Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
Logo ambient
Nieuwsbrief
Oktober 2010
park
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl

Beste lezer,

Het regeerakkoord is klaar. Wat betekent dat voor uw dagelijkse praktijk de komende jaren? Misschien zijn de gevolgen nog niet direct zichtbaar. Maar gezien de voorgenomen bezuinigingen van het nieuwe kabinet en de concrete uitspraken over klimaatbeleid wordt de uitdaging om de ambities te realiseren waarschijnlijk alleen maar groter. Het blijven spannende tijden!

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van onze activiteiten. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u in uw dagelijkse praktijk. Zo is de bouw van de Atlas leefomgeving net gestart. Voor de STOWA begeleidt Ambient diverse projecten op het gebied van vismigratieknelpunten en waterkwaliteit. Verder lichten wij graag onze nieuwste projecten kort toe. Op onze website vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

Per 1 september is Ambient versterkt met een nieuwe adviseur, Pieternel de Haas. In deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.

1 Visvriendelijke gemalen
Nederland bestaat voor een groot deel dankzij de aanwezigheid van gemalen. Maar de aanwezigheid van gemalen vormt een barrière voor migrerende vissen. Vissen kunnen niet migreren of worden vermalen. In Europees verband (Europese Aalverordening, Kaderrichtlijn Water, Beneluxbeschikking) zijn afspraken gemaakt over het aanpakken van migratiebarrières. STOWA heeft onderzoek uit laten voeren naar de schadelijkheid van de meest voorkomende gemalen en naar visvriendelijke varianten. Voorlopig blijkt hieruit dat er geschikte alternatieven zijn voor de traditionele gemalen die veelal visonvriendelijker zijn. In de komende maanden worden de onderzoeksresultaten gebundeld. In februari 2011 volgt een slotsymposium. Ambient begeleidt namens de STOWA het onderzoek. Op Youtube staat een film (ca. 1,5 minuut) over het onderzoek: een quiz over visvriendelijke gemalen die Pui Mee heeft gehouden op de Nationale Gemalendag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Pui Mee Chan: p.chan@ambient.nl of 06 - 46 27 34 33.

2 Bouw en invulling Atlas Leefomgeving van start gegaan
De Atlas Leefomgeving is een webportaal waarop mensen informatie kunnen krijgen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Deze informatie wordt gepubliceerd door lokale overheden en een aantal instanties van de Rijksoverheid. In de vorige nieuwsbrief zijn we nader ingegaan op de achtergrond van dit geo-ICT programma, dat onder leiding staat van het ministerie van VROM. Eén van de opdrachten aan Ambient is om het aanleveren van data te begeleiden. Op dit moment is een groot aantal partijen waaronder vijf provincies, het IPO, een aantal kennisinstituten (RIVM, TNO, PBL), de VNG, ruim vijftig gemeenten en een aantal regionale samenwerkingsverbanden (zoals milieudiensten en GGD'en) aangesloten bij het programma. Deze zomer zijn zij begonnen met het aanleveren van data en bijbehorende metadata. Naast de datasets wordt ook veel extra informatie aangeleverd, waaruit het enthousiasme van de deelnemende organisaties blijkt. Tegelijkertijd is ook begonnen met de daadwerkelijke bouw van het portaal.

Voor meer informatie kunt u terecht bij David van den Burg: d.vandenburg@ambient.nl of 06 - 14 30 66 79.

3 Nieuwe projecten (1) - Ondergrond Stationsgebied Utrecht
Bij de realisatie van de plannen rondom het stationsgebied Utrecht (Utrecht City Project) speelt de ondergrond een belangrijke rol. Niet alleen omdat het de werkplanning en de logistiek van zo’n groot project kan beïnvloeden (bijvoorbeeld door de aanwezigheid van bodemverontreiniging) maar ook omdat bodemingrepen zowel ondergrondse als bovengrondse effecten kunnen hebben. Daarom wil Utrecht de stedelijke ondergrond beter leren kennen. In een brainstorm met experts wil de gemeente antwoorden op een aantal vragen zoals:
- welke rol kan en moet het systeem ondergrond spelen in grote ruimtelijke projecten?
- hoe kunnen we bestaande kennis en data van de ondergrond van het stationsgebied Utrecht bij elkaar brengen zodat we volledige informatie hebben op basis waarvan we gevolgen van ingrepen in de ondergrond kunnen voorspellen?
- hoe organiseren we een wetenschappelijke proeftuin waardoor we het gedrag van de stedelijke bodem kunnen volgen en leren omgaan met nieuwe technieken?

Ambient faciliteert deze brainstorm. Op basis van de brainstorm zal er een plan van aanpak gemaakt worden voor het vervolgtraject waarbij bestuurlijke inbedding een belangrijke rol zal spelen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij David van den Burg: d.vandenburg@ambient.nl of 06 - 14 30 66 79.

4 Nieuwe projecten (2) - Waterketenspel Limburg
De overheden in Limburg werken actief samen in de waterketen. Regelmatig worden in Limburg bestuurlijke en ambtelijke ‘panels’ georganiseerd: brede bijeenkomsten om kennis uit te wisselen. Door de samenwerking verder te intensiveren, is een belangrijke besparing te realiseren. Uit het landelijke feitenonderzoek (maart 2010) blijkt dat deze besparingen op nationale schaal kunnen oplopen tot € 380 miljoen aan jaarlijkse kosten vanaf 2020. Recent hebben Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen afspraken gemaakt over de aanpak van de intensivering: de kansen moeten nu verzilverd worden. Om bij te dragen aan het realiseren van de samenwerking en het vergroten van draagvlak voor de intensivering hebben Ambient, Leertouwer Van Dijck & U (Jeanette Wijnhoven) en Actors Procesmanagement (Henk Diepenmaat) het waterketenspel ontwikkeld. Het spel is een simulatie waarin deelnemers de opgave krijgen om de samenwerking zo concreet mogelijk te maken door kansrijke projecten te definiëren. Elke speler krijgt een andere rol dan die hij/zij in de echte samenwerking heeft. Hierdoor leidt het spel tot meer inzicht in elkaars belangen en daardoor meer begrip voor elkaar. Dit zijn essentiële stappen om te komen tot een succesvolle samenwerking. Op 27 oktober 2010 faciliteert Ambient twee sessies van het waterketenspel bij het eerstvolgende ambtelijk waterpanel in Limburg.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Pui Mee Chan: p.chan@ambient.nl of 06 - 46 27 34 33.

5 Nieuwe adviseur: Pieternel de Haas
Pieternel de Haas werkt sinds 1 september bij Ambient en heeft een aantal jaren ervaring als adviseur op het gebied van waterbeheer (en in het bijzonder voor de drinkwaterwereld). Zij is via Ambient gedetacheerd bij Waterschap Aa en Maas als projectsecretaris voor het Platform gebiedsproces: een project waar waterschap, gemeenten en provincie aan één tafel zitten. Daarnaast zal ze zich de komende tijd inzetten ter ondersteuning van diverse lopende projecten van Ambient.

Wilt u contact met Pieternel, dan kunt u haar bellen (06 - 14 81 15 50) of mailen: p.dehaas@ambient.nl.

Wij zijn zo vrij geweest u op de verzendlijst van deze nieuwsbrief te plaatsen. Als u hier geen prijs op stelt, ontvangt u de nieuwsbrief in het vervolg niet meer. U kunt zich hier afmelden.

footer ambient nieuwsbrief