Uitgegraven grond opmeten voor wetenschappelijke doeleinden

Afwegingssystematiek STRONG en grondwatergebruik provincie Noord-Brabant

Afwegingssystematiek Structuurvisie Ondergrond

Het Rijk werkt samen met decentrale overheden aan de (Rijks) Structuurvisie Ondergrond. De focus ligt hierbij op mijnbouwactiviteiten en eventuele reserveringen van grondwater (als nationale reserves) voor de drinkwatervoorziening. Onderdeel van de Rijks Structuurvisie Ondergrond is een afwegingssystematiek, die helpt bij het inrichten van het proces en het stellen van de goede vragen.

Om de wisselwerking met regionaal beleid te duiden, heeft de provincie Noord-Brabant gediend als pilot. De provincie heeft Ambient gevraagd het proces te begeleiden om samen met het ministerie van IenM deze Afwegingssystematiek te ontwikkelen. Het resultaat is een proceshandleiding die zowel nationaal als regionaal toepasbaar is.

Afwegingskader Grondwatergebruik voor menselijke consumptie

De provincie Noord-Brabant wilde bovendien verkennen in hoeverre het mogelijk is om van een beschermingsgericht grondwaterbeheer over te stappen op een integraal grondwaterbeheer waarbij partijen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren. Focus van de provincie lag daarbij op grondwatergebruik voor menselijke consumptie. In dit proces werd de afwegingssystematiek STRONG toegepast.

Ambient verzorgde het proces om een beleidsontwikkelingsmodel voor de ondergrond te maken. Het proces startte met de contouren voor een afwegingskader voor grondwatergebruik dat anticipeert op de grondgedachte van de Omgevingswet. Het resultaat is een breed gedragen beleid met een intersectorale aanpak, eigen identiteit en herkenbaarheid. Het project is inmiddels afgerond.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Grondwater

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...