Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Juridische mogelijkheden bij klimaatbestendig bouwen

In opdracht van het ministerie van BZK voerde Ambient samen met Colibri Advies een onderzoek uit naar de ervaren knelpunten bij klimaatadaptief bouwen. Het onderzoek richtte zich op:

  • Een analyse van de ervaren belemmeringen om klimaatbestendig te bouwen, zowel voor de huidige als de toekomstige technische en ruimtelijke bouwregelgeving. Het gaat hierbij om juridische, economische en meer procesmatige belemmeringen.
  • Een advies over oplossingsrichtingen.

De rapportage van het onderzoek vindt u hier. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat het huidige wettelijke stelsel al veel mogelijkheden bevat om klimaatadaptief bouwen juridisch te borgen. Vooral gemeenten kunnen al veel vastleggen en ‘regelen’. Het komt in de praktijk echter regelmatig voor dat in organisaties de kennis over wat juridisch wel en niet mogelijk is, ontbreekt. Dat leidde tot patstellingen en beperkte toepassing van de beschikbare instrumenten.

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen
In vervolg op het onderzoek schreven Ambient en Colibri Advies daarom een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier te downloaden. Direct na de publicatie lichtten Ambient en Colibri Advies in een webinar van de VNG de inhoud van de handreiking toe. De uitzending is hier terug te kijken.

Zowel het onderzoek naar de knelpunten als het opstellen van de handreiking werd begeleid door de werkgroep ‘Verkenning (bouw)regelgeving t.b.v. klimaatbestendige inrichting’, bestaande uit vertegenwoordigers van de UvW, de VNG, IPO/Provincie Noord-Holland, waterschap AGV/Waternet Amsterdam, Staf Deltacommissaris, ministerie van IenW en BZK.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Zorgplicht afvalwater Almere Oosterwold

Bij de gebiedsontwikkeling van de wijk Almere Oosterwold staat uitnodigingsplanologie centraal. In de ontwikkelfase kunnen initiatiefnemers zelf bepalen waar woningen, bedrijven en ook het groen, water en energievoorzieningen worden aangelegd. Het bestemmingsplan legt locaties niet expliciet vast, maar geeft ruimte aan initiatiefnemers om functies op de juiste plekken in Oosterwold...
Close up legs of child with yellow rubber boots jump in puddle on an autumn walk

Stadsdialoog klimaatadaptatie gemeente Baarn

De gemeente Baarn heeft, net als veel andere gemeenten, te maken met de gevolgen van extreme weersomstandigheden. In de zomer van 2020 was het weer raak: Baarn kreeg te kampen met perioden van droogte, hitte en hevige buien. De gemeente doorloopt momenteel een traject om te inventariseren welke maatregelen zij...
Transformation of yellow coster butterfly ( Acraea issoria ) from caterpillar and chrysalis hanging on twig , growth , metamorphosis , transformation

Transitiemanagement Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

Je wilt iets nieuws en anders. Hoe start je dan en hoe kom je verder? In visies vinden we elkaar wel. En in pilots trekken, zijn we bedreven. Maar dan; hoe verder als implementatie aan de orde is? Aan welke knoppen kun je draaien om een transitie te ondersteunen? Verschillende...