BT - beek twente 02

Bouwen met Natuur in stromende wateren

De beekherstelopgave in Nederland is groot: voor 2027 moet nog ruim 4000 km beek hersteld worden. Om de opgave te realiseren wordt steeds meer gekeken naar een andere manier om doelen in beeksystemen te realiseren, namelijk volgens het concept Bouwen met Natuur (BmN). BmN is het gebruik maken van natuurlijke processen en potenties om doelen te realiseren. Het wordt echter nog niet (grootschalig) toegepast, omdat het onzekerheden met zich meebrengt. Dat betekent dat bestuurders en medewerkers handvatten nodig hebben om met deze extra onzekerheden om te gaan, zowel bij de besluitvorming als in de communicatie in gebiedsprocessen. Daarnaast kunnen deze onzekerheden gereduceerd worden door meer kennisopbouw over ‘natuurlijk’ gedrag van water, sediment en vegetatie in beekdalen.

Om deze kennis te ontwikkelen, te ontsluiten en over te dragen is een kennisprogramma Bouwen met Natuur in stromende wateren opgezet. Ambient is namens de STOWA coördinator van dit kennisprogramma en heeft dit kennisprogramma (mede) opgezet. In totaal zijn tien waterschappen ambtelijk en bestuurlijk niveau actief betrokken en zijn er verbindingen gelegd met andere netwerken en onderzoeken (zoals Lumbricus en Rivercare).

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...