Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen en normeringen, maar deze sluiten niet precies op elkaar aan. In plaats van de huidige sectorale benadering kan een integrale risicoanalyse in sommige gevallen mogelijk tot een meer doelmatige aanpak leiden. Bij een integrale risicoanalyse wordt het totale risico op wateroverlast beschouwd op een specifieke locatie in het gebied, waarbij het risico afhankelijk is van de bijdrage vanuit de verschillende delen van het watersysteem, de ruimtelijke omgeving en de crisisbeheersing.

STOWA heeft als doel om de methode van integrale risicoanalyse wateroverlast een stap verder te brengen en toe te werken naar een reproduceerbare en in de praktijk toepasbare methodiek. Dit sluit ook aan bij aanbeveling 17 van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater van maart 2022. Aan de hand van een aantal pilotgebieden willen we deze methodiek vormgeven en toepassen.

In opdracht van STOWA speelt Ambient een grote rol bij het begeleiden van zowel de pilots als de en samenwerking tussen waterschappen en adviesbureaus. Daarnaast zal Ambient de bevindingen uit de verschillende pilots bundelen tot één overkoepelend advies.

Eva Nieuwenhuis

Adviseur

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

In het veenweidegebied daalt de bodem onder andere als gevolg van veenoxidatie. Daarbij komen er broeikasgassen vrij. Een van de oplossingsrichtingen om bodemdaling en broeikasgasemissie tegen te gaan, is de verandering van het waterpeil. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. In 2023 ging het (kennis)programma Veen en...