Visie op ondergrondse infrastructuur

Grondkabels Enschede

Verschillende maatschappelijke trends zorgen voor een steeds drukkere ondergrond, waarin vaak werkzaamheden plaatsvinden. Zo vraagt de energietransitie om uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en de aanleg van een warmtenet. Klimaatverandering vraagt om meer waterberging en meer groen tegen hittestress en het 5G-netwerk moet ook een plek krijgen in de ondergrond. Daarnaast moeten bestaande kabels en leidingen…

Lees meer

Praktijkondersteuning duurzaam grondgebruik voor Omgevingswet

Hand met wormen

Provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel hebben de wens om het grondgebruik aan te passen aan de mogelijkheden binnen het watersysteem, vanuit de gedachte van het voorkomen van (maatschappelijke) schade en het streven naar een duurzaam watersysteem. Dit betekent dat er in natte gebieden waterbestendige gewassen geteeld worden, die niet beperkt worden door een tijdelijke…

Lees meer

Bouwsteen Water Werkeenheid Brabantse Peel

De Werkeenheid Brabantse Peel en Brabant Water willen gezamenlijk een bouwsteen ontwikkelen voor het thema water, die door de partijen gebruikt kan worden bij het opstellen van gemeentelijke omgevingsvisies, programma’s en omgevingsplannen. Met de bouwsteen water willen de gemeenten, het waterschap en Brabant Water anticiperen op de komst van de Omgevingswet die begin 2021 in…

Lees meer

Gezamenlijke investeringsprogrammering (afval)waterketen – Unie van Waterschappen, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VEWIN

De regionale uitwerking van het bestuursakkoord water (BAW) is in volle gang. Gemeenten, waterschappen en waterbedrijven werken in regionaal verband samen om de doelstellingen van het BAW te realiseren. Het gaat hierbij om doelstellingen op het gebied van kostenbesparing, het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer en de verhogen van de kwaliteit (professionaliteit) en…

Lees meer

Borgen drinkwaterbelangen in gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen

Vitens bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de Omgevingswet neemt de bestuurlijke afwegingsruimte van de decentrale overheden toe en krijgen provincies en gemeenten een aantal nieuwe instrumenten. Ook neemt de reikwijdte van de waterschapsverordening toe (huidige KEUR). Gezien het belang van een goede drinkwatervoorziening zal de huidige bodem- en grondwaterbescherming ook…

Lees meer

Procesondersteuning Omgevingsvisie WML

De Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) is de drinkwaterleverancier voor alle huishoudens in Limburg. Haar primaire verantwoordelijkheid is schoon drinkwater en leveringszekerheid tegen aanvaardbare kosten. Klimaatverandering, veranderende wet- en regelgeving, toenemende druk op grondstoffen en (ondergronds) ruimtegebruik zijn enkele ontwikkelingen die invloed hebben op dat primaire proces. Daarnaast heeft WML de ambitie om zelf pro-actief te…

Lees meer