Nieuwsbrief april 2017

Ontvangt u deze e-mail in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
  logo   
  Ambient - Postbus 255 - 3500 AG Utrecht  
  park  
  Nieuwsbrief april 2017  
 


Beste lezer,

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn achter de rug en de formatie is begonnen. Hierbij lijken o.a. de thema’s klimaat en duurzaamheid een belangrijke rol te gaan spelen. Vooruitlopend op de kabinetsformatie hebben het Interprovinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) een duurzame investeringsagenda gepresenteerd met stevige ambities voor de energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.

Ambient helpt de rijksoverheid en decentrale overheden om deze ambities te realiseren. Hoe? Dat kunt u lezen in onderstaande nieuwsbrief. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website (www.ambient.nl) vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

1 Rekenkameronderzoek riolering gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
 
Keuzes die samenhangen met het vervangen, repareren en renoveren van riolering kunnen grote consequenties hebben op de jaarlijkse kosten van het rioleringsbeheer en de rioolheffing. Om inzicht te krijgen in de realisatie van het onderhoud aan en de vervanging van de riolering voert Ambient in samenwerking met Roelofs een onderzoek uit in opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Gert Dekker.
 
2 Literatuuronderzoek haalbaarheid kabel- en leidingentunnel gemeente Breda
 
Op verzoek van de gemeente Breda gaat Ambient via een literatuuronderzoek een eerste inventarisatie doen naar de effectiviteit, efficiëntie en haalbaarheid van een leidingentunnel in Breda. Dit verzoek komt voort uit de gebleken overlast van graafwerkzaamheden voor omwonenden en bedrijven. Innovatieve vormen van de ordening van kabels en leidingen in de ondergrond, zoals bijvoorbeeld een kabel- en leidingentunnel, kunnen bijdragen aan de vermindering van de overlast. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Petra van der Werf.
 
3 Ondersteuning beoordeling primaire en toetsing regionale keringen in beheer bij het Rijk
 
Rijkswaterstaat start begin 2017 met het voorbereiden van het toetsings- en beoordelingsproces aan de normen van waterveiligheid van ruim 200 kilometer primaire keringen en 480 kilometer regionale keringen. Voor deze voorbereiding is een kerngroep binnen Rijkswaterstaat opgericht. Ambient ondersteunt deze kerngroep en is verantwoordelijk voor o.a. de projectmanagementaspecten Organisatie, Tijd, Kwaliteit en Informatie. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Pui Mee Chan.
 
4 Programmalijn water As50+
 
Met de programmalijn water willen de gemeenten en het waterschap in de regio As50+ anticiperen op de komst van de Omgevingswet die in 2019 in werking treedt. De belangrijkste consequentie van de Omgevingswet voor het stedelijk waterbeheer is dat de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen verder toeneemt. Ook vervalt de wettelijk planverplichting van het gemeentelijke rioleringsplan. De urgentie om in regionaal verband gezamenlijk invulling te geven aan de beleidsvrijheid rondom de gemeentelijke watertaken en de zorgplichten van het waterschap neemt hierdoor verder toe. Ambient is gevraagd door het samenwerkingsverband As50+ om gezamenlijke bouwstenen uit te werken voor de gemeentelijke omgevingsvisies, -programma’s en het omgevingsplan. Meer informatie…
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Gert Dekker.
 
5 Inhoudelijke ondersteuning Commissie MER

Ambient levert een bijdrage als inhoudelijk deskundige aan verschillende werkgroepen van de Commissie MER (milieueffectapportage). Het gaat hierbij om de beoordeling van waterhuishoudkundige onderdelen van zowel besluit- als planMER. Momenteel levert Ambient een bijdrage aan de werkgroep peilbesluit IJsselmeer. Meer informatie...
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Gert Dekker.

 
  footer  
 
  Ambient - Postbus 255 - 3500 AG Utrecht
www.ambient.nl | info@ambient.nl
 

 

FaLang translation system by Faboba