Behang staand4

BOWA-businesscase gezamenlijk meten en monitoren in de waterketen

De themagroep Organisatie en Kwetsbaarheid van BOWA (Bestuurlijk Overleg Amstel Gooi en Vecht) wil een ‘businesscase gezamenlijk meten en monitoren in de waterketen’ opstellen. Het doel van deze businesscase is om inzicht te krijgen in de meerwaarde van gezamenlijk meten en monitoren, met een passende gemeenschappelijke organisatie in de regio. Door gezamenlijk te gaan ‘meten en monitoren’ wil de regio BOWA op ‘systeemniveau’ inzicht krijgen in de werking van de rioolstelsels en de zuiveringen. Daarnaast wil de regio meer op detailniveau per gemeente inzicht krijgen in de werking van de rioolstelsels. Met dit inzicht kan de regio dagelijks het presteren van de rioleringen/gemalen monitoren, maar kan hiermee ook betere investeringsbeslissingen nemen. De themagroep heeft Ambient en Marije Stronks gevraagd voor de uitwerking van deze businesscase.

Het doel van gezamenlijk meten en monitoren is optimalisatie van de afvalwaterketen. Om dit gezamenlijk in te vullen vraagt veel van medewerkers, processen en techniek, onder andere om een duidelijk beeld van de mogelijkheden en vooral van de behoeftes. Door middel van interviews en een brede bijeenkomst met leden van ISARIZ (een ambtelijk netwerk van vakmensen op dit gebied) inventariseren we de huidige manier van werken en de behoeften aan gezamenlijk meten en monitoren. Op basis van de huidige situatie en de behoefte aan gezamenlijk meten en monitoren werken wij aan een aantal mogelijke varianten, die worden voorgelegd aan ISARIZ. Vervolgens wordt een businesscase uitgewerkt voor de variant die het meest past bij de BOWA-regio. Deze businesscase wordt tijdens een bestuurlijk overleg van het BOWA gepresenteerd.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...