Flooded nature area in a Dutch polder. It is a cloudy day in the fall season.

Beleidsoriëntatie en uitgangspunten voor regionale normering wateroverlast

De komende jaren gaan waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s aan de slag met de voorbereiding van een nieuwe toetsingsronde voor de regionale normering wateroverlast. Sinds de laatste toetsing is de druk op het regionaal watersysteem toegenomen als gevolg van klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen. Er is meer inzicht gekomen in de invloed van klimaatverandering en een integrale en gebiedsgerichte benadering is steeds belangrijker. Daarbij willen beide waterschappen en de provincies Groningen en Drenthe rekening houden met andere opgaven zoals de droogteproblematiek, waterkwaliteit en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Deze ontwikkelingen, in combinatie met de naderende toetsingsronde, vormen voor de provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s de aanleiding om de huidige beleidskaders voor regionale wateroverlast te actualiseren.

Ambient brengt de huidige overeenkomsten en verschillen in de aanpak tussen waterschappen en de uitdagingen in de regio’s in beeld. Door middel van interviews en werksessies met de waterschappen en provincies wordt toegewerkt naar een uitgangspuntennotitie en een beleidsoriëntatie. De uitgangspuntennotitie richt zich vooral op de aankomende toetsing van de beheergebieden van de waterschappen aan de normering regionale wateroverlast. In de beleidsoriëntatie duiden we de relevante onderwerpen en ontwikkelingen die op de korte en lange termijn op de regio afkomen en van invloed zijn op het voorkomen en beperken van inundatie vanuit het regionaal watersysteem.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Watersystemen en waterveiligheid

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...