Behang staand2

Enquête zwerfafval waterschappen Unie van Waterschappen

Zwerfafval, met name plastic zwerfafval, vormt in toenemende mate een milieuprobleem. De waterschappen werken samen met Rijkswaterstaat aan een oplossing door het sluiten van de kunststofkringloop en het opruimen van het in het watersysteem aanwezige zwerfafval. Naar aanleiding van de ondertekening van het ‘Ketenakkoord kunststofkringloop’ heeft de Unie van Waterschappen de Themagroep Zwerfafval opgericht. De themagroep heeft onder meer tot doel om de zwerfafvalproblematiek onder de aandacht te brengen van waterschappen en om de grootte van het probleem in kaart te brengen.

Ambient heeft namens de themagroep alle waterschappen geënquêteerd, om inzicht te krijgen in hoe waterschappen omgaan met zwerfafval, hoeveel (plastic) zwerfafval jaarlijks wordt verwijderd en hoeveel druk zwerfafval legt op de beheertaken van waterschappen. De resultaten van de enquête zijn gepresenteerd op het symposium ‘Water met plastics? Een ketenperspectief’.

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen en Watersystemen en waterveiligheid

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Knelpunten en juridische mogelijkheden bij klimaatbestendig bouwen

In opdracht van het ministerie van BZK voerde Ambient samen met Colibri Advies een onderzoek uit naar de ervaren knelpunten bij klimaatadaptief bouwen. Het onderzoek richtte zich op: Een analyse van de ervaren belemmeringen om klimaatbestendig te bouwen, zowel voor de huidige als de toekomstige technische en ruimtelijke bouwregelgeving. Het...
BW_metingen_broeikasgassen_veen-verkleind

Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden

Het beperken van broeikasgasemissies als gevolg van de afbraak van veen is onderdeel van het Klimaatakkoord. Daarom is met behulp van klimaatgelden een nationaal onderzoeksprogramma gestart waarin de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems gemeten zal gaan worden: het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden. Doel van het onderzoek is om meerjarig de...
Rioolheffing en bbv

Herijking berekening kostendekking Watertakenplan gemeente Berkelland

In opdracht van de gemeente Berkelland voert Ambient samen met Sweco een herijking en actualisatie uit van het kostendekkingsplan. Dit plan is onderdeel van het vigerende Watertakenplan Berkelland. De herijking en actualisatie van het kostendekkingsplan richten zich op de realisatie van investeringen en exploitatie 2018 en 2019. Nieuwe inzichten voor...