Behang staand4

Gebiedsgericht Grondwater Beheer provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft Ambient gevraagd om een bestuurlijke dialoog te faciliteren over Gebiedsgericht Grondwater Beheer (GGB). Tijdens de bestuurlijke sessie Gebiedsgericht Grondwater Beheer (GGB) van 2 maart 2015 hebben de bestuurders de ambitie uitgesproken om GGB efficiënt en effectief in te zetten in zowel het landelijke (diffuse verontreinigingen) als het stedelijk (puntverontreinigingen) gebied in Noord-Brabant om op basis daarvan de grondwaterkwaliteit nu en in de toekomst op het gewenste niveau te borgen.

Naar aanleiding daarvan heeft Ambient in nauwe samenwerking en overleg met de relevante stakeholders bepaald op welke wijze partijen GGB in willen zetten in het landelijke en het stedelijke gebied. Hierbij is gebleken dat partijen graag proefprojecten op willen zetten om GGB gebiedsgericht toe te passen in het landelijke gebied en te onderzoeken op welke wijze successen behaald kunnen worden. Daarnaast is de ambitie geformuleerd om het aantal GGB-projecten in het stedelijke gebied te verdubbelen. In het verlengde daarvan is er behoefte aan instrumentarium (juridisch, financieel, procedureel, governance) om GGB efficiënt en effectief in te zetten. Bovenstaande ambities zijn door Ambient in nauwe samenwerking met de betrokken partners vervolgens uitgewerkt.

Meer projecten binnen Grondwater

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Grondwaterbeschermingsgebied

Voorzitterschap LWG en opzet & monitoring werkprogramma

De Landelijke Werkgroep Grondwater (LWG) is een werkgroep die zich richt op de grondwateraspecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. Het uitgangspunt is om bij te dragen aan het behoud en het beschermen van grondwater. De LWG doet dit door te ondersteunen in de onderlinge afstemming over de...