Bouwsteen water

Bouwsteen bruidsschat Omgevingswet

Anticiperend op de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet willen de partners binnen de manifestregio Klimaat Vallei en Veluwe gezamenlijk aan de slag met de regels voor water en riolering in de bruidsschat Omgevingswet.

De belangrijkste consequentie van de Omgevingswet voor het (stedelijk) waterbeheer is dat de beleidsvrijheid van gemeenten en waterschappen verder toeneemt. Als gevolg van deregulering zal een deel van de nationale regelgeving via de zogenaamde bruidsschat Omgevingswet naar gemeenten en waterschappen worden overgedragen. Het gaat daarbij onder andere om de regels voor lozingen in de riolering, op of in de bodem en op het oppervlaktewater. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden deze regels van rechtswege onderdeel van het gemeentelijk omgevingsplan (lozingen bodem en riolering) en de waterschapsverordening (lozingen oppervlaktewater). De uitdaging voor gemeenten en het waterschap is om in onderlinge afstemming bewuste keuzes te maken over de omgang met de regels: ongewijzigd te behouden, aan te passen of te schrappen.

Ambient en FLO Legal werken de bouwsteen uit voor de gemeenten en het waterschap in de regio Vallei en Veluwe. Ook de omgevingsdiensten zijn hierbij aangesloten. Tijdens gezamenlijke werksessies zijn de relevante regels in de bruidsschat geanalyseerd en hierbij zijn overwegingen geformuleerd voor het behouden, wijzigen of laten vervallen van de regels. De bouwsteen kan vervolgens als input dienen voor het ontwikkelen en voorbereiden van besluiten over het omgevingsplan bij individuele gemeenten en de waterschapsverordening van waterschap Vallei en Veluwe.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Omgevingswet en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Female legs wearing jeans and white sneakers.

Voorlichting grondwaterbeleid provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland heeft in haar omgevingsverordening regels opgesteld voor grondwater. Hiermee geeft de provincie deels uitvoering aan het in 2021 vastgestelde beleidskader grondwaterkwaliteit, dat onderdeel is van het Regionaal waterprogramma. De omgevingsdiensten en gemeenten moeten hier uitvoering aan geven en hebben behoefte aan houvast. Ambient is gevraagd de provincie hierbij...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
People have idea, good idea sharing, sharing knowledge collaboration, business idea generating, characters sharing ideas vector illustration, creative ideas sharing, person teamwork with solution

Programmamanagement pijler 4 Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel

Op 4 maart 2021 presenteerde de commissie Van Aartsen haar rapport ‘Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’. De commissie Van Aartsen heeft het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) geanalyseerd en heeft tien aanbevelingen gedaan. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Van Aartsen (4...