David van den Burg

Adviseur

Het is kennis die de juiste keuze in belangrijke mate bepaalt.

Dit betekent David voor uw organisatie

David wordt gevraagd om door betrokken partijen geaccepteerde oplossingen te formuleren en implementeren bij (bestuurlijk complexe) vraagstukken op het gebied van bodem, ondergrond en omgeving. Hij heeft het vermogen om mensen samen te laten werken zonder hierbij de gestelde doelen uit het oog te verliezen.

Manier van werken

David is een ervaren programma- en procesmanager. Hij verbindt zich aan opdrachtgevers (en de daaraan gelieerde partijen) en de doelen waar ze voor staan. Hij legt verbindingen tussen mensen en sectoren om zo te komen tot gedragen en werkbare oplossingen. Dat is nodig, omdat in bestuurlijk complexe situaties waarbinnen hij vaak opereert, de verschillende partijen (zoals het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) vaak alleen invloed hebben op bepaalde onderdelen van een vraagstuk. Samenwerking en vertrouwen is dan essentieel om goede werkbare oplossingen te realiseren.

Ervaring

David heeft voor het ministerie van IenW (en in samenwerking met decentrale overheden) veel programma’s geïnitieerd en getrokken waaronder het kennis- en innovatieprogramma bodem en ondergrond, het asbestdossier en de Atlas Leefomgeving. Voor provincies trekt hij op dit moment een aantal trajecten om de stakeholders (bestuurlijk en ambtelijk) ‘Omgevingswet-proof’ te maken op het gebied van omgevingsveiligheid, bodem en ondergrond. Daarnaast is hij voorzitter van een aantal gremia waaronder het CCvD bodembeheer en de VOAM.