Flevoland - Noordoostpolder

Detachering: beleidsadviseur bodem bij provincie Flevoland

Gedurende het gehele jaar 2021 is Marieke Prins van Ambient gedetacheerd bij de provincie Flevoland als beleidsadviseur bodem. Zij is onderdeel van het Team Milieu en is breed inzetbaar op alle dossiers op het gebied van bodem, bodemsanering en grondwaterverontreinigingen. Marieke werkt nauw samen met medewerkers van de provincie op het gebied van water, ruimtelijke ordening en duurzame energie. Tevens is zij contactpersoon voor de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, voor wat betreft de uitvoerende bodem- en grondwatertaken die de provincie daar heeft belegd.

Actuele dossiers zijn onder meer:

  1. De implementatie van de Omgevingswet ten aanzien van de bodem- en grondwaterkwaliteitstaken, waaronder de overdracht van bodemtaken naar gemeenten en het doorontwikkelen van grondwaterkwaliteitsbeleid in verband met het vervallen van de Wet bodembescherming.
  2. Het volgen van landelijke ontwikkelingen op het gebied van zeer zorgwekkende stoffen, zoals PFAS en het adequaat vertalen hiervan naar Flevolands beleid c.q. de uitvoeringspraktijk.
  3. Het benutten van de ondergrond voor onder andere bodemenergie (waaronder regulering en stimulering).
  4. Het provinciale aanspreekpunt zijn voor de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek voor de uitvoering van bodem-, bodemsanerings- en grondwatertaken die zij namens de provincie uitvoeren.

Marieke Prins

Adviseur

Meer projecten binnen

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...