Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier te downloaden. In een webinar van de VNG, direct na de publicatie, lichtten Ambient en Colibri Advies de inhoud van de handreiking toe. De uitzending is hier terug te kijken.

Het uitwerken van de handreiking werd begeleid door de werkgroep ‘Verkenning (bouw)regelgeving t.b.v. klimaatbestendige inrichting’, bestaande uit vertegenwoordigers van de UvW, de VNG, IPO/provincie Noord-Holland, waterschap AGV/Waternet Amsterdam, Staf Deltacommissaris, ministerie van IenW en BZK.

Het ministerie van BZK heeft in 2022 het initiatief genomen om de handreiking decentrale regelgeving klimaatbestendig bouwen en inrichten te actualiseren en te verbreden. In opdracht van het ministerie en de werkgroep voeren Ambient en FLO Legal deze aanpassing uit. Het project richt zich op een actualisatie van de (bestaande) handreiking naar de instrumenten onder de Omgevingswet en een verbreding naar natuurinclusief bouwen.

De aanvulling en actualisatie van de handreiking omvat de volgende 3 punten:

  • Beleidsmatig: aanvulling van de handreiking met informatie over de relatie tussen natuurinclusief bouwen en klimaatadaptatie, de kansen die het koppelen van deze opgaven biedt en de rollen van de verschillende betrokken partijen.
  • Juridische uitwerking: actualisatie en aanvulling van de factsheets met voorstellen voor decentrale regelgeving over de thema’s hitte, droogte, wateroverlast, overstromingen, biodiversiteit en stedelijk groen.
  • Inbedding en bredere consultatie: aanvulling van de handreiking met een beschrijving van lopende initiatieven voor aanvullende normering, voorleggen van de concept-handreiking aan een brede vertegenwoordiging van de doelgroep en afronding.

In het project vindt afstemming plaats met de werkgroep bouwregelgeving, platform Samen Klimaatbestendig, regionale initiatieven & convenanten en de agenda natuurinclusief.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...