Nieuwsbrief maart 2012

kop logo
Nieuwsbrief
Maart 2012
afbeelding oktober
Ambient
Postbus 255
3500 AG Utrecht
www.ambient.nl
Beste lezer,

Op 1 maart werd bekend gemaakt dat volgens CPB de Rijksoverheid in 2013 een begrotingstekort heeft van 4,5%. Dit betekent dat komende jaren nog meer in het teken gaan staan van bezuinigen en hervormen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de publieke sector. De rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten zullen hier de komende jaren op strategisch, tactisch en operationeel niveau invulling aan moeten geven. Welke doelen moeten worden nagestreefd en welke activiteiten horen hierbij? Ambient helpt overheden om die verantwoordelijkheid te nemen en de juiste keuzes te maken en te realiseren.

Hoe? dat kunt u lezen in onderstaande nieuwsbrief. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.
1 Start programma Kenniscoaches
In opdracht van Stichting RIONED coördineert Ambient het programma Kenniscoaches dat voortkomt uit het bestuursakkoord water en een impuls geeft aan de regionale uitwerking van de afspraken van het bestuursakkoord. Kenniscoaches fungeren als katalysator door kritisch-opbouwende vragen te stellen, zaken ter discussie te stellen en verhelderende ideeën aan te dragen. Ambient geeft inhoudelijk en procesmatig richting aan het programma. Meer informatie...
2 Analyse natuurcompensatie ProRail
Voor het behoud van zichtlijnen langs het spoor en voor de uitvoer van diverse projecten moet ProRail regelmatig bomen rooien. Vanuit het streven naar duurzaam handelen en in verband met wettelijke verplichtingen wil ProRail deze bomen graag terug plaatsen binnen de gemeente waar de kap plaats vindt. Door ruimtegebrek is deze herplaatsing niet altijd mogelijk, waardoor Prorail op zoek kan c.q. moet naar andere manieren om deze compensatiemaatregel uit te voeren. Ambient maakt een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van dit probleem. Daarnaast schetst Ambient diverse oplossingsrichtingen. Meer informatie...
3 Begeleiding regionaal feitenonderzoek afvalwaterketen Delft
De gemeente Delft heeft samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en de omliggende gemeenten een Regionaal Feitenonderzoek Afvalwaterketen uit laten voeren. Voor de gemeente Delft is dit het moment om bestuurlijk een standpunt te bepalen voor het vervolg. Ambient heeft in opdracht van de gemeente Delft dit traject begeleid. Met een interne werkgroep uit de betrokken afdelingen is een advies opgesteld voor de wethouders. Delft kiest hierbij expliciet voor een pad waarin verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen programmatisch wordt uitgewerkt, waarbij zowel samenwerking op operationele taken, als meer strategische en tactische samenwerking wordt ingevuld. Het advies wordt ingebracht in een bestuurlijk traject met alle betrokken gemeenten en het hoogheemraadschap. Besluitvorming volgt medio 2012. Meer informatie...
4 Advisering communicatietraject gemeente Boxmeer
In 2011 werkten Waterschap Aa en Maas en Gemeente Boxmeer gezamenlijk aan het project 'Doelmatig waterbeheer door samenwerking'. Situaties als langlopende vergunningprocedures tussen gemeente en waterschap zijn hierdoor sterk verbeterd. Boxmeer wil haar collega-gemeenten stimuleren ook aan de slag te gaan met doelmatig waterbeheer door samenwerking met het waterschap. Ambient adviseert in dit communicatietraject over de doelstellingen en bijbehorende middelen en realiseert concrete producten zoals artikelen, presentaties en factsheets. Meer informatie...
5 Ondersteuning rekenkameronderzoek Zaanstad
De rekenkamer Zaanstad voert een onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het rioleringsbeleid in Zaanstad. De verkregen inzichten moeten leiden tot aanbevelingen aan de gemeenteraad op welke wijze zij haar kaderstellende en controlerende taak zo optimaal mogelijk kan vervullen. Ambient is gevraagd om dit onderzoek te ondersteunen als deskundig en onafhankelijke vraagbaak ten aanzien van hoe de onderzoeksbevindingen te duiden en te wegen (welke eisen gelden voor een rioleringsbeleid, onderbouwing van jaarplannen en investeringswerken, hoe moeten benchmarkgegevens worden geinterpreteerd en dergelijke). Het Rekenkameronderzoek wordt medio 2012 voorgelegd aan de gemeenteraad. Meer informatie...
footer
FaLang translation system by Faboba