Behang staand4

BOWA-businesscase gezamenlijk meten en monitoren in de waterketen

De themagroep Organisatie en Kwetsbaarheid van BOWA (Bestuurlijk Overleg Amstel Gooi en Vecht) wil een ‘businesscase gezamenlijk meten en monitoren in de waterketen’ opstellen. Het doel van deze businesscase is om inzicht te krijgen in de meerwaarde van gezamenlijk meten en monitoren, met een passende gemeenschappelijke organisatie in de regio. Door gezamenlijk te gaan ‘meten en monitoren’ wil de regio BOWA op ‘systeemniveau’ inzicht krijgen in de werking van de rioolstelsels en de zuiveringen. Daarnaast wil de regio meer op detailniveau per gemeente inzicht krijgen in de werking van de rioolstelsels. Met dit inzicht kan de regio dagelijks het presteren van de rioleringen/gemalen monitoren, maar kan hiermee ook betere investeringsbeslissingen nemen. De themagroep heeft Ambient en Marije Stronks gevraagd voor de uitwerking van deze businesscase.

Het doel van gezamenlijk meten en monitoren is optimalisatie van de afvalwaterketen. Om dit gezamenlijk in te vullen vraagt veel van medewerkers, processen en techniek, onder andere om een duidelijk beeld van de mogelijkheden en vooral van de behoeftes. Door middel van interviews en een brede bijeenkomst met leden van ISARIZ (een ambtelijk netwerk van vakmensen op dit gebied) inventariseren we de huidige manier van werken en de behoeften aan gezamenlijk meten en monitoren. Op basis van de huidige situatie en de behoefte aan gezamenlijk meten en monitoren werken wij aan een aantal mogelijke varianten, die worden voorgelegd aan ISARIZ. Vervolgens wordt een businesscase uitgewerkt voor de variant die het meest past bij de BOWA-regio. Deze businesscase wordt tijdens een bestuurlijk overleg van het BOWA gepresenteerd.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden. Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD...