Behang staand3

Gezamenlijke investeringsprogrammering (afval)waterketen – Unie van Waterschappen, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VEWIN

De regionale uitwerking van het bestuursakkoord water (BAW) is in volle gang. Gemeenten, waterschappen en waterbedrijven werken in regionaal verband samen om de doelstellingen van het BAW te realiseren. Het gaat hierbij om doelstellingen op het gebied van kostenbesparing, het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer en de verhogen van de kwaliteit (professionaliteit) en het innovatievermogen.

Een belangrijk onderdeel van regionale uitwerking van het BAW is het afstemmen en gezamenlijk uitwerken van een investeringsprogramma. De Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VEWIN vragen aandacht voor deze investeringsprogramma’s in de tweede helft van de periode van het bestuursakkoord (2011-2020).

Op verzoek van UvW, VNG en VEWIN werkt Ambient een handreiking uit voor een gezamenlijke investeringsprogrammering. In de handreiking komen voorbeelden aan bod van verschillende regio’s en wordt toegelicht wat een gezamenlijk investeringsprogramma kan zijn, welke onderdelen deze kan bevatten en hoe het tot stand komt. De handreiking wordt uitgewerkt samen met een projectteam en een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en waterbedrijven.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...