Soil Test. Female agronomist taking notes in the field. Environmental protection, organic soil certification, research

Bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond

In de Basisregistratie Ondergrond zijn gegevens over de ondergrond opgenomen. De basisregistratie wordt de komende jaren verder uitgebreid, vooralsnog met gegevens van geotechnische aard. In 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken daarnaast de mogelijkheid verkend ook de milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens op te nemen, naar aanleiding van een motie daarover in de Tweede Kamer. Uit onderzoek bleek dat opname van desbetreffende gegevens een significante meerwaarde heeft, mede in het licht van de Omgevingswet. Vervolgvragen waren welke gegevens precies zouden moeten worden geregistreerd en hoe de financiering van opname van (nieuwe en historische) gegevens en beheer van dit onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond vorm kan krijgen. SIKB heeft dit vervolgonderzoek op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd in samenwerking met VKA Adviseurs en DoorGrond Advies.

SIKB heeft Ambient gevraagd als procesmanager voor de brede kerngroep en klankbordgroep uit het netwerk. Daarnaast trad Ambient op als adviseur en sparring partner voor het projectteam bij de onderzoeksaanpak en het opstellen van het groeimodel voor opname van milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens in de BRO. Onderdeel van dit groeimodel is ook of en hoe gegevens over zeer zorgwekkende stoffen (bijv. PFAS) kunnen worden meegenomen in de uitbreiding van de BRO. Uitbreiding van de BRO met gegevens over bodemverontreiniging krijgt naar verwachting gestalte na afronding van het huidige BRO-programma (2022).

Sonja Kooiman - team Ambient

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Data- en informatiebeheer, Grondwater, en Omgevingswet

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...