Bouwsteen water

Bouwsteen bruidsschat Omgevingswet

Anticiperend op de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet willen de partners binnen de manifestregio Klimaat Vallei en Veluwe gezamenlijk aan de slag met de regels voor water en riolering in de bruidsschat Omgevingswet.

De belangrijkste consequentie van de Omgevingswet voor het (stedelijk) waterbeheer is dat de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen verder toeneemt. Als gevolg van deregulering zal een deel van de nationale regelgeving via de zogenaamde bruidsschat Omgevingswet naar gemeenten en waterschappen worden overgedragen. Het gaat daarbij onder andere om de regels voor lozingen in de riolering, op of in de bodem en op het oppervlaktewater. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden deze regels van rechtswege onderdeel van het gemeentelijk omgevingsplan (lozingen bodem en riolering) en de waterschapsverordening (lozingen oppervlaktewater). De uitdaging voor gemeenten en het waterschap is om in onderlinge afstemming bewuste keuzes te maken over de omgang met de regels: ongewijzigd te behouden, aan te passen of te schrappen.

Ambient en FLO Legal werken de bouwsteen uit voor de gemeenten en het waterschap in de regio Vallei en Veluwe. Ook de omgevingsdiensten zijn hierbij aangesloten. Tijdens gezamenlijke werksessies zijn de relevante regels in de bruidsschat geanalyseerd en hierbij zijn overwegingen geformuleerd voor het behouden, wijzigen of laten vervallen van de regels. De bouwsteen kan vervolgens als input dienen voor het ontwikkelen en voorbereiden van besluiten over het omgevingsplan bij individuele gemeenten en de waterschapsverordening van waterschap Vallei en Veluwe.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Omgevingswet en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Waternet werkt aan een gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om meer zicht te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) en de impact daarvan op het watersysteem. Woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en realisatie van natuuropgaven krijgen in de gebiedsagenda een...