Uitgegraven grond opmeten voor wetenschappelijke doeleinden

Afwegingssystematiek STRONG en grondwatergebruik provincie Noord-Brabant

Afwegingssystematiek Structuurvisie Ondergrond

Het Rijk werkt samen met decentrale overheden aan de (Rijks) Structuurvisie Ondergrond. De focus ligt hierbij op mijnbouwactiviteiten en eventuele reserveringen van grondwater (als nationale reserves) voor de drinkwatervoorziening. Onderdeel van de Rijks Structuurvisie Ondergrond is een afwegingssystematiek, die helpt bij het inrichten van het proces en het stellen van de goede vragen.

Om de wisselwerking met regionaal beleid te duiden, heeft de provincie Noord-Brabant gediend als pilot. De provincie heeft Ambient gevraagd het proces te begeleiden om samen met het ministerie van IenM deze Afwegingssystematiek te ontwikkelen. Het resultaat is een proceshandleiding die zowel nationaal als regionaal toepasbaar is.

Afwegingskader Grondwatergebruik voor menselijke consumptie

De provincie Noord-Brabant wilde bovendien verkennen in hoeverre het mogelijk is om van een beschermingsgericht grondwaterbeheer over te stappen op een integraal grondwaterbeheer waarbij partijen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren. Focus van de provincie lag daarbij op grondwatergebruik voor menselijke consumptie. In dit proces werd de afwegingssystematiek STRONG toegepast.

Ambient verzorgde het proces om een beleidsontwikkelingsmodel voor de ondergrond te maken. Het proces startte met de contouren voor een afwegingskader voor grondwatergebruik dat anticipeert op de grondgedachte van de Omgevingswet. Het resultaat is een breed gedragen beleid met een intersectorale aanpak, eigen identiteit en herkenbaarheid. Het project is inmiddels afgerond.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Grondwater

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...