Nieuwsbrief september 2013

Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
kop logo
Nieuwsbrief
september 2013
  afbeelding oktober
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
 
 
 
 
 

Beste lezer,

Sinds de troonrede bestaat er in Nederland een nieuw woord: "de participatiemaatschappij". In onze optiek komt het erop neer dat burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven meer maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Kennisontwikkeling en het delen van kennis is hierbij van essentieel belang. Ambient helpt partijen om kennis op het gebied van water, bodem en duurzaamheid te ontwikkelen, om kennis op de juiste wijze in te zetten en daar waar aan de orde kennis te delen. Hoe, dat ziet u in de onderstaande selectie van onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden. Op onze website vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over onze projecten.
1 Verkenning aanpak funderingsproblematiek
Een van de acties in het manifest Klimaatbestendige Stad van het Deltaprogramma Nieuwbouw & Herstructurering is gericht op het ontwikkelen van een gedragen en effectieve aanpak voor preventie van toekomstige funderingsschade. Onder de vlag van het Watergovernance Centre werkt Ambient samen met Sterk Consulting aan een verkenning naar het draagvlak van een (nationale) aanpak voor funderingsproblemen als gevolg van lage grondwaterstanden. Meer informatie...
2 Building with Nature in regionale watersystemen 
STOWA zet, in samenwerking met het programma Building with Nature, onderzoeksprojecten op, die gericht zijn op doelmatig waterbeheer door gebruik te maken van natuurlijke processen. Ambient is namens de STOWA betrokken bij het opzetten van het onderzoeksprogramma voor regionale watersystemen. Het betreft innovatieve maatregelen, zoals de inzet van rietoevers als alternatief voor versteviging van dijktaluds. Meer informatie...
3 Procesondersteuning Omgevingsvisie WML
De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is de drinkwaterleverancier voor alle huishoudens in Limburg. WML wil een omgevingsvisie opstellen, met daarin een strategie voor hoe om te gaan met de fysieke en beleidsmatige omgeving. WML heeft Ambient gevraagd het proces te faciliteren om te komen tot deze visie. Aanleiding voor de omgevingsvisie, zijn diverse externe ontwikkelingen (waaronder toenemend gebruik van de ondergrond en veranderende wet- en regelgeving), maar ook de interne wens om pro-actief en in control te zijn. Meer informatie...
4 Kennisprogramma bodem
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een programmacommissie "kennisprogramma Bodem en Ondergrond" opgetuigd met de opdracht een geïntegreerd en door de relevante stakeholders gedragen onderzoeksprogramma bodem en ondergrond op te stellen. Ambient heeft zitting in deze programmacommissie en trekt het praktijkdeel van dit onderzoeksprogramma. In het praktijkdeel wordt in nauwe samenwerking met de relevante stakeholders (probleemhouders, adviserend en uitvoerend bedrijfsleven, kennisinstituten, SKB en de (de)centrale overheden) op basis van maatschappelijke issues een vraaggestuurde  kennisagenda opgesteld. Het kennisprogramma gaat naar verwachting begin 2014 van start. Meer informatie...
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
footer
FaLang translation system by Faboba