Flooded nature area in a Dutch polder. It is a cloudy day in the fall season.

Beleidsoriëntatie en uitgangspunten voor regionale normering wateroverlast

De komende jaren gaan waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s aan de slag met de voorbereiding van een nieuwe toetsingsronde voor de regionale normering wateroverlast. Sinds de laatste toetsing is de druk op het regionaal watersysteem toegenomen als gevolg van klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen. Er is meer inzicht gekomen in de invloed van klimaatverandering en een integrale en gebiedsgerichte benadering is steeds belangrijker. Daarbij willen beide waterschappen en de provincies Groningen en Drenthe rekening houden met andere opgaven zoals de droogteproblematiek, waterkwaliteit en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Deze ontwikkelingen, in combinatie met de naderende toetsingsronde, vormen voor de provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s de aanleiding om de huidige beleidskaders voor regionale wateroverlast te actualiseren.

Ambient brengt de huidige overeenkomsten en verschillen in de aanpak tussen waterschappen en de uitdagingen in de regio’s in beeld. Door middel van interviews en werksessies met de waterschappen en provincies wordt toegewerkt naar een uitgangspuntennotitie en een beleidsoriëntatie. De uitgangspuntennotitie richt zich vooral op de aankomende toetsing van de beheergebieden van de waterschappen aan de normering regionale wateroverlast. In de beleidsoriëntatie duiden we de relevante onderwerpen en ontwikkelingen die op de korte en lange termijn op de regio afkomen en van invloed zijn op het voorkomen en beperken van inundatie vanuit het regionaal watersysteem.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...