afdruk-1024x686

Actualisatie ambitie en strategie wateroverlast

Ambient ondersteunt het Hoogheemraadschap van Delfland bij de actualisatie van de ambitie en strategie wateroverlast. Delfland wil een realistische en praktisch toepasbare ambitie en strategie ontwikkelen voor het beperken en voorkomen van wateroverlast. De ambitie zal zich moeten richten op de lange termijn en aansluiten bij de doelstelling uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (klimaatbestendig in 2050). Tegelijkertijd zal rekening worden gehouden met de provinciale normen voor wateroverlast (tot 2027).

Bij het traject zijn verschillende teams en afdelingen binnen het Hoogheemraadschap betrokken. Vanuit het thema wateroverlast wordt de verbinding gelegd met thema’s als afvalwaterketen, bodemdaling en waterkwaliteit. Hiermee wordt een gebiedsgerichte benadering gekozen. Ook vindt een dialoog plaats met publieke (gemeenten en provincie) en private gebiedspartners (woningcorporaties, projectontwikkelaars) plaats en worden gesprekken gevoerd met andere waterschappen en de Unie van Waterschappen.

Gedurende het traject vindt een dialoog plaats met de directie, portefeuillehouder wateroverlast, het college van Dijkgraaf en Heemraden (DB) en de Verenigde Vergadering (AB). De actualisatie van de ambitie en strategie wateroverlast zal in het voorjaar van 2020 gereed zijn.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...