Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen en normeringen, maar deze sluiten niet precies op elkaar aan. In plaats van de huidige sectorale benadering kan een integrale risicoanalyse in sommige gevallen mogelijk tot een meer doelmatige aanpak leiden. Bij een integrale risicoanalyse wordt het totale risico op wateroverlast beschouwd op een specifieke locatie in het gebied, waarbij het risico afhankelijk is van de bijdrage vanuit de verschillende delen van het watersysteem, de ruimtelijke omgeving en de crisisbeheersing.

STOWA heeft als doel om de methode van integrale risicoanalyse wateroverlast een stap verder te brengen en toe te werken naar een reproduceerbare en in de praktijk toepasbare methodiek. Dit sluit ook aan bij aanbeveling 17 van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater van maart 2022. Aan de hand van een aantal pilotgebieden willen we deze methodiek vormgeven en toepassen.

In opdracht van STOWA speelt Ambient een grote rol bij het begeleiden van zowel de pilots als de en samenwerking tussen waterschappen en adviesbureaus. Daarnaast zal Ambient de bevindingen uit de verschillende pilots bundelen tot één overkoepelend advies.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Waternet werkt aan een gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om meer zicht te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) en de impact daarvan op het watersysteem. Woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en realisatie van natuuropgaven krijgen in de gebiedsagenda een...