afdruk-1024x686

Actualisatie ambitie en strategie wateroverlast

Ambient ondersteunt het Hoogheemraadschap van Delfland bij de actualisatie van de ambitie en strategie wateroverlast. Delfland wil een realistische en praktisch toepasbare ambitie en strategie ontwikkelen voor het beperken en voorkomen van wateroverlast. De ambitie zal zich moeten richten op de lange termijn en aansluiten bij de doelstelling uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (klimaatbestendig in 2050). Tegelijkertijd zal rekening worden gehouden met de provinciale normen voor wateroverlast (tot 2027).

Bij het traject zijn verschillende teams en afdelingen binnen het Hoogheemraadschap betrokken. Vanuit het thema wateroverlast wordt de verbinding gelegd met thema’s als afvalwaterketen, bodemdaling en waterkwaliteit. Hiermee wordt een gebiedsgerichte benadering gekozen. Ook vindt een dialoog plaats met publieke (gemeenten en provincie) en private gebiedspartners (woningcorporaties, projectontwikkelaars) plaats en worden gesprekken gevoerd met andere waterschappen en de Unie van Waterschappen.

Gedurende het traject vindt een dialoog plaats met de directie, portefeuillehouder wateroverlast, het college van Dijkgraaf en Heemraden (DB) en de Verenigde Vergadering (AB). De actualisatie van de ambitie en strategie wateroverlast zal in het voorjaar van 2020 gereed zijn.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...