Nieuwsbrief december 2016

Ontvangt u deze e-mail in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
  logo   
  Ambient - Postbus 255 - 3500 AG Utrecht  
  park  
  Nieuwsbrief december 2016  
 


Beste lezer,

De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen eraan. De consequenties van een nieuwe gang naar de stembus voor de thema's water, ondergrond en klimaat zijn voorlopig onduidelijk maar in de diverse verkiezingsprogramma’s wordt nadrukkelijk ingegaan op deze thema’s. Los van de gevolgen van de verkiezingen is er blijvende noodzaak om in te zetten op een duurzame samenleving. Ambient helpt de publieke sector bij de uitdagingen dit te realiseren.
 
Hoe? Dat kunt u lezen in onderstaande nieuwsbrief. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website (www.ambient.nl) vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

1 Impactproject 'Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad'

De rapportage van het impactproject ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’ is gereed. Deze is gepubliceerd op de website van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. In het impactproject is in een consortium, bestaande uit Amsterdam Rainproof, Achmea, TU Delft en Waternet, onderzoek gedaan naar de schade-informatie van een wolkbreuk in Amsterdam-West. Op basis van deze informatie zijn maatregelen geformuleerd voor eigenaren van gebouwen, verzekeraars, de gemeente en het waterschap om preventief te handelen, wateroverlast te verminderen en het woongenot te vergroten. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen over het rapport kunt u terecht bij Gert Dekker.

2 Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling, STOWA

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, (zoet) water en ruimtelijke inrichting. Uit de opgaven rondom bodemdaling komt het kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling voort, dat in oktober 2016 van start is gegaan. Met dit kennisprogramma wordt uitwerking gegeven aan de ambitie van een aantal regionale partijen, waaronder STOWA, om tot een nationaal kennisprogramma bodemdaling te komen. Ambient is namens STOWA verantwoordelijk om uitvoering te geven aan het eerste jaar van het kennisprogramma. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Pui Mee Chan.

3 Rekenkameronderzoek samenwerking afvalwaterketen Amstel, Gooi en Vecht

Op verzoek van de Rekenkamercommissie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voert Ambient samen met adviesbureau Welldra een onderzoek uit naar de doelen en effectiviteit van de regionale samenwerking met de gemeenten in het beheersgebied. Ook wordt onderzocht op welke wijze het Algemeen Bestuur van het waterschap vanuit haar kaderstellende rol op deze doelen en de effectiviteit daarvan kan sturen. Het onderzoek kent een ex post (terugkijkend) en ex ante (vooruitkijkend) deel. In het ex ante deel van het onderzoek wordt verkend op welke wijze de thema’s klimaatadaptatie, waterkwaliteit en de implementatie van de Omgevingswet in de regionale samenwerking een plek kunnen krijgen. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker.

4 Programmasecretaris Water, SIKB

Voor de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) vervult Ambient per 1 januari 2017 de rol van programmasecretaris water, gericht op projecten op het gebied van waterbodem- en grondwaterbeheer. Onderdeel van deze rol is het begeleiden van de op kennisuitwisseling gerichte platforms Baggernet en Bronbemalen. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Sonja Kooiman.

5 Inhoudelijke ondersteuning Commissie MER

Ambient levert een bijdrage als inhoudelijk deskundige aan verschillende werkgroepen van de Commissie MER (milieueffectrapportage). Het gaat hierbij om de beoordeling van waterhuishoudkundige onderdelen van zowel besluit- als planMER. Momenteel zijn dit de werkgroepen Waterberging Westerkwartier Groningen en Innamepompstation Bergsche Maas. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gert Dekker.

 

 
  footer  
 
  Ambient - Postbus 255 - 3500 AG Utrecht
www.ambient.nl | info@ambient.nl
 

 

FaLang translation system by Faboba