen. Sonja Kooiman van de redactie van Water Governance interviewde Sandra Verheijden van drinkwaterbedrijf Brabant Water en Geert Thyssen van de Provincie Noord-Brabant over hun rol in de aanpak die 'Schoon water voor Brabant' is gaan heten. Een gesprek over gedragsverandering, belangen, instrumentarium, successen en uitdagingen. Gepubliceerd in Water Governance 03-2018, pag. 30/31.
watergovernance Case Study - Bouwsteen Omgevingswet As50+
In dit artikel wordt beschreven hoe de gemeenten en het waterschap in As50+ verband samenwerken in de waterketen,  hoe zij hun zorgplichten en beleidsdoelstellingen onderbrengen in de bouwsteen voor de omgevingsvisie en hoe er ruimtelijk gedifferentieerd kan worden. Artikel van Frank Geenen (gem. Oss), Harold Soffner (gem. Bernheze), Tobias Nootenboom (Ambient) en Gert Dekker (Ambient) in Water Governance 01-2018, pag. 28-31.
watergovernance Sturen op het omgaan met regenwater onder de Omgevingswet
De omgang met regenwater is niet alleen een goed voorbeeld om de bedoeling van de herziening van het omgevingsrecht te illustreren. Het is ook een actueel vraagstuk als onderdeel van het bredere maatschappelijke thema klimaatadaptatie. Artikel van Gert Dekker (Ambient) en Kryštof Krijt (programma Eenvoudig Beter, min. BZK) in Water Governance 01-2018, pag. 18-27.
Magazine Insights Omgevingswet betekent grote wettelijke verandering
Op weg naar minder regels en meer ruimte voor initatief. De Omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties in onze geschiedenis. Terwijl de wet en haar uitvoeringsregelgeving gemaakt worden, bereiden gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk zich voor op haar komst in zo'n 150 Crisis- en herstelwetexperimenten en ruim 200 pilots. Artikel van Gert Dekker (Ambient) in Insights (uitgave van Goo Media) april 2018, pag. 18-20.
watergovernance De ethische kant van de digitale transformatie
De digitalisering in de watersector zorgt ervoor dat overheden en het bedrijfsleven steeds meer data kunnen krijgen en gebruiken. Hierdoor komen allerlei ethische vraagstukken op tafel te liggen op gebieden zoals privacy, autonomie, gelijke behandeling en menselijke waardigheid. Petra van der Werf interviewt Rinie van Est van het Rathenau Instituut over deze ethische kant van digitalisering en de rol van de watersector.
RIONED logo NIEUW2019 Rapport 'Graafschade bij complex rioleringswerk'
Bij graafwerkzaamheden aan de riolering treden relatief vaak graafschades op. Graafschade leidt tot uitloop van projecten, herstelkosten en overlast. Stichting RIONED, Enexis en het Kabel- en Leidingoverleg (KLO) willen deze graafschades voorkomen. Zij zijn daarom een doorbraakproject gestart, waarin zij onderzochten wat de oorzaken zijn van graafschades bij rioleringswerkzaamheden en welke concrete maatregelen deze schades kunnen verminderen. Ambient heeft dit onderzoek uitgevoerd. In november 2017 is het rapport gepubliceerd.
 Bodem png okt 2017 Nieuwe businessmodellen: Veroorzaak minstens één ander effect. Meervoudig investeren in bodem en ondergrond
