Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
Logo ambient
Nieuwsbrief
April 2010
park
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl

Beste lezer,

Begin 2009 stuurden wij een eerste nieuwsbrief. Nu, een jaar later, volgt nummer twee. De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de komende jaren voor de overheid in het teken zullen staan van bezuinigingen. Een extra uitdaging dus voor alle partijen om de ambities en gestelde doelen te realiseren!

Met deze tweede nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van onze activiteiten. De nieuwsbrief geeft een selectie van diverse onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u in uw dagelijkse praktijk. Op onze website (www.ambient.nl) vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

Zelf hebben we het afgelopen jaar mede gebruikt om een nieuw kantoor in gebruik te nemen. Deze is gevestigd in het centrum van Utrecht op loopafstand van het Centraal Station. Ook heeft Ambient drie nieuwe medewerkers kunnen verwelkomen. Zij stellen zich in deze nieuwsbrief kort aan u voor.
1 Voorzitterschap commissies
Ambient is door de NEN gevraagd het voorzitterschap te vervullen van de werkgroep die moet zorgen voor het opstellen van een gedragen Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor de bepaling van de doorlatendheid en maximale aantasting van bentoniethoudende afdichtingen in IBC werken. Daarnaast heeft de SIKB ons gevraagd onafhankelijk voorzitter te worden van een commissie die de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) moet herzien. Tenslotte vervult Ambient voor dezelfde SIKB het voorzitterschap van een tweetal begeleidingscommissies voor het fundamenteel herzien van richtlijnen: de beoordelingsrichtlijn (BRL) voor aanleg en herstel en de inspectierichtlijn van bodembeschermende voorzieningen.

Voor meer informatie, zie David van den Burg (d.vandenburg@ambient.nl; 06 – 14 30 66 79).
2 Gemeenteambassadeurs water
Sinds 2006 zijn de gemeenteambassadeurs water actief in het regionale samenwerkingsproces tussen met name gemeenten en waterschappen. Het instrument gemeenteambassadeurs is succesvol gebleken en is daarom ook in 2010 actief. Het programma kent twee duidelijke speerpunten: de waterketen en het deltaprogramma. Ambient coördineert in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het programma van de gemeenteambassadeurs water. Meer informatie over de gemeenteambassadeurs water vindt u op www.vng.nl/water.

Ook kunt u terecht bij Gert Dekker (g.dekker@ambient.nl; 06 – 41 34 40 11).

3 Implementatie Atlas Leefomgeving
Het kabinet heeft in de Nationale aanpak milieu en gezondheid toegezegd een elektronisch systeem te ontwikkelen dat op begrijpelijke wijze inzicht geeft in de kwaliteit van de leefomgeving en de relatie daarvan met de gezondheid en veiligheid van burgers. Het Geo-ICT programma ‘Atlas Leefomgeving’ geeft hier invulling aan. Er is een verkennende fase uitgevoerd waarin is nagegaan of een dergelijk systeem levensvatbaar is. Ambient heeft het procesmanagement hiervoor verzorgd. Op basis van de resultaten van de verkennende fase heeft de minister besloten de bouwfase in te zetten. Doel van deze fase is om het systeem daadwerkelijk te bouwen. Ambient is door VROM gevraagd ook voor dit onderdeel het procesmanagement te vervullen en het traject van bestuurlijk draagvlak en implementatie te coördineren. Aan het proces nemen meer dan 100 medewerkers van het rijk, provincies, gemeenten en kennisinstituten deel.

Voor meer informatie, zie David van den Burg (d.vandenburg@ambient.nl; 06 – 14 30 66 79).
4 Waterketenbijlage Flevoland
Waterschap Zuiderzeeland, Vitens en de Flevolandse gemeenten hebben in 2009 een waterketenbijlage gerealiseerd. 2.000 huishoudens kregen met de bijlage informatie over de waterketen in het algemeen, maar ook informatie over het eigen waterverbruik en de kosten daarvan. Met behulp van een enquête is onderzocht of de informatie in de bijlage zorgt voor meer kennis over water bij de burger en/of een groter waterbewustzijn.
De bijlage en het bijbehorende onderzoek zijn uniek in Nederland en geven invulling aan het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen. De resultaten vormen daarmee de input voor een landelijke discussie over overheidscommunicatie op het gebied van de waterketen.
In het proces van het maken en verzenden van de bijlage heeft Ambient namens Waterschap Zuiderzeeland de projectleiding verzorgd.

Voor meer informatie, zie Sonja Kooiman (s.kooiman@ambient.nl; 06 – 42 65 93 01).
5 Serious gaming
Ambient werkt samen met Tygron onder de vlag van RO2 (www.RO2.info) aan simulaties van besluitvormingsprocessen in de vorm van serious gaming. Op dit moment worden simulaties ontwikkeld voor de thema’s Water + Gebiedsontwikkeling en Bevolkingsdaling.

Voor meer informatie, zie David van den Burg (d.vandenburg@ambient.nl; 06 – 14 30 66 79).

6 Nieuwe medewerkers
Sinds het begin van dit jaar zijn drie nieuwe medewerkers bij Ambient actief: twee adviseurs en één office manager. Sonja Kooiman heeft al een aantal jaren ervaring als adviseur, projectleider en facilitator op het gebied van watermanagement. Zij zal zich in eerste instantie vooral bezig houden met de waterketenbijlage Flevoland en is ook gedetacheerd bij waterschap De Dommel. Petra van der Werf is begonnen als junior adviseur en zal vooral gaan werken aan het ondersteunen van de Atlas Leefomgeving en een aantal projecten op het gebied van recycling. De nieuwe office manager ten slotte is Patricia van Veen. Zij ondersteunt de rest van het team op organisatorisch en secretarieel vlak.
Wij zijn zo vrij geweest u op de verzendlijst van deze nieuwsbrief te plaatsen. Als u hier geen prijs op stelt, ontvangt u de nieuwsbrief in het vervolg niet meer. U kunt zich hier afmelden.
footer ambient nieuwsbrief