Soil Test. Female agronomist taking notes in the field. Environmental protection, organic soil certification, research

Bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond

In de Basisregistratie Ondergrond zijn gegevens over de ondergrond opgenomen. De basisregistratie wordt de komende jaren verder uitgebreid, vooralsnog met gegevens van geotechnische aard. In 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken daarnaast de mogelijkheid verkend ook de milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens op te nemen, naar aanleiding van een motie daarover in de Tweede Kamer. Uit onderzoek bleek dat opname van desbetreffende gegevens een significante meerwaarde heeft, mede in het licht van de Omgevingswet. Vervolgvragen waren welke gegevens precies zouden moeten worden geregistreerd en hoe de financiering van opname van (nieuwe en historische) gegevens en beheer van dit onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond vorm kan krijgen. SIKB heeft dit vervolgonderzoek op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd in samenwerking met VKA Adviseurs en DoorGrond Advies.

SIKB heeft Ambient gevraagd als procesmanager voor de brede kerngroep en klankbordgroep uit het netwerk. Daarnaast trad Ambient op als adviseur en sparring partner voor het projectteam bij de onderzoeksaanpak en het opstellen van het groeimodel voor opname van milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens in de BRO. Onderdeel van dit groeimodel is ook of en hoe gegevens over zeer zorgwekkende stoffen (bijv. PFAS) kunnen worden meegenomen in de uitbreiding van de BRO. Uitbreiding van de BRO met gegevens over bodemverontreiniging krijgt naar verwachting gestalte na afronding van het huidige BRO-programma (2022).

Sonja Kooiman - team Ambient

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Data- en informatiebeheer, Grondwater, en Omgevingswet

Hand met wormen

Decentrale impactanalyse EU-bodemgezondheidsrichtlijn

Op 5 juli 2023 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de EU-Bodemgezondheidsrichtlijn. Het ministerie IenW bereidt een beoordeling door het Rijk voor, en betrekt daarbij ook de koepels van IPO, UvW en VNG. De provincies, waterschappen en gemeenten willen zich echter ook zelf goed voorbereiden om de impact van...
Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast. Ambient is gevraagd de provincie hierbij...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...