Huidige financierings- en investeringsinstrumenten bieden onvoldoende mogelijkheden om meervoudige, integrale oplossingen te realiseren voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie of de energietransitie, waarbij op duurzame wijze gebruik gemaakt wordt van bodem en ondergrond. Met drie nieuwe perspectieven op meervoudige investeringen laten we zien dat meervoudig investeren loont: het bespaart kosten, genereert nieuwe opbrengsten én leidt tot duurzame oplossingen.
Door: Jurgen van der Heijden, Hanneke Puts, Astrid Slegers, Ron Nap, Tommy Bolleboom en Garmt Arbouw in Tijdschrift Bodem nr. 5, 10-2017, pag. 6-8.
watergovernance Kenniscoaches, ervaringen met een nieuw fenomeen in de watersector
In het bestuursakkoord water zijn afspraken gemaakt over de inzet van kenniscoaches met als doel om de regionale uitwerking van het bestuursakkoord water te ondersteunen. Artikel van Gert Dekker (Ambient) en Hugo Gastkemper (Stichting Rioned) in Water Governance 02-2017, pag. 65-73.
watergovernance Samen, integraal en duurzaam inrichten van het landelijke gebied
Governance assessment voor gebiedsgericht grondwaterbeheer in landelijk gebied. Artikel van Bernardien Tiehatten (Ambient) en Peter Ramakers (prov. Noord-Brabant) in Water Governance 02-2017, pag. 30-33.
Stowa logo 2 Waterinfodag 30 maart 2017
Interview met Petra van der Werf naar aanleiding van een workshop over de Atlas Leefomgeving op de Waterinfodag van 30 maart 2017.
RIONED logo NIEUW2019 Inzet kenniscoaches in watersector effectief
In het bestuursakkoord water zijn afspraken gemaakt over de inzet van kenniscoaches met als doel om de regionale uitwerking van het bestuursakkoord water te ondersteunen. Kenniscoaches zijn ervaren professionals die werkzaam zijn in de sector. Zij ondersteunden gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. De inzet van kenniscoaches is een effectief instrument gebleken om kennisdoorwerking te realiseren en samenwerkingsprocessen te versnellen. In dit artikel kijken Gert Dekker (Ambient) en Hugo Gastkemper (RIONED) terug op het ontstaan, de doelstelling, invulling en het resultaat van het programma kenniscoaches. Het artikel is verschenen in het BG-Magazine van maart 2017.
KIBO Tijdschrift Bodem nr. 1 - febr. 2017 - pag. 10-11
Op 21 oktober 2016 vond het startsymposium Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en Ondergrond - KIBO kick off, plaats. De maatschappij staat voor grote uitdagingen in de bodem en ondergrond. Wat zijn deze uitdagingen? Welke oplossingen zijn er? En welke kennis ontbreekt nog? Ruim 100 deelnemers met uiteenlopende achtergronden (overheden: rijk en decentraal, kennisinstellingen en bedrijfsleven) waren voor het startsymposium van KIBO in Delft bijeen om over het antwoord op deze en andere vragen van gedachten te wisselen.
RWSleefomgeving bodemconvenant Magazine ruimte voor ondergrond, pp. 40-42
Op 17 maart 2015 hebben vertegenwoordigers namens het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen het "Convenant bodem en ondergrond 2016-2020” ondertekend. “De provincies en gemeenten betrekken bij het opstellen of actualiseren van hun ruimtelijke plannen zoveel mogelijk de ondergrond en beschouwen de boven- en ondergrond als één geheel (3D-ordening)” is een doelstelling in het convenant. Kan een werkvorm als praktijkgemeenschap daarbij helpen en zo ja hoe? Astrid Slegers is projectleider ondergrond.

