Sheep and wind turbines along a lake at sunrise

Bodem in de Flevolandse omgevingsplannen

De Flevolandse gemeenten zijn zich aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Zij hebben in 2022 verkend op welke onderwerpen aanvullend beleid wenselijk is. Hierbij willen ze in ieder geval zorgen dat het huidige beschermingsniveau gewaarborgd blijft.

Inmiddels is, mede dankzij de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ duidelijk dat de bodem een belangrijke randvoorwaarde is voor veel maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw en de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem. Bodembeleid staat daarmee niet langer op zichzelf en is integraal onderdeel van het beleid over de fysieke leefomgeving.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat gepaard met een beleidsrijke herziening van het bodembeleid en op onderdelen een verschuiving van bevoegdheden naar de gemeenten. De Omgevingswet gaat uit van ‘decentraal tenzij’ en dat betekent dat het primair aan de gemeente is om bodembeleid te maken.

Aan de hand van o.a. de ondersteuningsproducten van Bodembeheer van de Toekomst is in 2022, mede met inzet van Ambient, verkend waar de gemeenten gebruik willen maken van de afwegingsruimte. Er is niet alleen gekeken of de gemeenten willen afwijken van de rijksregels en bruidsschatregels, maar ook of er nog aanvullende regels wenselijk zijn.

Ambient is samen met FLO Legal gevraagd om decentraal bodembeleid te helpen formuleren en te vertalen naar regels voor het omgevingsplan. Dit inclusief het opstellen van toepasbare regels.

Tevens gaan Ambient en FLO Legal de gemeenten ondersteunen en adviseren op het gebied van verbreding van het bodembeleid en het duurzaam gebruikmaken van de ondergrond voor bodemenergie. De focus ligt op het formuleren van regels die een gelijkwaardig beschermingsniveau garanderen.

Mirabel Vlaming

Adviseur

Marieke Prins

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond en Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...
shepherd fountain at sunset

Actualisatie beleidskader Grondwaterkwaliteit

In maart 2022 is het Regionaal Waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027 (RWP) vastgesteld en onderdeel hiervan is bijlage D: het Beleidskader Grondwaterkwaliteit. Dit beleidskader bevat het beleid van de provincie ten aanzien van het beheer van (historische) bodem- en grondwaterverontreiniging in relatie tot het behalen van de grondwaterdoelen van de Kaderrichtlijn water...