Flooded nature area in a Dutch polder. It is a cloudy day in the fall season.

Beleidsoriëntatie en uitgangspunten voor regionale normering wateroverlast

De komende jaren gaan waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s aan de slag met de voorbereiding van een nieuwe toetsingsronde voor de regionale normering wateroverlast. Sinds de laatste toetsing is de druk op het regionaal watersysteem toegenomen als gevolg van klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen. Er is meer inzicht gekomen in de invloed van klimaatverandering en een integrale en gebiedsgerichte benadering is steeds belangrijker. Daarbij willen beide waterschappen en de provincies Groningen en Drenthe rekening houden met andere opgaven zoals de droogteproblematiek, waterkwaliteit en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Deze ontwikkelingen, in combinatie met de naderende toetsingsronde, vormen voor de provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s de aanleiding om de huidige beleidskaders voor regionale wateroverlast te actualiseren.

Ambient brengt de huidige overeenkomsten en verschillen in de aanpak tussen waterschappen en de uitdagingen in de regio’s in beeld. Door middel van interviews en werksessies met de waterschappen en provincies wordt toegewerkt naar een uitgangspuntennotitie en een beleidsoriëntatie. De uitgangspuntennotitie richt zich vooral op de aankomende toetsing van de beheergebieden van de waterschappen aan de normering regionale wateroverlast. In de beleidsoriëntatie duiden we de relevante onderwerpen en ontwikkelingen die op de korte en lange termijn op de regio afkomen en van invloed zijn op het voorkomen en beperken van inundatie vanuit het regionaal watersysteem.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Watersystemen en waterveiligheid

Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...