afdruk-1024x686

Actualisatie ambitie en strategie wateroverlast

Ambient ondersteunt het Hoogheemraadschap van Delfland bij de actualisatie van de ambitie en strategie wateroverlast. Delfland wil een realistische en praktisch toepasbare ambitie en strategie ontwikkelen voor het beperken en voorkomen van wateroverlast. De ambitie zal zich moeten richten op de lange termijn en aansluiten bij de doelstelling uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (klimaatbestendig in 2050). Tegelijkertijd zal rekening worden gehouden met de provinciale normen voor wateroverlast (tot 2027).

Bij het traject zijn verschillende teams en afdelingen binnen het Hoogheemraadschap betrokken. Vanuit het thema wateroverlast wordt de verbinding gelegd met thema’s als afvalwaterketen, bodemdaling en waterkwaliteit. Hiermee wordt een gebiedsgerichte benadering gekozen. Ook vindt een dialoog plaats met publieke (gemeenten en provincie) en private gebiedspartners (woningcorporaties, projectontwikkelaars) plaats en worden gesprekken gevoerd met andere waterschappen en de Unie van Waterschappen.

Gedurende het traject vindt een dialoog plaats met de directie, portefeuillehouder wateroverlast, het college van Dijkgraaf en Heemraden (DB) en de Verenigde Vergadering (AB). De actualisatie van de ambitie en strategie wateroverlast zal in het voorjaar van 2020 gereed zijn.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Aerial view of a grass field with reeds. Picture taken by a drone from above scenic landscape with a lake and a water puddle. Impressive blue sky, beautiful summer with white clouds.

Secretaris Programmacommissie Watersystemen

Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven, of het nu gaat om klimaatadaptatie, veiligheid of waterkwaliteit. STOWA helpt hen daarbij, met kennisontwikkeling en -ontsluiting. Voor de organisatie daarvan heeft STOWA vier inhoudelijke programmacommissies, met elk een eigen thema: watersystemen, waterkeren, afvalwatersystemen en waterketen. Ambient levert sinds 1 september 2021 de secretaris...
Pas op blauwalg aanwezig

Plan van aanpak klimaatverandering en waterkwaliteit

Waterkwaliteit en klimaatverandering in de stad Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van de kwetsbaarheid voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor het effect van...
Raindrops in motion blur. Aluminum eaves in rain. Sustainable lifestyle in garden

Stimuleringsregeling afkoppelen: begeleiden proces en opstellen uitgangspuntennotitie

Waterschap Limburg werkt samen met gemeenten aan een vervolg op een bestaande stimuleringsregeling afkoppelen. Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak niet langer via een gemengd rioolstelsel wordt ingezameld en verwerkt. Het doel van afkoppelen voor Waterschap Limburg is om wateroverlast in of als gevolg...