Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier te downloaden. In een webinar van de VNG, direct na de publicatie, lichtten Ambient en Colibri Advies de inhoud van de handreiking toe. De uitzending is hier terug te kijken.

Het uitwerken van de handreiking werd begeleid door de werkgroep ‘Verkenning (bouw)regelgeving t.b.v. klimaatbestendige inrichting’, bestaande uit vertegenwoordigers van de UvW, de VNG, IPO/provincie Noord-Holland, waterschap AGV/Waternet Amsterdam, Staf Deltacommissaris, ministerie van IenW en BZK.

Het ministerie van BZK heeft in 2022 het initiatief genomen om de handreiking decentrale regelgeving klimaatbestendig bouwen en inrichten te actualiseren en te verbreden. In opdracht van het ministerie en de werkgroep voeren Ambient en FLO Legal deze aanpassing uit. Het project richt zich op een actualisatie van de (bestaande) handreiking naar de instrumenten onder de Omgevingswet en een verbreding naar natuurinclusief bouwen.

De aanvulling en actualisatie van de handreiking omvat de volgende 3 punten:

  • Beleidsmatig: aanvulling van de handreiking met informatie over de relatie tussen natuurinclusief bouwen en klimaatadaptatie, de kansen die het koppelen van deze opgaven biedt en de rollen van de verschillende betrokken partijen.
  • Juridische uitwerking: actualisatie en aanvulling van de factsheets met voorstellen voor decentrale regelgeving over de thema’s hitte, droogte, wateroverlast, overstromingen, biodiversiteit en stedelijk groen.
  • Inbedding en bredere consultatie: aanvulling van de handreiking met een beschrijving van lopende initiatieven voor aanvullende normering, voorleggen van de concept-handreiking aan een brede vertegenwoordiging van de doelgroep en afronding.

In het project vindt afstemming plaats met de werkgroep bouwregelgeving, platform Samen Klimaatbestendig, regionale initiatieven & convenanten en de agenda natuurinclusief.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...