Hieronder vindt u onze meest recente projecten en een selectie van projecten die Ambient in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.
 
Noordelijke Vechtstromen Bouwsteen water Noordelijke Vechtstromen
Hoogheemraadschap Delfland Actualisatie ambitie en strategie wateroverlast
ProvincieNoordBrabant Provincie Noord-Brabant stelt beleidskader op: KRW-opgave grondwater in relatie tot bodemverontreiniging
Waterschap Aa en Maas Waterschap Aa en Maas richt gebiedsprocessen in om te komen tot het waterbeheerprogramma 2022-2027
ministerie ienw Modernisering Omgevingsveiligheid - Samen Lerensessies
STOWA Landelijk meetprogramma broeikasgassen uit veen
ministerie ienw Register Externe Veilligheidsrisico's
 Berghauser Pont Academy Medewerkers Ambient docent bodem- en waterwetgeving
Gemeente Amstelveen BOWA-businesscase gezamenlijk meten en monitoren in de waterketen
ProvincieNoordBrabant Vitale bodem Noord-Brabant
RWS Kwartiermaker geothermie
ministerie ienw Standaarden stresstest wateroverlast
ministerie binnenlandse zaken Advies over knelpunten bij klimaatbestendig bouwen
Rekenkamer Oost Nederland Onderzoek Rekenkamer Oost-Nederland, omgevingsverordening
Vitens Borgen drinkwaterbelangen in gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen

Gemeente Berkelland
Watertakenplan Berkelland
RIONED logo NIEUW2019 Projectleiding Rioolinspectie nieuwe stijl, Stichting RIONED
Waternet Waternet/gemeentelijke omgevingsvisie
ProvincieNoordBrabant Project Omgevingswet Provincie Noord-Brabant
STOWA Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB)
STOWARIONED logo NIEUW2019 Standaardisatie stresstest
RWS Afronding fase 2 (definitiefase) Informatiehuis Bodem en Ondergrond
Brabant Water Bouwsteen Water Werkeenheid Brabantse PeelBouwsteen Water Werkeenheid Brabantse Peel
ProvincieNoordBrabant Praktijkondersteuning Omgevingswet (2)
Rijk Kwaliteitsborging crisis- en calamiteitenproces Rijkswaterstaat
Gemeente Berkellandwrij logo Watervisie Berkelland
STOWARIONED logo NIEUW2019 Plan van aanpak stresstest
WS Amstel Gooi Vecht Kwartiermaker programma klimaatadaptatie
Almere logo Modernisering rioolheffing gemeente Almere
Rijk Programmamanagement Informatiehuis Bodem en Ondergrond, Rijkwaterstaat
Gemeente bernheze Programmalijn water As50+: op weg naar een gezamenlijk omgevingsprogramma
RWS Ondersteuning beoordeling primaire en toetsing regionale keringen in beheer bij het Rijk
Gemeente Voorschoten Rekenkameronderzoek riolering gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
ProvincieNoordBrabant Praktijkondersteuning Omgevingswet (1)
gemeente breda logo.png Literatuuronderzoek haalbaarheid kabel- en leidingentunnel gemeente Breda
WS Amstel Gooi Vecht Rekenkameronderzoek samenwerking afvalwaterketen Amstel, Gooi en Vecht
SIKB Programmasecretaris Water - SIKB
STOWA Kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling - STOWA
Rijk Implementatie en beheer Atlas Leefomgeving Ministerie IenM
Gemeente Bronckhorst Visie op de afvalwaterketen Olburgen 2030
RIONED logo NIEUW2019 Graafschades bij rioleringswerkzaamheden
SIKB Handreiking waterbeheer en cultuurhistorie - SIKB
Bestuursakkoord water verkleind Gezamenlijke investeringsprogrammering (afval)waterketen - Unie van Waterschappen, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VEWIN

 ProvincieNoordBrabantRijk

Uitwerking en evaluatie amendement drugsdumpingen Provincie Noord-Brabant en Ministerie IenM
VNGRijk Financiering stedelijk waterbeheer VNG en Ministerie IenM
ProvincieNoordBrabant Uitvoeringsprogramma Vitale Bodem 2030 van Provincie Noord-Brabant
Waternet Impactproject ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’ Waternet
Cie mer Inhoudelijke ondersteuning Commissie MER
unievanwatenschap Enquête zwerfafval waterschappen Unie van Waterschappen
SIKB Voorzitterschap CCvD Bodembeheer SIKB
Rijk Uitbreiding van het thema Water in de Atlas Leefomgeving RWS
ProvincieNoordBrabant Afwegingssystematiek STRONG en grondwatergebruik provincie Noord-Brabant
ProvincieNoordBrabant Gebiedsgericht Grondwater Beheer Provincie Noord-Brabant
STOWA Bodemdaling in veengebieden STOWA
Gemeente Rotterdam Netwerk ‘water en innovatie in de stedelijke leefomgeving’ Gemeente Rotterdam
STOWA Bouwen met Natuur in stromende wateren STOWA
Waterschap Vallei en Veluwe Ontwerp-Waterbeheerprogramma Vallei en Veluwe 2016-2021
watergovernance Redactie Tijdschrift voor Water Governance
Rijk Opstellen draaiboek toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, Rijkswaterstaat
Logo eindhoven voor website Overdracht stedelijke wateren Eindhoven naar Waterschap De Dommel
afvalwaterketenflevoland Advies doelmatigheidsverbetering Afvalwaterketen Flevoland
Rijk Kennisprogramma Bodem en Ondergrond Ministerie IenM
unievanwatenschap Landelijke inventarisatie voortgang en resultaat samenwerking afvalwaterketen Unie van Waterschappen
prorail Ontsluiting ondergrondinformatie ProRail
RIONED logo NIEUW2019 Coördinatie programma Kenniscoaches Stichting RIONED
STOWA Watermozaïek STOWA
VNGRijk Coördinatie programma gemeenteambassadeurs water VNG en Ministerie IenM
Rijk Verkenning aanpak funderingsproblematiek Delta(deel)programma Nieuwbouw & Herstructurering
afvalwaterketenflevoland Leren van de Benchmark Rioleringszorg
skb Programmamanagement SKB
Doetinchem Visie op de afvalwaterketen Etten 2030
wml Procesondersteuning Omgevingsvisie WML
watergovernance Watergovernance en dynamisch waterbeheer Water Governance Centre
RIONED logo NIEUW2019 Raamwerk regiorapportage benchmark rioleringszorg RIONED
logo rekenkamer metropool amsterdam Rekenkameronderzoek Zaanstad
VNG Bestuursakkoord Water: uitwerking en implementatie afspraken bestuursakkoord water VNG
Stichtse rijnlanden Rekenkameronderzoek Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Dommel Stadswateronderzoek De Dommel
Delfland Verkenning collectieve financiering waterbergingsopgave Delfland/Westland
Waternet Nota Grondwater Amsterdam Waternet
Rijk Beleidsdossier Asbest VROM
FaLang translation system by Faboba