Behang staand3

Bestuursakkoord Water: uitwerking en implementatie afspraken bestuursakkoord water voor Vereniging Nederlandse Gemeenten

Voor de VNG heeft Ambient samen met een ambtelijk en bestuurlijk netwerk bij gemeenten gewerkt aan de uitwerking en implementatie van het Bestuursakkoord Water. Op interimbasis vervulde Ambient de functie van senior beleidsmedewerker Water. Het traject kende twee fasen:

  1. de totstandkoming van het Bestuursakkoord Water en
  2. de uitwerking van de deelonderwerpen Doelmatig Waterbeheer en implementatie / juridische verankering van de gemaakte afspraken.

De activiteiten waren gericht op de belangrijkste onderdelen van het traject doelmatig waterbeheer voor de VNG. Het gaat hierbij o.a. om de aanpak afvalwaterketen, kaderstelling, plannen en toezicht en het waterschapsbestuur. Voor meer informatie verwijzen we u naar het bestuursakkoord en een achtergrondartikel in het tijdschrift Water Governance.

In een interview met het Vakblad Riolering vertelde Gert Dekker over de doelmatigheidsverbetering in de afvalwaterketen. Het interview bestaat uit twee delen. Deel 1 is gepubliceerd in januari 2011, deel 2 in februari 2011.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Door klimaatverandering neemt de kans op perioden met droogte toe. Als gevolg van droogte kan schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur, landbouw, natuur en kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen. De hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Stuwwal bij Nijmegen zijn extra kwetsbaar voor droogte omdat deze gebieden volledig...
Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Waternet werkt aan een gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om meer zicht te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) en de impact daarvan op het watersysteem. Woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en realisatie van natuuropgaven krijgen in de gebiedsagenda een...