ambient_thema_stedelijk waterbeheer etc

Financiering stedelijk waterbeheer VNG en Ministerie IenM

Naar aanleiding van de OESO-rapportage Water Governance in The Netherlands ‘Fit for the Future’ vindt een dialoog plaats met de partners van het Bestuursakkoord Water over de financiering van het Nederlandse waterbeheer op de lange termijn. Eén van de thema’s in deze dialoog is het stedelijk waterbeheer. Op verzoek van het ministerie van I&M en de VNG begeleidt Ambient een ambtelijke werkgroep over de financiering van het stedelijk waterbeheer. De werkgroep heeft als doel om daar waar nuttig en nodig voorstellen uit te werken voor aanpassingen van het huidige stelsel naar een meer duurzame en toekomstbestendige financiering van het stedelijk waterbeheer.

De centrale vraag is hoe op langere termijn principes als ‘gebruiker, vervuiler, veroorzaker, belanghebbende betaalt’ nog beter toegepast kunnen worden in de financiering van het Nederlandse waterbeheer. Eén van de vragen die hieruit voortkomt: Welke (financiële) instrumenten in de toekomst, waar nuttig en nodig, kunnen effectief bijdragen aan het vasthouden van en voorkomen van het afvoeren van relatief schoon hemelwater naar de zuivering, zodat de maatschappelijke kosten op de lange termijn naar beneden kunnen?

De Werkgroep Financiering Stedelijk Waterbeheer heeft in de brede context van het stedelijk waterbeheer de huidige situatie, relevante trends en ontwikkelingen en potentiële knelpunten in de financiering in beeld gebracht. Voor de meest urgente knelpunten worden oplossingsrichtingen uitgewerkt die de basis zullen vormen van een bestuurlijke dialoog.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...
Rij huizen met grasveld met slootje

Monitor gemeentelijke watertaken – ondersteuning financiële analyse

Stichting RIONED publiceert in 2024 een nieuwe Monitor gemeentelijke watertaken. De inzichten uit de monitor helpen het vakgebied om de prestaties, knelpunten en opgaven in het stedelijk waterbeheer scherp in beeld te brengen. Ambient ondersteunt Stichting RIONED bij de controle en analyse van de financiële gegevens.  De start in de...