Behang staand3

Bestuursakkoord Water: uitwerking en implementatie afspraken bestuursakkoord water voor Vereniging Nederlandse Gemeenten

Voor de VNG heeft Ambient samen met een ambtelijk en bestuurlijk netwerk bij gemeenten gewerkt aan de uitwerking en implementatie van het Bestuursakkoord Water. Op interimbasis vervulde Ambient de functie van senior beleidsmedewerker Water. Het traject kende twee fasen:

  1. de totstandkoming van het Bestuursakkoord Water en
  2. de uitwerking van de deelonderwerpen Doelmatig Waterbeheer en implementatie / juridische verankering van de gemaakte afspraken.

De activiteiten waren gericht op de belangrijkste onderdelen van het traject doelmatig waterbeheer voor de VNG. Het gaat hierbij o.a. om de aanpak afvalwaterketen, kaderstelling, plannen en toezicht en het waterschapsbestuur. Voor meer informatie verwijzen we u naar het bestuursakkoord en een achtergrondartikel in het tijdschrift Water Governance.

In een interview met het Vakblad Riolering vertelde Gert Dekker over de doelmatigheidsverbetering in de afvalwaterketen. Het interview bestaat uit twee delen. Deel 1 is gepubliceerd in januari 2011, deel 2 in februari 2011.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...