Bodem en ondergrond
Nederland wordt geconfronteerd met een aantal grote maatschappelijke opgaven op het vlak van gezonde leefomgeving, klimaatverandering, energie, voedsel, grondstoffen en bodemdaling. Een juist gebruik van bodem en ondergrond biedt kansen bij de oplossing van deze maatschappelijke opgaven. Bovendien bespaart het kosten door het vermijden van schades, zoals graafschades en schade door bodemdaling. Ook kunnen baten worden gegenereerd door het benutten van de bodem en de ondergrond.

Wij helpen onze opdrachtgevers de uitdagingen scherp te definiëren, oplossingen te formuleren en te implementeren. Voorbeelden van projecten binnen dit thema zijn:


Grondwater
Grondwater speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Niet alleen is grondwater essentieel voor voldoende drinkwater van goede kwaliteit en de productie van voedsel, ook vraagstukken rondom bodemdaling, de paalfunderingsproblematiek en zoute of brakke kwel in onze delta zijn primair grondwater gerelateerde vraagstukken.

Door goed om te gaan met het benutten en het beheren van de grondwatervoorraad kunnen we, ook voor de langere termijn, zorgen voor kwantitatief en kwalitatief voldoende goed grondwater. Door een actieve sturing op het verloop van het grondwaterpeil kan schade door bodemdaling en paalfundering worden beperkt.

Voor onze opdrachtgevers zoals het Rijk, provincies en waterschappen voeren wij een breed scala aan grondwater gerelateerde projecten uit.


Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen
Het stedelijk waterbeheer en de afvalwaterketen zijn volop in beweging. Bij investeren en beheren wordt steeds vaker uit gegaan van lokaal maatwerk. Kennis over de feitelijke toestand en het werkelijk functioneren van het stedelijk watersysteem staat hierbij voorop. Gemeenten en waterschappen staan voor de uitdaging om vanuit deze systeemkennis keuzes te maken rondom klimaatadaptatie (omgaan met extreme buien en droogte) en het in stand houden van voorzieningen.

Naast inhoudelijke aspecten gaat het binnen dit thema ook om een (be)sturingsvraagstuk. Met de komst van de Omgevingswet neemt de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen verder toe. De uitdaging is om toe te werken naar gebiedsgerichte en integrale oplossingen voor de verschillende wateropgaven. Hierbij spelen de relatie tussen de verschillende deelaspecten (riolering, zuivering, oppervlaktewater en grondwater) en de relatie met de buitenruimte een belangrijke rol. Samenwerken binnen en tussen organisaties is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Soms kan de complexiteit van de alledaagse werkelijkheid eenvoudige oplossingen in de weg staan. De vraag is niet alleen: 'WAT is de (beste) oplossing?', maar ook: 'HOE krijgen we die voor elkaar op een zodanige wijze dat deze effectief en efficiënt is en ook op langere termijn blijft functioneren?' Wij kennen het dossier als geen ander en zijn zowel op landelijk als regionaal niveau betrokken bij relevante beleidsontwikkelingen, onderzoeken en projecten. Voorbeelden van projecten binnen dit thema zijn:


Watersystemen en waterveiligheid
Voldoende water van goede kwaliteit is essentieel voor functies als landbouw, recreatie, wonen en werken. Dit vraagt om een goed waterbeheer, gericht op de afstemming met diverse belangen en partijen. Daarbij is kennis van het functioneren van het watersysteem onontbeerlijk.

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen met andere overheden, kennisinstituten en maatschappelijke belangenorganisaties om kennis en ervaring op te doen en te delen om daarmee hun taken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten uit te kunnen voeren. Naast waterkwaliteit en waterkwantiteitsopgaven, is er een duidelijke opgave op het gebied van waterveiligheid tegen overstromingen. Waterschappen en Rijk staan aan de lat voor het op orde krijgen en houden van de waterkeringen.

Wij hebben ruime ervaring op regionaal en lokaal niveau bij beleidsvorming, beleidsimplementatie, kennisontwikkeling en uitvoeringsprojecten bij watersysteem- en waterveiligheidsvraagstukken. Voorbeelden van projecten zijn:

FaLang translation system by Faboba