Behang staand2

Enquête zwerfafval waterschappen Unie van Waterschappen

Zwerfafval, met name plastic zwerfafval, vormt in toenemende mate een milieuprobleem. De waterschappen werken samen met Rijkswaterstaat aan een oplossing door het sluiten van de kunststofkringloop en het opruimen van het in het watersysteem aanwezige zwerfafval. Naar aanleiding van de ondertekening van het ‘Ketenakkoord kunststofkringloop’ heeft de Unie van Waterschappen de Themagroep Zwerfafval opgericht. De themagroep heeft onder meer tot doel om de zwerfafvalproblematiek onder de aandacht te brengen van waterschappen en om de grootte van het probleem in kaart te brengen.

Ambient heeft namens de themagroep alle waterschappen geënquêteerd, om inzicht te krijgen in hoe waterschappen omgaan met zwerfafval, hoeveel (plastic) zwerfafval jaarlijks wordt verwijderd en hoeveel druk zwerfafval legt op de beheertaken van waterschappen. De resultaten van de enquête zijn gepresenteerd op het symposium ‘Water met plastics? Een ketenperspectief’.

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen en Watersystemen en waterveiligheid

Bouwsteen water

Bouwsteen water Noordelijke Vechtstromen

De samenwerkingsregio Noordelijke Vechtstromen wil gezamenlijk een bouwsteen ontwikkelen voor het thema water, die door de partijen gebruikt kan worden bij het opstellen van gemeentelijke omgevingsvisies, programma’s en omgevingsplannen. Met de bouwsteen water willen de gemeenten, het waterschap en drinkwaterbedrijf WMD anticiperen op de komst van de Omgevingswet die begin...
Bodem en ondergrond

Beleidskader KRW-opgave grondwater i.r.t. bodemverontreiniging

Provincie Noord-Brabant dient voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet haar regionaal waterprogramma vastgesteld te hebben. Met het regionaal waterprogramma wordt uitvoering gegeven aan de kaderrichtlijn water (KRW) en grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor water bestemd voor menselijk consumptie die van toepassing zijn op zowel...
Behang staand4

Inrichting gebiedsprocessen voor nieuw waterbeheerprogramma

Waterschap Aa en Maas stelt eind 2020 haar waterbeheerprogramma (WBP) voor de periode 2022-2027 vast. Het bestuursakkoord van het waterschap maakt duidelijk dat dit waterschap midden in de samenleving wil staan en op zoek gaat naar waar zij met het uitvoering geven aan haar opgaven meerwaarde kan bieden voor de...