Double water mill build in 1880.

Handreiking waterbeheer en cultuurhistorie – SIKB

De wateren in Nederland kenmerken zich door eeuwenlang gebruik voor transport, landbouw, energieopwekking, om droogte te voorkomen of juist om land droog te houden. Dit historische gebruik is voor een deel zichtbaar in het landschap en voor een groot deel onzichtbaar, omdat het onder water of onder de grond zit. De waterbeheerder krijgt regelmatig te maken met cultuurhistorie tijdens het uitvoeren van projecten of onderhoudswerkzaamheden. Cultuurhistorie, in de vorm van archeologie, monumenten en cultuurlandschappen, is daarmee een belangrijk aspect om rekening mee te houden voor een waterbeheerder. Maar hoe doe je dat en wat levert het op?

Ambient is door SIKB gevraagd een handreiking waterbeheer en cultuurhistorie op te stellen voor waterbeheerders. Deze handreiking biedt duidelijke handvatten voor de waterbeheerder om cultuurhistorie (vroegtijdig) te betrekken in projecten en onderhoudswerkzaamheden. Daarmee voldoen waterbeheerders enerzijds aan wet- en regelgeving, anderzijds kunnen kansen voor meer ruimtelijke kwaliteit worden benut of verhoogde projectkosten en projectvertraging worden voorkomen.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...