Zwerfafval in boot

Enquête zwerfafval waterschappen Unie van Waterschappen

Zwerfafval, met name plastic zwerfafval, vormt in toenemende mate een milieuprobleem. De waterschappen werken samen met Rijkswaterstaat aan een oplossing door het sluiten van de kunststofkringloop en het opruimen van het in het watersysteem aanwezige zwerfafval. Naar aanleiding van de ondertekening van het ‘Ketenakkoord kunststofkringloop’ heeft de Unie van Waterschappen de Themagroep Zwerfafval opgericht. De themagroep heeft onder meer tot doel om de zwerfafvalproblematiek onder de aandacht te brengen van waterschappen en om de grootte van het probleem in kaart te brengen.

Ambient heeft namens de themagroep alle waterschappen geënquêteerd, om inzicht te krijgen in hoe waterschappen omgaan met zwerfafval, hoeveel (plastic) zwerfafval jaarlijks wordt verwijderd en hoeveel druk zwerfafval legt op de beheertaken van waterschappen. De resultaten van de enquête zijn gepresenteerd op het symposium ‘Water met plastics? Een ketenperspectief’.

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen en Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen...