afdruk-1024x686

Actualisatie ambitie en strategie wateroverlast

Ambient ondersteunt het Hoogheemraadschap van Delfland bij de actualisatie van de ambitie en strategie wateroverlast. Delfland wil een realistische en praktisch toepasbare ambitie en strategie ontwikkelen voor het beperken en voorkomen van wateroverlast. De ambitie zal zich moeten richten op de lange termijn en aansluiten bij de doelstelling uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (klimaatbestendig in 2050). Tegelijkertijd zal rekening worden gehouden met de provinciale normen voor wateroverlast (tot 2027).

Bij het traject zijn verschillende teams en afdelingen binnen het Hoogheemraadschap betrokken. Vanuit het thema wateroverlast wordt de verbinding gelegd met thema’s als afvalwaterketen, bodemdaling en waterkwaliteit. Hiermee wordt een gebiedsgerichte benadering gekozen. Ook vindt een dialoog plaats met publieke (gemeenten en provincie) en private gebiedspartners (woningcorporaties, projectontwikkelaars) plaats en worden gesprekken gevoerd met andere waterschappen en de Unie van Waterschappen.

Gedurende het traject vindt een dialoog plaats met de directie, portefeuillehouder wateroverlast, het college van Dijkgraaf en Heemraden (DB) en de Verenigde Vergadering (AB). De actualisatie van de ambitie en strategie wateroverlast zal in het voorjaar van 2020 gereed zijn.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...