Double water mill build in 1880.

Handreiking waterbeheer en cultuurhistorie – SIKB

De wateren in Nederland kenmerken zich door eeuwenlang gebruik voor transport, landbouw, energieopwekking, om droogte te voorkomen of juist om land droog te houden. Dit historische gebruik is voor een deel zichtbaar in het landschap en voor een groot deel onzichtbaar, omdat het onder water of onder de grond zit. De waterbeheerder krijgt regelmatig te maken met cultuurhistorie tijdens het uitvoeren van projecten of onderhoudswerkzaamheden. Cultuurhistorie, in de vorm van archeologie, monumenten en cultuurlandschappen, is daarmee een belangrijk aspect om rekening mee te houden voor een waterbeheerder. Maar hoe doe je dat en wat levert het op?

Ambient is door SIKB gevraagd een handreiking waterbeheer en cultuurhistorie op te stellen voor waterbeheerders. Deze handreiking biedt duidelijke handvatten voor de waterbeheerder om cultuurhistorie (vroegtijdig) te betrekken in projecten en onderhoudswerkzaamheden. Daarmee voldoen waterbeheerders enerzijds aan wet- en regelgeving, anderzijds kunnen kansen voor meer ruimtelijke kwaliteit worden benut of verhoogde projectkosten en projectvertraging worden voorkomen.
Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater en Watersystemen en waterveiligheid

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...