Logo Ambient
Nieuwsbrief
Mei 2011
Lente
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van onze activiteiten. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u in uw dagelijkse praktijk. Op onze website vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

1 Bestuursakkoord Water vastgesteld
Op 23 mei is het Bestuursakkoord Water ondertekend. Het akkoord richt zich op het vergroten van de doelmatigheid in het waterbeheer in Nederland. Hierbij zijn specifieke afspraken gemaakt over de thema’s: (a) kaderstelling, plannen en toezicht, (b) financiering waterveiligheid, (c) waterketen, (d) samenwerken en (e) het waterschapsbestuur. Ambient draagt op interim basis bij aan de uitwerking van de afspraken en implementatie ervan. Meer informatie...
2 Serious game Gemeente Schoon in ontwikkeling
In opdracht van de Nederlandse Vereniging van ReinigingsDiensten ontwikkelt RO2 een serious game over zwerfafval. De game richt zich op de zwerfafvalketen, van preventie tot opruimen, en geeft inzicht in de rollen van de betrokken bestuurders, beleidsmedewerkers en uitvoeringsinstanties. Ambient heeft in opdracht van RO2 het spelconcept ontwikkeld en begeleidt de spelsessies. Meer informatie...
3 Flevoland pakt door met intensieve samenwerking afvalwaterketen
Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde gaan intensiever samenwerken binnen de afvalwaterketen. Voor o.a. de onderdelen gemalenbeheer, databeheer en meten en monitoring wordt een verkenning uitgevoerd naar een gezamenlijke uitvoering. Eind 2011 zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt. Ambient adviseert de partijen inhoudelijk en procesmatig over de invulling van de samenwerking. Meer informatie...
4 Start bouw Climate Game Engine
Agentschap NL heeft een consortium waaronder Ambient via de "SBIR"-regeling subsidie verstrekt om een "Climate Game Engine" te bouwen. Deze engine maakt het mogelijk om tijd- en kosteneffectief serious games te ontwikkelen over klimaatadaptatie en ruimtelijke ontwikkeling. Ambient voert het procesmanagement en stelt het conceptuele kader voor de game op. Meer informatie...
5 Ambient ondersteunt rekenkamercommissie
Ambient voert voor de rekenkamercommissie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een onderzoek uit naar de communicatie binnen het Watergebiedsplan Linschoterwaard. Doel van het onderzoek is te bepalen of de communicatie rondom de totstandkoming van het Watergebiedsplan doelmatig en doeltreffend is geweest. Meer informatie...
6 Nieuw gezicht bij Ambient
Vanaf 1 april versterkt Caroline de Haan het Ambient-team. Caroline heeft stage gelopen bij Ambient. Voor het programma Atlas Leefomgeving van het ministerie van I&M heeft zij een communicatieplan opgesteld en op onderdelen uitgevoerd. Caroline stelt zich op onze site verder aan u voor. Meer informatie over de Atlas Leefomgeving en de stage van Caroline vindt u hier.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
footer ambient nieuwsbrief