Bouwsteen water

Bouwsteen bruidsschat Omgevingswet

Anticiperend op de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet willen de partners binnen de manifestregio Klimaat Vallei en Veluwe gezamenlijk aan de slag met de regels voor water en riolering in de bruidsschat Omgevingswet.

De belangrijkste consequentie van de Omgevingswet voor het (stedelijk) waterbeheer is dat de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen verder toeneemt. Als gevolg van deregulering zal een deel van de nationale regelgeving via de zogenaamde bruidsschat Omgevingswet naar gemeenten en waterschappen worden overgedragen. Het gaat daarbij onder andere om de regels voor lozingen in de riolering, op of in de bodem en op het oppervlaktewater. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden deze regels van rechtswege onderdeel van het gemeentelijk omgevingsplan (lozingen bodem en riolering) en de waterschapsverordening (lozingen oppervlaktewater). De uitdaging voor gemeenten en het waterschap is om in onderlinge afstemming bewuste keuzes te maken over de omgang met de regels: ongewijzigd te behouden, aan te passen of te schrappen.

Ambient en FLO Legal werken de bouwsteen uit voor de gemeenten en het waterschap in de regio Vallei en Veluwe. Ook de omgevingsdiensten zijn hierbij aangesloten. Tijdens gezamenlijke werksessies zijn de relevante regels in de bruidsschat geanalyseerd en hierbij zijn overwegingen geformuleerd voor het behouden, wijzigen of laten vervallen van de regels. De bouwsteen kan vervolgens als input dienen voor het ontwikkelen en voorbereiden van besluiten over het omgevingsplan bij individuele gemeenten en de waterschapsverordening van waterschap Vallei en Veluwe.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Omgevingswet en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...