Soil Test. Female agronomist taking notes in the field. Environmental protection, organic soil certification, research

Bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond

In de Basisregistratie Ondergrond zijn gegevens over de ondergrond opgenomen. De basisregistratie wordt de komende jaren verder uitgebreid, vooralsnog met gegevens van geotechnische aard. In 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken daarnaast de mogelijkheid verkend ook de milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens op te nemen, naar aanleiding van een motie daarover in de Tweede Kamer. Uit onderzoek bleek dat opname van desbetreffende gegevens een significante meerwaarde heeft, mede in het licht van de Omgevingswet. Vervolgvragen waren welke gegevens precies zouden moeten worden geregistreerd en hoe de financiering van opname van (nieuwe en historische) gegevens en beheer van dit onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond vorm kan krijgen. SIKB heeft dit vervolgonderzoek op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd in samenwerking met VKA Adviseurs en DoorGrond Advies.

SIKB heeft Ambient gevraagd als procesmanager voor de brede kerngroep en klankbordgroep uit het netwerk. Daarnaast trad Ambient op als adviseur en sparring partner voor het projectteam bij de onderzoeksaanpak en het opstellen van het groeimodel voor opname van milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens in de BRO. Onderdeel van dit groeimodel is ook of en hoe gegevens over zeer zorgwekkende stoffen (bijv. PFAS) kunnen worden meegenomen in de uitbreiding van de BRO. Uitbreiding van de BRO met gegevens over bodemverontreiniging krijgt naar verwachting gestalte na afronding van het huidige BRO-programma (2022).

Sonja Kooiman

Adviseur

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond, Data- en informatiebeheer, Grondwater, en Omgevingswet

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...