Flevoland - Noordoostpolder

Advies doelmatigheidsverbetering Afvalwaterketen Flevoland

Flevoland gaat intensiever samenwerken binnen de afvalwaterketen. In het voorjaar van 2011 brachten de betrokken partijen (gemeenten en  waterschap) de mogelijkheden in beeld van gezamenlijk gemalenbeheer, databeheer, meten en monitoring en gezamenlijke storingsdiensten. Zo kan bijvoorbeeld een gemeente die het cyclisch rioolonderhoud ‘op orde’ heeft een andere gemeente, die daar minder ver mee is, ontzorgen. In de periode augustus – oktober werden de gezamenlijke activiteiten operationeel gemaakt. Dit is medio maart 2011 bestuurlijk afgesproken door Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde binnen de samenwerking Afvalwaterketen Flevoland. In de loop van 2011 is ook een nieuw regionaal bestuursakkoord ondertekend.

Ambient heeft de samenwerkende partijen geadviseerd over de invulling van de samenwerking. De werkzaamheden zijn een vervolg op het regionaal feitenonderzoek naar de afvalwaterketen in Flevoland. In dit project heeft Ambient in samenwerking met DHV de huidige situatie en varianten voor doelmatigheidsverbetering in de regio Flevoland in beeld gebracht.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...