Nieuwsbrief januari 2014

Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie.
kop logo
Nieuwsbrief
januari 2014
  afbeelding oktober
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
 
 
 
 
 

Beste lezer,

Een nieuw jaar is begonnen. Een nieuw begin met de eerste lichtpuntjes van economisch herstel en vertrouwen. Tegelijkertijd is het duidelijk dat de agenda's van de verschillende overheidspartijen voorlopig nog in het teken zullen staan van bezuinigen, reorganiseren en het temporiseren van investeringen. De trend dat burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven initiatieven nemen voor technologische en sociale innovaties lijkt steeds sterker te worden. Hierbij zal de overheid steeds meer een faciliterende rol innemen. Kortom, een uitdagende periode, die vraagt om keuzes.
 
Ook in 2014 kan Ambient partijen helpen om de juiste keuzes te maken en deze te realiseren. Hoe, dat ziet u in de onderstaande selectie van onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden. Op onze website vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over onze projecten.
1 Kennisprogramma Bodem en Ondergrond van start
Nederland wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaven op het vlak van water, energie, grondstoffen en voedselveiligheid en -zekerheid. Bij elk van deze opgaven komt de wijze waarop de bodem en ondergrond gebruikt worden terug. Een juist gebruik kan mogelijkheden bieden bij de oplossing van deze maatschappelijke opgaven. Kennisontwikkeling en kennisdoorwerking is hiervoor noodzakelijk. Daarom heeft het ministerie van IenM besloten om van start te gaan met een kennisprogramma. Ambient is gevraagd om als kwartiermaker op te treden. De komende periode zal in het teken staan van de inhoudelijke invulling, de financiering en de sturing van het programma. Meer informatie…
2 Governance deelprogramma Hoge Zandgronden 
Het project Deltaplan Hoge Zandgronden heeft het Water Governance Centre gevraagd een studie uit te voeren naar beoogde governance voor de fase na de nationale Deltabeslissingen (in de loop van 2014). Hierbij worden mogelijke samenwerkingsvormen en de consequenties voor de eigen organisaties in beeld gebracht. Ambient voert deze studie namens het WGC uit, samen met de Erasmus Universiteit en het WGC. Meer informatie…
3 Inhoudelijke ondersteuning Commissie MER
Ambient levert een bijdrage in de vorm van inhoudelijk deskundigen aan verschillende werkgroepen van de Commissie MER. Het gaat hierbij om de beoordeling van waterhuishoudkundige onderdelen van de milieueffectrapportages (a) Bestemmingsplan Vlijmen-Oost en (b) Waterbeheerplan Aa en Maas. Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker.
4 Leren van de Benchmark Rioleringszorg
Ambient is gevraagd om voor de regio Flevoland (zes gemeenten en Waterschap Zuiderzeeland) de regiorapportage van de Benchmark Rioleringszorg te analyseren. Doel van deze analyse is het bepalen van financiële doelstellingen voor de afvalwaterketen in deze regio. De analyse richt zich op de gegevens uit de benchmark ‘Rioleringszorg’, de regiorapportage en de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer. Meer informatie…
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
footer
FaLang translation system by Faboba