Behang staand3

Afronding fase 2 (definitiefase) Informatiehuis Bodem en Ondergrond

Op 22 maart jl. zijn door de 10 Informatiehuizen en het regieteam van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) de resultaten van fase 2 (definitiefase) van het DSO opgeleverd. Hiermee is formeel decharge verleend aan deze partijen waaronder aan RWS als kwartiermaker en Ambient als projectmanager van het Informatiehuis Bodem en Ondergrond (IHBO). RWS en Ambient hebben zowel een bijdrage geleverd aan de producten die DSO breed zijn opgeleverd als ook die resultaten opgeleverd zoals voor deze fase afgesproken waren binnen het domein bodem en ondergrond.

Hieronder staat een overzicht van de door het Informatie Huis Bodem en Ondergrond (IHBO) in fase 2 opgeleverde stukken. Het overzicht is niet uitputtend maar geeft (in onze optiek) de meest relevante documenten weer zoals die ook zijn opgeleverd aan het regieteam van (fase 2 van) het DSO.

  • Overzicht informatieproducten IHBO (inclusief prioritering).
  • Overzicht aansluitvoorwaarden informatieproduct WKO-afwegingssystematiek.
  • Overzicht aansluitvoorwaarden informatieproducten IHBO.
  • Detailanalyse informatiebehoefte en aanbod Informatiehuis Bodem en Ondergrond.
  • Mastersheet informatiebehoefte vraag en aanbod Informatiehuis Bodem en Ondergrond.
  • Baten RisicoToolBox, SansCrit, Bodemloket, WKO-tool, Omgevingsscan en ThermoGis.
  • Motivatie keuze WKO-afwegingssystemantiek als eerste Informatieproduct IHBO.
  • Rapportage kostenraming WKO-afwegingssystematiek.
  • Plan van aanpak WKO-afwegingssystematiek IHBO.
  • Factsheet WKO-afwegingssystematiek.Daarnaast is de bonbon c.q. pilotdemo WKO-afwegingssystematiek opgeleverd. Tevens is er een plan van aanpak opgesteld voor de planning van de ontwikkeling van relevante informatieproducten van het domein bodem en ondergrond.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Data- en informatiebeheer

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...
Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden. Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD...