afdruk-1024x686

Actualisatie ambitie en strategie wateroverlast

Ambient ondersteunt het Hoogheemraadschap van Delfland bij de actualisatie van de ambitie en strategie wateroverlast. Delfland wil een realistische en praktisch toepasbare ambitie en strategie ontwikkelen voor het beperken en voorkomen van wateroverlast. De ambitie zal zich moeten richten op de lange termijn en aansluiten bij de doelstelling uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (klimaatbestendig in 2050). Tegelijkertijd zal rekening worden gehouden met de provinciale normen voor wateroverlast (tot 2027).

Bij het traject zijn verschillende teams en afdelingen binnen het Hoogheemraadschap betrokken. Vanuit het thema wateroverlast wordt de verbinding gelegd met thema’s als afvalwaterketen, bodemdaling en waterkwaliteit. Hiermee wordt een gebiedsgerichte benadering gekozen. Ook vindt een dialoog plaats met publieke (gemeenten en provincie) en private gebiedspartners (woningcorporaties, projectontwikkelaars) plaats en worden gesprekken gevoerd met andere waterschappen en de Unie van Waterschappen.

Gedurende het traject vindt een dialoog plaats met de directie, portefeuillehouder wateroverlast, het college van Dijkgraaf en Heemraden (DB) en de Verenigde Vergadering (AB). De actualisatie van de ambitie en strategie wateroverlast zal in het voorjaar van 2020 gereed zijn.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Koe in sloot

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming Gemeentelijke Omgevingsvisies (GOVI)

Vanwege de nieuwe Omgevingswet zijn de gemeenten in Nederland verplicht om binnen drie jaar na ingang van deze wet een Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI) op te stellen. In deze visie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Voor het hele grondgebied stelt...
Aerial view Dutch fishing village with harbor and big offshore wind turbines along the coast

Ontwikkelen doelenboom water, klimaat en energie

Ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet, werkt de gemeente Urk aan een gemeentelijke omgevingsvisie. Om tot een integrale en gebiedsgerichte visie te komen, werkt de gemeente voor in totaal zeven thema’s een doelenboom uit. De thema’s zijn: ‘gezond dorp’, ‘vitale economie’, ‘bereikbaar & toegankelijk’, ‘natuur & landschap’, ‘wonen’,...
Man Walking Along Flooded Urban Street

Inventarisatie aanpak en vervolg normering wateroverlast

Waterschappen hebben een zorgplicht voor het voorkomen en beperken van wateroverlast door inundatie vanuit het oppervlaktewater als gevolg van hevige regenval. De provinciale normering wateroverlast geeft duidelijkheid aan inwoners en bedrijven over het (rest)risico en hun eigen verantwoordelijkheid voor de bescherming van eigen percelen, bouwwerken en roerende zaken. De waterschappen...