Uitstoot broeikasgassen irt waterbeheer STOWA_2023-13A_BlueCAN

Begeleiding onderzoek ‘Broeikasgassen uit oppervlaktewater’

Om de klimaatdoelstellingen te halen is het van belang om broeikasgassen te reduceren. Voor veel van de bronnen zijn concrete doelstellingen geformuleerd. Echter, dat is niet het geval voor de broeikasgassen uit oppervlaktewater. De exacte omvang van de emissie uit de Nederlandse oppervlaktewateren is onbekend en wordt op ca. 5% van de totale Nederlandse emissie geschat.

Om uit te zoeken hoe groot de emissie is en wat ertegen gedaan kan worden, is het project BlueCAN opgestart. Het project is uitgevoerd onder regie van STOWA. Ambient heeft de regierol namens STOWA vervuld. Deze rol hield in het coördineren van kwaliteitsborging vanuit de begeleidingscommissie (bestaande uit waterschappen en Rijkswaterstaat), inhoudelijk beoordelen van de resultaten en het organiseren en begeleiden van de kennisbijeenkomst over dit onderwerp.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

In het veenweidegebied daalt de bodem onder andere als gevolg van veenoxidatie. Daarbij komen er broeikasgassen vrij. Een van de oplossingsrichtingen om bodemdaling en broeikasgasemissie tegen te gaan, is de verandering van het waterpeil. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. In 2023 ging het (kennis)programma Veen en...