Behang staand3

Gezamenlijke investeringsprogrammering (afval)waterketen – Unie van Waterschappen, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VEWIN

De regionale uitwerking van het bestuursakkoord water (BAW) is in volle gang. Gemeenten, waterschappen en waterbedrijven werken in regionaal verband samen om de doelstellingen van het BAW te realiseren. Het gaat hierbij om doelstellingen op het gebied van kostenbesparing, het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer en de verhogen van de kwaliteit (professionaliteit) en het innovatievermogen.

Een belangrijk onderdeel van regionale uitwerking van het BAW is het afstemmen en gezamenlijk uitwerken van een investeringsprogramma. De Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VEWIN vragen aandacht voor deze investeringsprogramma’s in de tweede helft van de periode van het bestuursakkoord (2011-2020).

Op verzoek van UvW, VNG en VEWIN werkt Ambient een handreiking uit voor een gezamenlijke investeringsprogrammering. In de handreiking komen voorbeelden aan bod van verschillende regio’s en wordt toegelicht wat een gezamenlijk investeringsprogramma kan zijn, welke onderdelen deze kan bevatten en hoe het tot stand komt. De handreiking wordt uitgewerkt samen met een projectteam en een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en waterbedrijven.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...