People profile heads in dialogue.  Vector background.

Faciliteren bestuurlijke dialoog Gebiedsgericht Grondwater Beheer

De provincie Noord-Brabant heeft Ambient gevraagd om een bestuurlijke dialoog te faciliteren over Gebiedsgericht Grondwater Beheer (GGB). Tijdens de bestuurlijke sessie Gebiedsgericht Grondwater Beheer (GGB) van 2 maart 2015 hebben de bestuurders de ambitie uitgesproken om GGB efficiënt en effectief in te zetten in zowel het landelijke (diffuse verontreinigingen) als het stedelijk (puntverontreinigingen) gebied in Noord-Brabant om op basis daarvan de grondwaterkwaliteit nu en in de toekomst op het gewenste niveau te borgen.

Naar aanleiding daarvan heeft Ambient in nauwe samenwerking en overleg met de relevante stakeholders bepaald op welke wijze partijen GGB in willen zetten in het landelijke en het stedelijke gebied. Hierbij is gebleken dat partijen graag proefprojecten op willen zetten om GGB gebiedsgericht toe te passen in het landelijke gebied en te onderzoeken op welke wijze successen behaald kunnen worden. Daarnaast is de ambitie geformuleerd om het aantal GGB-projecten in het stedelijke gebied te verdubbelen. In het verlengde daarvan is er behoefte aan instrumentarium (juridisch, financieel, procedureel, governance) om GGB efficiënt en effectief in te zetten. Bovenstaande ambities zijn door Ambient in nauwe samenwerking met de betrokken partners vervolgens uitgewerkt.

Meer projecten binnen Grondwater

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...