Sheep and wind turbines along a lake at sunrise

Bodem in de Flevolandse omgevingsplannen

De Flevolandse gemeenten zijn zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Zij hebben in 2022 verkend op welke onderwerpen aanvullend beleid wenselijk is. Hierbij willen ze in ieder geval zorgen dat het huidige beschermingsniveau gewaarborgd blijft.

Inmiddels is, mede dankzij de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ duidelijk dat de bodem een belangrijke randvoorwaarde is voor veel maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw en de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem. Bodembeleid staat daarmee niet langer op zichzelf en is integraal onderdeel van het beleid over de fysieke leefomgeving.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat gepaard met een beleidsrijke herziening van het bodembeleid en op onderdelen een verschuiving van bevoegdheden naar de gemeenten. De Omgevingswet gaat uit van ‘decentraal tenzij’ en dat betekent dat het primair aan de gemeente is om bodembeleid te maken.

Aan de hand van o.a. de ondersteuningsproducten van Bodembeheer van de Toekomst is in 2022, mede met inzet van Ambient, verkend waar de gemeenten gebruik willen maken van de afwegingsruimte. Er is niet alleen gekeken of de gemeenten willen afwijken van de rijksregels en bruidsschatregels, maar ook of er nog aanvullende regels wenselijk zijn.

Ambient is samen met FLO Legal gevraagd om decentraal bodembeleid te helpen formuleren en te vertalen naar regels voor het omgevingsplan. Dit inclusief het opstellen van toepasbare regels.

Tevens gaan Ambient en FLO Legal de gemeenten ondersteunen en adviseren op het gebied van verbreding van het bodembeleid en het duurzaam gebruikmaken van de ondergrond voor bodemenergie. De focus ligt op het formuleren van regels die een gelijkwaardig beschermingsniveau garanderen.

Mirabel Vlaming

Adviseur

Marieke Prins

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Omgevingswet

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EU-Bodemgezondheidsrichtlijn. Het ministerie IenW bereidt een beoordeling door het Rijk voor, en betrekt daarbij ook de koepels van IPO, UvW en VNG. De provincies, waterschappen en gemeenten willen zich echter ook zelf goed voorbereiden om de impact van...
Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast. Ambient is gevraagd de provincie hierbij...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...