Behang staand3

Gezamenlijke investeringsprogrammering (afval)waterketen – Unie van Waterschappen, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VEWIN

De regionale uitwerking van het bestuursakkoord water (BAW) is in volle gang. Gemeenten, waterschappen en waterbedrijven werken in regionaal verband samen om de doelstellingen van het BAW te realiseren. Het gaat hierbij om doelstellingen op het gebied van kostenbesparing, het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer en de verhogen van de kwaliteit (professionaliteit) en het innovatievermogen.

Een belangrijk onderdeel van regionale uitwerking van het BAW is het afstemmen en gezamenlijk uitwerken van een investeringsprogramma. De Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VEWIN vragen aandacht voor deze investeringsprogramma’s in de tweede helft van de periode van het bestuursakkoord (2011-2020).

Op verzoek van UvW, VNG en VEWIN werkt Ambient een handreiking uit voor een gezamenlijke investeringsprogrammering. In de handreiking komen voorbeelden aan bod van verschillende regio’s en wordt toegelicht wat een gezamenlijk investeringsprogramma kan zijn, welke onderdelen deze kan bevatten en hoe het tot stand komt. De handreiking wordt uitgewerkt samen met een projectteam en een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en waterbedrijven.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
Tuin met regenton (verkleind) iStock-879144910

Evaluatie stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen Limburg

Waterschap Limburg staat voor de keuze of ze de 'Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen' gaat verlengen of stoppen. Eind 2023 eindigt de regeling, die als doel heeft particulieren bewuster te laten omgaan met regenwater. De regeling subsidieert afkoppelen tot een bedrag van €20 per vierkante meter. De helft wordt bijgedragen door...
Plein

Klimaatadaptatie vraagt afstemming waterstandaarden

Infiltratie en opvang op eigen terrein, bovengrondse afvoer, infiltratie en opvang van hevige buien op wegen en in groenvoorzieningen vragen om afstemming van en eenduidigheid in de standaarden van CROW, ISSO, Stichting RIONED en NEN. De landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving (klimaatmaatlat) versterkt die vraag. NEN-OSKA heeft...