Zwerfafval in boot

Enquête zwerfafval waterschappen Unie van Waterschappen

Zwerfafval, met name plastic zwerfafval, vormt in toenemende mate een milieuprobleem. De waterschappen werken samen met Rijkswaterstaat aan een oplossing door het sluiten van de kunststofkringloop en het opruimen van het in het watersysteem aanwezige zwerfafval. Naar aanleiding van de ondertekening van het ‘Ketenakkoord kunststofkringloop’ heeft de Unie van Waterschappen de Themagroep Zwerfafval opgericht. De themagroep heeft onder meer tot doel om de zwerfafvalproblematiek onder de aandacht te brengen van waterschappen en om de grootte van het probleem in kaart te brengen.

Ambient heeft namens de themagroep alle waterschappen geënquêteerd, om inzicht te krijgen in hoe waterschappen omgaan met zwerfafval, hoeveel (plastic) zwerfafval jaarlijks wordt verwijderd en hoeveel druk zwerfafval legt op de beheertaken van waterschappen. De resultaten van de enquête zijn gepresenteerd op het symposium ‘Water met plastics? Een ketenperspectief’.

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...