Kennis van de ondergrond sijpelt steeds dieper de provincie in
Astrid Slegers wordt geïnterviewd door Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) in het themanummer 'Provincies en de Ondergrond'.

 Waterkracht

Waterkracht
Gert Dekker, Hein van Stokkom (UvW) en Hendrik-Jan IJsinga (VEWIN) worden geïnterviewd naar aanleiding van de eindrapportage van de Visitatiecommissie Waterketen en de stand van zaken van de uitvoering van het bestuursakkoord water, onderdeel waterketen.

Logo samenwerken aan water

Videojournaal samenwerken aan water
Gert Dekker geeft samen met Hein van Stokkom een toelichting op de werkwijze en vraagstelling van de Visitatiecommissie Waterketen.

watergovernance

Kenniscoaches ondersteunen andere aanpak en werkwijze in het beheer van de waterketen
Gert Dekker, Marijke Jaarsma, Theo Smit en Erik Warns schrijven over 'Kenniscoaches, een nieuw fenomeen in de watersector'.

waterforumlogo

Peijs prikkelt waterketen
Gert Dekker en Hein van Stokkom worden geïnterviewd naar aanleiding van de tussenrapportage van de Visitatiecommissie Waterketen.

watergovernance
Artikel van Pui Mee Chan, Daniëlle Vollering, Henry van Veldhuizen en Gert Dekker over de governanceopgave van de grondstoffenfabriek.
 
watergovernance
Artikel van Gert Dekker en Herman Havekes in Water Governance.
 
metro
Pui Mee Chan vertelt namens de STOWA over het onderzoek naar Building with Nature projecten.
skb
SKB Doorgrond
SKB Doorgrond met als thema Ondergrond en Klimaatadaptief waterbeheer. Sonja Kooiman schrijft als programmamanager Ondergrond en Waterbeheer bij SKB de inleiding.
 
watergovernance
Grondwaterbescherming: regelgeving, handhaving én samenwerking
Artikel van Sonja Kooiman over de bescherming van het grondwater. Het artikel biedt een overzicht van de huidige situatie en schetst de kansen en mogelijkheden voor de toekomst.
 
watergovernance
De bodem als drager voor klimaatadaptief waterbeheer
Artikel van Sonja Kooiman in Water Governance over de rol die de bodem kan spelen voor klimaatadaptief waterbeheer.
 
RIONED logo NIEUW2019
Webinar regiorapportage benchmark rioleringszorg 2013
Op donderdag 18 april 2013 hield Gert Dekker samen met Eric Oosterom voor Stichting RIONED een interactief webinar om aanpak, planning, indicatoren en gebruikte bronnen toe te lichten. U kunt hier het webinar terugkijken (~50 minuten).
 
Kennislink
Bufferende bodems
Artikel van Kennislink over klimaatverandering in Nederland en de bijdrage van de bodem aan klimaatadaptief waterbeheer, waarin onder andere Sonja Kooiman geïnterviewd wordt.
 
watergovernance
De rol van gemeenten in het Deltaprogramma
Artikel van Gert Dekker en Jaap de Heer in Water Governance.
 
H2Onieuw 
Gemeenten en waterschap in Brabant krijgen grip op water p1/p2
Artikel van Nicolette Peters en Marcel Cox over het project Communicatie water Aa en Maas en Boxmeer, met illustraties (deel a en deel b) van Auke Herrema
 
 VRN
Doelmatig werken aan water vooral mensenwerk
Artikel van Gert Dekker en Govert Geldof over de sociale factor in het waterbeheer.
 
 H2Onieuw
Leiderschap en vertrouwen
Column geschreven door Gert Dekker over samenwerking in het waterbeleid.
 
 H2Onieuw
Biodiversiteit bodem draagt bij aan duurzaam watersysteembeheer
Opiniestuk van Bjartur Swart, Michelle Talsma en Sonja Kooiman.
 
 Kennislink
Droogte - en dan?
Artikel van Kennislink over droogte in Nederland, waarin onder andere Sonja Kooiman geïnterviewd wordt.
 
 landwater
Watersector staat voor serieuze bezuinigingen
Overzichtsartikel van Gert Dekker en Peter de Putter over veranderingen in de watersector.
 
 watergovernance
Een nieuwe Governance van het waterbeheer; het Bestuursakkoord Water
Overzichtsartikel van Gert Dekker en Herman Havekes over het Bestuursakkoord Water.
 
 Placeholder
 
 VRN
Besparing door focus op effectiviteit van maatregelen heeft hoogste prioriteit (1) en Versterken lokale kennis speerpunt aanpak afvalwaterketen (2).
Dubbelinterview met Hugo Gastkemper en Gert Dekker over doelmatigheidsverbetering in de afvalwaterketen.
 
 H2Onieuw
 “Gemeenten niet voor opheffing waterschappen”
Interview met Gert Dekker over het stimuleringsprogramma KRW/WB21 van de VNG.
 
 hollandsegemalen
Interview met Pui Mee Chan (film)
Interview over de schade en sterfte van vissen bij gemalen.
 
FaLang translation system by Faboba