Nieuwsbrief april 2016

Ontvangt u deze e-mail van Ambient in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
kop logo
Nieuwsbrief
April 2016
  park
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
 
 
 
 
 
Beste lezer,

Het jaar is inmiddels een paar maanden oud en het economische herstel lijkt zich gematigd voort te zetten. Ook de tendens naar een kleinere en meer gedecentraliseerde overheid zet door. Burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven nemen steeds vaker initiatieven voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Hierbij zal de overheid steeds meer een faciliterende rol innemen. Kortom, een uitdagende periode, die vraagt om keuzes.
 
Ook in 2016 kan Ambient u helpen om de juiste keuzes te maken en te realiseren.
Hoe, dat ziet u in de onderstaande selectie van onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden.
 
Op onze website (www.ambient.nl) vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.
1 Landelijke inventarisatie voortgang en resultaat samenwerking (afval)waterketen
Op verzoek van de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VEWIN voert Ambient een inventarisatie uit naar de voortgang en het resultaat van het regionale uitwerkingsproces van het bestuursakkoord water (BAW), onderdeel waterketen. Informatie van de circa 50 regio’s over de lastenontwikkeling en doelrealisatie van de afspraken van het BAW wordt geanalyseerd en verwerkt tot illustratieve figuren en kaartbeelden. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker.
2 Handreiking waterbeheer en cultuurhistorie

Ambient is door SIKB gevraagd een handreiking waterbeheer en cultuurhistorie op te stellen voor waterbeheerders. Deze handreiking biedt handvatten voor de waterbeheerder om cultuurhistorie, zoals bijvoorbeeld archeologie, monumenten en cultuurlandschappen (vroegtijdig) te betrekken in projecten en onderhoudswerkzaamheden. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Pui Mee Chan.

3 Evaluatie convenant drugsdumpingen
Op 3 december 2015 hebben het Ministerie van IenM en de Provincie Noord-Brabant (namens de gezamenlijke provincies) het convenant drugsdumpingen ondertekend. Met dit convenant hebben de partijen afspraken gemaakt over de tegemoetkoming in de kosten van het opruimen van drugsafvaldumpingen. Onderdeel van de afspraken is een evaluatie van de uitvoering van het convenant en de bijbehorende subsidieregeling. De Provincie Noord-Brabant heeft Ambient gevraagd deze evaluatie uit te voeren. De evaluatie bestaat uit twee onderdelen: een analyse van de efficiency en doelmatigheid van de uitvoering van het convenant en een onderzoek naar een duurzame financieringsoplossing voor de cofinanciering. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Petra van der Werf.
4 Gezamenlijke investeringsprogrammering (afval)waterketen
Gemeenten, waterschappen en waterbedrijven werken in regionaal verband samen om de doelstellingen van het bestuursakkoord water (BAW, 2011-2020) te realiseren. Op verzoek van UvW, VNG en VEWIN werkt Ambient een handreiking uit voor een gezamenlijke investeringsprogrammering. In de handreiking komen voorbeelden aan bod van verschillende regio’s en wordt toegelicht wat een gezamenlijk investeringsprogramma kan zijn, welke onderdelen het kan bevatten en hoe het tot stand komt. De handreiking wordt uitgewerkt samen met een projectteam en een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en waterbedrijven. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker.
5 Twee nieuwe medewerkers bij Ambient
Sinds januari 2016 werkt Tobias Nootenboom bij Ambient. Tijdens zijn studie Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer aan Wageningen Universiteit heeft hij zich gericht op gebiedshydrologie en waterveiligheid. Tijdens zijn stage bij Deltares heeft hij het overstromingsrisico van grote steden in de wereld onderzocht. Komende tijd houdt Tobias zich bezig met het visiedocument voor de afvalwaterketen Olburgen, het impactproject ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’ en het afwegingskader voor grondwatergebruik in Provincie Noord-Brabant. U kunt Tobias telefonisch bereiken op 06-14216020 of per e-mail.
 
Sinds maart 2016 werkt Bernardien Tiehatten bij Ambient. Na haar bachelor Civiele Techniek in Delft heeft zij haar master in water resource management afgerond. Tijdens haar studie heeft ze ervaring opgedaan in vraagstukken waar ruimtelijke ordening en water een grote rol spelen. Komende tijd houdt Bernardien zich bezig met waterkwaliteit en watersystemen (STOWA) en de communicatie rondom het Kennis- en Innovatie programma Bodem en Ondergrond (KIBO). U kunt Bernardien telefonisch bereiken op 06-24858207 of per e-mail.
 

Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

footer
FaLang translation system by Faboba