ambient_thema_stedelijk waterbeheer etc

Financiering stedelijk waterbeheer VNG en Ministerie IenM

Naar aanleiding van de OESO-rapportage Water Governance in The Netherlands ‘Fit for the Future’ vindt een dialoog plaats met de partners van het Bestuursakkoord Water over de financiering van het Nederlandse waterbeheer op de lange termijn. Eén van de thema’s in deze dialoog is het stedelijk waterbeheer. Op verzoek van het ministerie van I&M en de VNG begeleidt Ambient een ambtelijke werkgroep over de financiering van het stedelijk waterbeheer. De werkgroep heeft als doel om daar waar nuttig en nodig voorstellen uit te werken voor aanpassingen van het huidige stelsel naar een meer duurzame en toekomstbestendige financiering van het stedelijk waterbeheer.

De centrale vraag is hoe op langere termijn principes als ‘gebruiker, vervuiler, veroorzaker, belanghebbende betaalt’ nog beter toegepast kunnen worden in de financiering van het Nederlandse waterbeheer. Eén van de vragen die hieruit voortkomt: Welke (financiële) instrumenten in de toekomst, waar nuttig en nodig, kunnen effectief bijdragen aan het vasthouden van en voorkomen van het afvoeren van relatief schoon hemelwater naar de zuivering, zodat de maatschappelijke kosten op de lange termijn naar beneden kunnen?

De Werkgroep Financiering Stedelijk Waterbeheer heeft in de brede context van het stedelijk waterbeheer de huidige situatie, relevante trends en ontwikkelingen en potentiële knelpunten in de financiering in beeld gebracht. Voor de meest urgente knelpunten worden oplossingsrichtingen uitgewerkt die de basis zullen vormen van een bestuurlijke dialoog.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...