Flevoland - Noordoostpolder

Detachering: beleidsadviseur bodem bij provincie Flevoland

Gedurende het gehele jaar 2021 is Marieke Prins van Ambient gedetacheerd bij de provincie Flevoland als beleidsadviseur bodem. Zij is onderdeel van het Team Milieu en is breed inzetbaar op alle dossiers op het gebied van bodem, bodemsanering en grondwaterverontreinigingen. Marieke werkt nauw samen met medewerkers van de provincie op het gebied van water, ruimtelijke ordening en duurzame energie. Tevens is zij contactpersoon voor de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, voor wat betreft de uitvoerende bodem- en grondwatertaken die de provincie daar heeft belegd.

Actuele dossiers zijn onder meer:

  1. De implementatie van de Omgevingswet ten aanzien van de bodem- en grondwaterkwaliteitstaken, waaronder de overdracht van bodemtaken naar gemeenten en het doorontwikkelen van grondwaterkwaliteitsbeleid in verband met het vervallen van de Wet bodembescherming.
  2. Het volgen van landelijke ontwikkelingen op het gebied van zeer zorgwekkende stoffen, zoals PFAS en het adequaat vertalen hiervan naar Flevolands beleid c.q. de uitvoeringspraktijk.
  3. Het benutten van de ondergrond voor onder andere bodemenergie (waaronder regulering en stimulering).
  4. Het provinciale aanspreekpunt zijn voor de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek voor de uitvoering van bodem-, bodemsanerings- en grondwatertaken die zij namens de provincie uitvoeren.

Marieke Prins

Adviseur

Meer projecten binnen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...