Behang staand6

Financiering stedelijk waterbeheer VNG en Ministerie IenM

Naar aanleiding van de OESO-rapportage Water Governance in The Netherlands ‘Fit for the Future’ vindt een dialoog plaats met de partners van het Bestuursakkoord Water over de financiering van het Nederlandse waterbeheer op de lange termijn. Eén van de thema’s in deze dialoog is het stedelijk waterbeheer. Op verzoek van het ministerie van I&M en de VNG begeleidt Ambient een ambtelijke werkgroep over de financiering van het stedelijk waterbeheer. De werkgroep heeft als doel om daar waar nuttig en nodig voorstellen uit te werken voor aanpassingen van het huidige stelsel naar een meer duurzame en toekomstbestendige financiering van het stedelijk waterbeheer.

De centrale vraag is hoe op langere termijn principes als ‘gebruiker, vervuiler, veroorzaker, belanghebbende betaalt’ nog beter toegepast kunnen worden in de financiering van het Nederlandse waterbeheer. Eén van de vragen die hieruit voortkomt: Welke (financiële) instrumenten in de toekomst, waar nuttig en nodig, kunnen effectief bijdragen aan het vasthouden van en voorkomen van het afvoeren van relatief schoon hemelwater naar de zuivering, zodat de maatschappelijke kosten op de lange termijn naar beneden kunnen?

De Werkgroep Financiering Stedelijk Waterbeheer heeft in de brede context van het stedelijk waterbeheer de huidige situatie, relevante trends en ontwikkelingen en potentiële knelpunten in de financiering in beeld gebracht. Voor de meest urgente knelpunten worden oplossingsrichtingen uitgewerkt die de basis zullen vormen van een bestuurlijke dialoog.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...