Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Knelpunten en juridische mogelijkheden bij klimaatbestendig bouwen

In opdracht van het ministerie van BZK voerde Ambient samen met Colibri Advies een onderzoek uit naar de ervaren knelpunten bij klimaatadaptief bouwen. Het onderzoek richtte zich op:

  • Een analyse van de ervaren belemmeringen om klimaatbestendig te bouwen, zowel voor de huidige als de toekomstige technische en ruimtelijke bouwregelgeving. Het gaat hierbij om juridische, economische en meer procesmatige belemmeringen.
  • Een advies over oplossingsrichtingen.

De rapportage van het onderzoek vindt u hier. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat het huidige wettelijke stelsel al veel mogelijkheden bevat om klimaatadaptief bouwen juridisch te borgen. Vooral gemeenten kunnen al veel vastleggen en ‘regelen’. Het komt in de praktijk echter regelmatig voor dat in organisaties de kennis over wat juridisch wel en niet mogelijk is, ontbreekt. Dat leidde tot patstellingen en beperkte toepassing van de beschikbare instrumenten.

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen
In vervolg op het onderzoek schreven Ambient en Colibri Advies daarom een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier te downloaden.

Zowel het onderzoek naar de knelpunten als het opstellen van de handreiking werd begeleid door de werkgroep ‘Verkenning (bouw)regelgeving t.b.v. klimaatbestendige inrichting’, bestaande uit vertegenwoordigers van de UvW, de VNG, IPO/Provincie Noord-Holland, waterschap AGV/Waternet Amsterdam, Staf Deltacommissaris, ministerie van IenW en BZK.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

BW_metingen_broeikasgassen_veen-verkleind

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Het beperken van broeikasgasemissies als gevolg van de afbraak van veen is onderdeel van het Klimaatakkoord. Daarom is met behulp van klimaatgelden een nationaal onderzoeksprogramma gestart waarin de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems gemeten zal gaan worden: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden. Doel van het onderzoek is om meerjarig de...
Rioolheffing en bbv

Herijking berekening kostendekking Watertakenplan gemeente Berkelland

In opdracht van de gemeente Berkelland voert Ambient samen met Sweco een herijking en actualisatie uit van het kostendekkingsplan. Dit plan is onderdeel van het vigerende Watertakenplan Berkelland. De herijking en actualisatie van het kostendekkingsplan richten zich op de realisatie van investeringen en exploitatie 2018 en 2019. Nieuwe inzichten voor...
Grondkabels Enschede

Visie op ondergrondse infrastructuur

Verschillende maatschappelijke trends zorgen voor een steeds drukkere ondergrond, waarin vaak werkzaamheden plaatsvinden. Zo vraagt de energietransitie om uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en de aanleg van een warmtenet. Klimaatverandering vraagt om meer waterberging en meer groen tegen hittestress en het 5G-netwerk moet ook een plek krijgen in de ondergrond. Daarnaast...