Nieuwsbrief juli 2018

Ontvangt u deze e-mail in vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik hier voor de online versie
  logo   
  Ambient - Postbus 255 - 3500 AG Utrecht  
  park  
  Nieuwsbrief juli 2018  
 


Beste lezer,

Vorige week werd het klimaatakkoord gepresenteerd met daarin concrete voorstellen van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven om de CO2-uitstoot in Nederland te halveren. Ook uit de nieuwe collegeprogramma’s van gemeenten blijkt dat energietransitie en klimaatadaptatie hoog op de agenda staan. Kortom, de aandacht voor het aanpassen aan klimaatverandering is groot. Ambient helpt gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid om ambities voor een duurzame leefomgeving te realiseren. Hoe? Dat kunt u lezen in onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief geeft een selectie van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden en die relevant kunnen zijn voor u. Op onze website (www.ambient.nl) vindt u meer informatie en achtergronden over Ambient en over de projecten die wij uitvoeren.

1 Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Kennisprogramma Bodemdaling (NKB, voorheen het Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling) is eind 2016 in het leven geroepen en verbindt, versterkt en ontwikkelt kennis rondom (veen)bodemdaling. Dit doen wij o.a. door het ontsluiten van kennis over lopende en recent afgeronde onderzoeksprojecten en het aan elkaar verbinden van deze projecten. Ook zijn drie nieuwe deelexpedities (Community of Practices) gestart. Deze praktijkexpedities richten zich op ‘innovatieve ophoogtechnieken’, ‘natte teelten' en 'onderwaterdrainage'. Ambient is namens STOWA verantwoordelijk om uitvoering te geven aan het NKB.

Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Pui Mee Chan of Bernardien Tiehatten.

2 Dynamisch informatiebeheer en -overdracht Noord-Brabant
 
In opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodem (UP) voert Ambient, samen met Provincie Noord-Brabant en een aantal Noord-Brabantse gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen het project ‘Dynamisch informatiebeheer en -overdracht’ uit. Het doel van het project is het inzichtelijk maken van de diverse vormen van samenwerking tussen decentrale overheden onderling en met andere partijen bij het beheren en uitwisselen van informatie op het gebied van bodem, grondwater en ondergrond. Ook beschrijft Ambient best practices om de samenwerking tussen de partijen te optimaliseren.
 
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Lotte de Vos.
 
3 Water en gemeentelijke omgevingsvisies
 
Op verzoek van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ondersteunt Ambient de organisatie bij de ontwikkeltrajecten van de gemeentelijke omgevingsvisies. Voor het waterschap is het de uitdaging om actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van deze omgevingsvisies. Dat vraagt van de organisatie een andere aanpak en werkwijze dan voorheen. Ambient initieert de interne en externe dialoog over de invulling van de omgevingsvisies, coacht medewerkers en ondersteunt het ambtelijke en bestuurlijke proces.
 
 
Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Gert Dekker.
 
4 Praktijkrichtlijnen rioolinspecties

De ketenpartners in het rioleringsbeheer hebben afgesproken dat de manier waarop riolen visueel worden geïnspecteerd, moet veranderen. In drie werkgroepen werken gemeenten, inspectiebedrijven, softwareleveranciers en adviesbureaus samen aan een totaalpakket van leidraden, standaarden en communicatie om de nieuwe werkwijze rondom rioolinspectie toe te kunnen passen. Stichting RIONED heeft Ambient gevraagd om het proces van het opstellen en het implementeren van deze nieuwe werkwijze te begeleiden.

Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Petra van der Werf.

5 Watertakenplan Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel

In opdracht van Gemeente Berkelland en Waterschap Rijn en IJssel stelt Ambient in samenwerking met Sweco een watertakenplan op voor het stedelijk en regionale watersysteem. Het watertakenplan bevat concrete maatregelen om de doelstellingen uit de watervisie Berkelland 2030 die Ambient eerder in 2018 heeft opgesteld, te realiseren.

Meer informatie…

Bij vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Gert Dekker.

6 Nieuwsbrief Ambient en de AVG

Eind mei 2018 trad nieuwe privacywetgeving in werking (AVG). Ambient gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Leest u hier onze privacyverklaring. Ambient heeft uw toestemming nodig om nieuwsbrieven toe te zenden. Mocht u toezending ongewenst vinden, dan kunt u zichzelf uitschrijven onderaan deze nieuwsbrief.

 
  footer  
 
  Ambient - Postbus 255 - 3500 AG Utrecht
www.ambient.nl | info@ambient.nl
 

 

FaLang translation system by Faboba