Behang staand3

Afronding fase 2 (definitiefase) Informatiehuis Bodem en Ondergrond

Op 22 maart jl. zijn door de 10 Informatiehuizen en het regieteam van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) de resultaten van fase 2 (definitiefase) van het DSO opgeleverd. Hiermee is formeel decharge verleend aan deze partijen waaronder aan RWS als kwartiermaker en Ambient als projectmanager van het Informatiehuis Bodem en Ondergrond (IHBO). RWS en Ambient hebben zowel een bijdrage geleverd aan de producten die DSO breed zijn opgeleverd als ook die resultaten opgeleverd zoals voor deze fase afgesproken waren binnen het domein bodem en ondergrond.

Hieronder staat een overzicht van de door het Informatie Huis Bodem en Ondergrond (IHBO) in fase 2 opgeleverde stukken. Het overzicht is niet uitputtend maar geeft (in onze optiek) de meest relevante documenten weer zoals die ook zijn opgeleverd aan het regieteam van (fase 2 van) het DSO.

  • Overzicht informatieproducten IHBO (inclusief prioritering).
  • Overzicht aansluitvoorwaarden informatieproduct WKO-afwegingssystematiek.
  • Overzicht aansluitvoorwaarden informatieproducten IHBO.
  • Detailanalyse informatiebehoefte en aanbod Informatiehuis Bodem en Ondergrond.
  • Mastersheet informatiebehoefte vraag en aanbod Informatiehuis Bodem en Ondergrond.
  • Baten RisicoToolBox, SansCrit, Bodemloket, WKO-tool, Omgevingsscan en ThermoGis.
  • Motivatie keuze WKO-afwegingssystemantiek als eerste Informatieproduct IHBO.
  • Rapportage kostenraming WKO-afwegingssystematiek.
  • Plan van aanpak WKO-afwegingssystematiek IHBO.
  • Factsheet WKO-afwegingssystematiek.Daarnaast is de bonbon c.q. pilotdemo WKO-afwegingssystematiek opgeleverd. Tevens is er een plan van aanpak opgesteld voor de planning van de ontwikkeling van relevante informatieproducten van het domein bodem en ondergrond.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Data- en informatiebeheer

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...