BT - beek twente 02

Bouwen met Natuur in stromende wateren

De beekherstelopgave in Nederland is groot: voor 2027 moet nog ruim 4000 km beek hersteld worden. Om de opgave te realiseren wordt steeds meer gekeken naar een andere manier om doelen in beeksystemen te realiseren, namelijk volgens het concept Bouwen met Natuur (BmN). BmN is het gebruik maken van natuurlijke processen en potenties om doelen te realiseren. Het wordt echter nog niet (grootschalig) toegepast, omdat het onzekerheden met zich meebrengt. Dat betekent dat bestuurders en medewerkers handvatten nodig hebben om met deze extra onzekerheden om te gaan, zowel bij de besluitvorming als in de communicatie in gebiedsprocessen. Daarnaast kunnen deze onzekerheden gereduceerd worden door meer kennisopbouw over ‘natuurlijk’ gedrag van water, sediment en vegetatie in beekdalen.

Om deze kennis te ontwikkelen, te ontsluiten en over te dragen is een kennisprogramma Bouwen met Natuur in stromende wateren opgezet. Ambient is namens de STOWA coördinator van dit kennisprogramma en heeft dit kennisprogramma (mede) opgezet. In totaal zijn tien waterschappen ambtelijk en bestuurlijk niveau actief betrokken en zijn er verbindingen gelegd met andere netwerken en onderzoeken (zoals Lumbricus en Rivercare).

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...