Nieuwsbrief april 2018

Ontvangt u deze e-mail in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
  logo   
  Ambient - Postbus 255 - 3500 AG Utrecht  
  park  
  Nieuwsbrief april 2018  
 


Beste lezer,

De gemeentelijke coalitiebesprekingen zijn volop aan de gang. Hierbij zijn klimaatadaptatie en de energietransitie belangrijke onderwerpen. Ambient helpt gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid om deze ambities voor een duurzame leefomgeving te realiseren. Hoe? Dat kunt u lezen in onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website (www.ambient.nl) vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

1 Kennisimpuls Waterkwaliteit

In november 2016 is de intentieverklaring ‘Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’ ondertekend. De Delta-aanpak richt zich in het bijzonder op nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, microplastics en geneesmiddelen. Onderdeel van de intentieverklaring is de Kennisimpuls Waterkwaliteit: vier kennisinstituten (Deltares, RIVM, WUR en KWR) bundelen de krachten om samen met waterbeheerders de beoogde waterkwaliteitsdoelen te halen. De nadruk ligt hierbij niet zozeer op het ontwikkelen van nieuwe kennis, maar op het ontsluiten van de kennis die er al ligt. STOWA heeft Ambient gevraagd te organiseren dat de gebundelde kennis aansluit bij de vragen vanuit de waterbeheerders en bovendien aansluit bij de speerpunten uit de Delta-aanpak.

Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Pui Mee Chan.
 
2 Bouwsteen Water Werkeenheid Brabantse Peel

Gemeenten, Waterschap Aa en Maas in de regio Brabantse Peel willen samen met Brabant Water anticiperen op de komst van de Omgevingswet. De belangrijkste consequentie van de Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer is dat de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen verder toeneemt. Ook vervalt de wettelijk planverplichting van het gemeentelijke rioleringsplan. Ambient en Colibri Advies zijn gevraagd door de Regio Brabantse Peel om gezamenlijke bouwstenen uit te werken voor de gemeentelijke omgevingsvisies, -programma’s en het omgevingsplan.

 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Gert Dekker.
 
3 Contentbeheer Atlas Leefomgeving

De Atlas Leefomgeving heeft Ambient gevraagd om het contentbeheerteam tijdelijk te versterken, vanwege het vertrek van één van de vaste medewerkers. De Atlas Leefomgeving is een website van de gezamenlijke overheid die informatie geeft over de leefomgeving in relatie tot gezondheid en milieu. Ambient werkt de komende maanden aan het uitbreiden en actualiseren van de inhoud en het netwerk rondom de thema’s water, ruimte, cultureel erfgoed, bouw, externe veiligheid en recreatie.
 
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Petra van der Werf.
 
4 Standaardisatie stresstest

In 2018 wordt voor het thema wateroverlast gewerkt aan de standaardisatie van de stresstest wateroverlast. Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, STOWA en Stichting RIONED pakken dit gezamenlijk op. Ambient is gevraagd om de standaardisatie voor het onderdeel neerslaggebeurtenis(sen) te begeleiden. Samen met koplopers binnen gemeenten en waterschappen en experts op het gebied van neerslagstatistiek wordt een voorstel uitgewerkt voor de te hanteren neerslaggebeurtenis (standaardisatie) voor de stresstest wateroverlast.
 
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Gert Dekker.
 
5 Afronding fase 2 (definitiefase) Informatiehuis Bodem en Ondergrond

Op 22 maart jl. zijn door de 10 Informatiehuizen en het regieteam van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) de resultaten van de zogenaamde definitiefase opgeleverd. Voor het Informatiehuis Bodem en Ondergrond (IHBO) gaat het o.a. om een overzicht van de relevante informatieproducten voor bodem en ondergrond (zowel vraag- als wettelijk gestuurd), de aansluitvoorwaarden voor bronhouders richting het DSO, de referentie-architectuur en een uitgewerkte businesscase met kosten en baten van de diverse informatieproducten. Samen met RWS heeft Ambient de kwartiermakersfase ingevuld die met deze definitiefase is afgerond. Ambient leverde de projectmanager van de kwartiermakersfase.
 
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met David van den Burg.
 
6 Ambient in de media over de Omgevingswet

In de recent verschenen thema-editie Omgevingswet van Water Governance heeft Ambient twee artikelen geschreven. Beide artikelen gaan over de vraag hoe decentrale overheden (kunnen) anticiperen op de stelselherziening. Samen met het programma Eenvoudig Beter presenteren we de mogelijkheden om te sturen op het omgaan met regenwater. Daarnaast beschrijven we de regio As50+, die een gezamenlijke bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie ontwikkelt. Tevens is er een artikel verschenen in het magazine Insights: Op weg naar minder regels en meer ruimte voor initiatief.

 
7 Nieuwe medewerker

In januari is Lotte de Vos begonnen als junior adviseur bij Ambient. Vorig jaar is zij afgestudeerd aan de TU Delft, Civiele Techniek. Haar afstudeeronderzoek ging over het formuleren van transport in een hydrologisch model, wat nodig is om niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van het water mee te nemen in voorspellingen. Daarnaast heeft Lotte projecten uitgevoerd in Zanzibar en Jakarta, waar ze veel plezier haalt uit het samenbrengen van verschillende partijen. Lotte is vanuit Ambient o.a. betrokken bij de ontwikkeling van Ecologische Sleutelfactoren voor de STOWA. Daarnaast werkt zij in opdracht van Provincie Noord-Brabant aan de mogelijkheden vanuit de Omgevingswet voor water- en bodembeheer.

 
  footer  
 
  Ambient - Postbus 255 - 3500 AG Utrecht
www.ambient.nl | info@ambient.nl
 

 

FaLang translation system by Faboba