ambient_thema_stedelijk waterbeheer etc

Financiering stedelijk waterbeheer VNG en Ministerie IenM

Naar aanleiding van de OESO-rapportage Water Governance in The Netherlands ‘Fit for the Future’ vindt een dialoog plaats met de partners van het Bestuursakkoord Water over de financiering van het Nederlandse waterbeheer op de lange termijn. Eén van de thema’s in deze dialoog is het stedelijk waterbeheer. Op verzoek van het ministerie van I&M en de VNG begeleidt Ambient een ambtelijke werkgroep over de financiering van het stedelijk waterbeheer. De werkgroep heeft als doel om daar waar nuttig en nodig voorstellen uit te werken voor aanpassingen van het huidige stelsel naar een meer duurzame en toekomstbestendige financiering van het stedelijk waterbeheer.

De centrale vraag is hoe op langere termijn principes als ‘gebruiker, vervuiler, veroorzaker, belanghebbende betaalt’ nog beter toegepast kunnen worden in de financiering van het Nederlandse waterbeheer. Eén van de vragen die hieruit voortkomt: Welke (financiële) instrumenten in de toekomst, waar nuttig en nodig, kunnen effectief bijdragen aan het vasthouden van en voorkomen van het afvoeren van relatief schoon hemelwater naar de zuivering, zodat de maatschappelijke kosten op de lange termijn naar beneden kunnen?

De Werkgroep Financiering Stedelijk Waterbeheer heeft in de brede context van het stedelijk waterbeheer de huidige situatie, relevante trends en ontwikkelingen en potentiële knelpunten in de financiering in beeld gebracht. Voor de meest urgente knelpunten worden oplossingsrichtingen uitgewerkt die de basis zullen vormen van een bestuurlijke dialoog.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
Tuin met regenton (verkleind) iStock-879144910

Evaluatie stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen Limburg

Waterschap Limburg staat voor de keuze of ze de 'Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen' gaat verlengen of stoppen. Eind 2023 eindigt de regeling, die als doel heeft particulieren bewuster te laten omgaan met regenwater. De regeling subsidieert afkoppelen tot een bedrag van €20 per vierkante meter. De helft wordt bijgedragen door...
Plein

Klimaatadaptatie vraagt afstemming waterstandaarden

Infiltratie en opvang op eigen terrein, bovengrondse afvoer, infiltratie en opvang van hevige buien op wegen en in groenvoorzieningen vragen om afstemming van en eenduidigheid in de standaarden van CROW, ISSO, Stichting RIONED en NEN. De landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving (klimaatmaatlat) versterkt die vraag. NEN-OSKA heeft...