Nieuwsbrief december 2017

Ontvangt u deze e-mail in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
  logo   
  Ambient - Postbus 255 - 3500 AG Utrecht  
  park  
  Nieuwsbrief december 2017  
 


Beste lezer,

Het regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ heeft veel aandacht voor klimaat, water en bodem. De ambitie van het kabinet is om de energietransitie te versnellen en Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en verantwoord om te gaan met de ondergrond.

Ambient helpt de rijksoverheid en decentrale overheden om deze ambities te realiseren. Hoe? Dat kunt u lezen in onderstaande nieuwsbrief. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website (www.ambient.nl) vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

1 Waternet: Kwartiermaker programma klimaatadaptatie

Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft in lijn met het aanstaande Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie besloten om het thema klimaatadaptatie tot één van de prioriteiten te verheffen. Ambient treedt op als kwartiermaker van een integraal programma klimaatadaptatie voor Waternet, de uitvoeringsorganisatie van het waterschap. Het gaat hierbij o.a. om:

  • Het uitwikkelen van een gedragen en samenhangende visie op klimaatadaptatie.
  • Het opstellen en doorvoeren van een gedragen organisatieadvies over het verbinden en versterken van lopende programma’s binnen Waternet, bemensen programma-organisatie, veranderopgave.
  • Regievoeren over het lopende programma en advisering richting directie en bestuur.

Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Gert Dekker.
 
2 Watervisie Berkelland
 
In opdracht van de gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel stelt Ambient een gezamenlijke watervisie op voor het stedelijk en regionale watersysteem met een doorkijk tot 2030. De visie is gericht op het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, verduurzaming van de afvalwaterketen en de implementatie van de Omgevingswet. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Tobias Nootenboom.
 
3 Opstellen kennisvragen stresstest
 
Op Prinsjesdag is het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2018) gepresenteerd. In het Deltaplan is  de doelstelling geformuleerd om het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving te versnellen en te intensiveren. Een van de ambities betreft het in beeld brengen van de kwetsbaarheid door gemeenten, waterschappen en provincies samen met de betrokkenen in hun gebied met een stresstest. Het ministerie van Infrastructuur & Water staat aan de lat voor het ontwikkelen van een gestandaardiseerde stresstest, waarbij o.a. STOWA en Stichting RIONED betrokken zijn. De commissie Wateroverlast van STOWA heeft de ambitie om de ontwikkeling van de stresstest vanuit kennis en ervaring van de gebruikers (gemeenten en waterschappen) te voeden en te beïnvloeden. Daarom heeft de commissie Ambient gevraagd een plan van aanpak voor de stresstest uit te werken. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Pui Mee Chan
 
4 Kwaliteitsborging crises en calamiteitenborging Rijkswaterstaat
 
In het kader van het Uitvoeringskader Zorgplicht Primaire Waterkeringen maakt Ambient in opdracht van Rijkswaterstaat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de processtappen in het crisis- en calamiteitenproces inzichtelijk samen met de betrokken organisatieonderdelen. De aanpak van Ambient moet ertoe leiden dat inzichtelijk wordt hoe de rollen en verantwoordelijkheden in het crisis- en calamiteitenproces zijn belegd en dat deze rolverdeling breed wordt gedragen binnen de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Tobias Nootenboom.
 
5 Praktijkondersteuning Omgevingswet

Om overheden op weg te helpen bij het leren werken in de geest van de Omgevingswet is in 2016 gestart met de regeling Praktijkondersteuning 'Samen aan de slag'. Ambient verkent in opdracht van Provincie Noord-Brabant de mogelijkheden van de instrumenten van de Omgevingswet van provincie, gemeente en waterschap ten behoeve van het sturen op duurzaam grondgebruik in relatie tot het watersysteem. Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Tobias Nootenboom.
 
6 Ambient in het nieuws

Afgelopen periode kwam het werk van Ambient regelmatig in het nieuws. Het rapport Graafschade voorkomen bij complex rioleringswerk dat Ambient heeft geschreven in opdracht van het Kabel- en Leiding Overleg, Stichting RIONED en Enexis, is veel besproken op de nieuwspagina’s van de vakpers en brancheverenigingen, waaronder VNG en Cumela.

 

 

 
  footer  
 
  Ambient - Postbus 255 - 3500 AG Utrecht
www.ambient.nl | info@ambient.nl
 

 

FaLang translation system by Faboba