Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
Logo ambient
Nieuwsbrief
Januari 2009
park
Ambient
Postbus 85068
3508 AB Utrecht
www.ambient.nl
Beste lezer,

Met gepaste trots sturen wij u de eerste nieuwsbrief van Ambient. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten in het publieke sector op het gebied van water en milieu. De nieuwsbrief geeft een selectie van diverse onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u in uw dagelijkse praktijk. Op onze website (www.ambient.nl) vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.
1 Watergame Tiel
Samen met Tygron Serious Gaming en Deltares heeft Ambient de Watergame ontwikkeld. De watergame is een interactief computer- en rollenspel, met als doel de spelers inzicht te geven in het krachtenveld en de complexiteit van water in ruimtelijke ontwikkelingen. De Watergame is als pilot ontwikkeld voor gemeente Tiel en wordt voor andere casuistiek verder ontwikkeld. De ontwikkeling van de Watergame wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Leven met Water.
Meer informatie over de watergame vindt u op www.watergame.nl.

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Pui Mee Chan (p.chan@ambient.nl).
2 Vormgeven waterbeleid Vereniging Nederlandse Gemeenten
Sinds 2006 zijn de gemeenteambassadeurs water actief in het regionale uitwerkingsproces van de Europese Kaderrichtlijnwater (KRW). Het instrument gemeenteambassadeurs is succesvol gebleken. Op verzoek van alle betrokken partijen zullen de ambassadeurs daarom ook in 2009 actief zijn. Ambient coördineert in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het programma van de gemeenteambassadeurs Water. Daarnaast vervult Ambient op interim basis de functie van senior beleidsmedewerker Water bij de VNG. Samen met een ambtelijk en bestuurlijk netwerk van gemeenten wordt vormgegeven aan het gemeentelijk waterbeleid. Hierbij gaat het o.a. om het traject van de bestuursakkoorden water/-keten, de waterwet, gemeentelijke waterverordening, deltaprogramma en de benchmark rioleringszorg. Meer informatie over de gemeenteambassadeurs water vindt u op www.vng.nl/water.

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker (g.dekker@ambient.nl).
3 Atlas Leefomgeving
In de toekomstagenda Milieu heeft het kabinet toegezegd dat een systeem in werking zal treden waarmee bestaande informatie (met de bijbehorende implicaties) over milieu en gezondheid verkregen kan worden op basis van postcode. Met het programma Atlas Leefomgeving wordt door het ministerie van VROM invulling gegeven aan deze toezegging. De doelstelling van de Atlas Leefomgeving is om burgers en professionals beter (op maat) te informeren op het gebied van milieu en gezondheid door de toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van gegevens te optimaliseren en informatie begrijpelijk te presenteren. In opdracht van VROM ondersteunt Ambient het programma- en procesmanagement in algemene zin en coördineert het traject van bestuurlijk draagvlak en implementatie van het programma Atlas Leefomgeving. Er werken op dit moment meer dan 100 deelnemers vanuit rijk, provincies, gemeenten en kennisinstituten (Alterra en RIVM).

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij David van den Burg(d.vandenburg@ambient.nl).
4 Waterketenspel Provincie Noord-Holland
Samen met Actors en Leertouwer Van Dijk en U ontwikkelt Ambient het waterketenspel voor de samenwerkende waterpartners in Noord-Holland. Het waterketenspel heeft als doel betrokken inzicht te geven in hun eigen onderhandelings- en bewegingsvrijheid en die van de partners. Door op speelse wijze samenwerking in de waterketen te simuleren, worden gezamenlijke oplossingen gezocht én gevonden voor waterketenvraagstukken, die in de dagelijkse praktijk vaak stuiten op knelpunten die veelal te maken hebben met onbekendheid van de realiteit van de gesprekspartner.

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Pui Mee Chan (p.chan@ambient.nl).
5 Eureka
In opdracht van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer voert Ambient samen met NEN en SKB het programmamanagement van het project Eureka uit. Het doel van het project Eureka is het moderniseren en aanvullen van de bestaande richtlijnen voor nader onderzoek naar de bodemkwaliteit. Het project beoogt tevens extensieve veldwerktechnieken een duidelijke plaats in de uitvoering van bodemonderzoek te geven. Tevens beoogt Eureka de huidige onduidelijkheid over de status van de bestaande richtlijnen te beëindigen.
Meer informatie over Eureka vindt u op www.sikb.nl.

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij David van den Burg (d.vandenburg@ambient.nl).
6 Commissie MER
Ambient levert een bijdrage als inhoudelijk deskundigen aan verschillende werkgroepen van de Commissie MER. Het gaat hierbij om de beoordeling van waterhuishoudkundige onderdelen van zowel besluit-, als plan MER. In december zijn de werkzaamheden van twee werkgroepen voorlopig afgerond met het uitbrengen van een richtlijnenadvies. Het gaat om het project: Dynamisch Beekdal de Aa en de Robuuste verbindingszone de Beerse Meer informatie over deze projecten vindt u op http://www.commissiemer.nl/.

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker (g.dekker@ambient.nl).
Wij zijn zo vrij geweest u op de verzendlijst van deze eerste nieuwsbrief te plaatsen. Als u hier geen prijs op stelt, ontvang u de nieuwsbrief in het vervolg niet meer. U kunt zich hier afmelden.
footer ambient nieuwsbrief