Rioolheffing en bbv

Herijking berekening kostendekking Watertakenplan gemeente Berkelland

In opdracht van de gemeente Berkelland voert Ambient samen met Sweco een herijking en actualisatie uit van het kostendekkingsplan. Dit plan is onderdeel van het vigerende Watertakenplan Berkelland. De herijking en actualisatie van het kostendekkingsplan richten zich op de realisatie van investeringen en exploitatie 2018 en 2019. Nieuwe inzichten voor toekomstige investeringen en exploitatie die voortkomen uit het rioleringsbeheerplan, worden hierin meegenomen. Tevens zal een verkenning worden verricht van de consequenties van het tijdelijk staken van een voorgenomen stijging van de rioolheffing.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Zorgplicht afvalwater Almere Oosterwold

Bij de gebiedsontwikkeling van de wijk Almere Oosterwold staat uitnodigingsplanologie centraal. In de ontwikkelfase kunnen initiatiefnemers zelf bepalen waar woningen, bedrijven en ook het groen, water en energievoorzieningen worden aangelegd. Het bestemmingsplan legt locaties niet expliciet vast, maar geeft ruimte aan initiatiefnemers om functies op de juiste plekken in Oosterwold...
Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Juridische mogelijkheden bij klimaatbestendig bouwen

In opdracht van het ministerie van BZK voerde Ambient samen met Colibri Advies een onderzoek uit naar de ervaren knelpunten bij klimaatadaptief bouwen. Het onderzoek richtte zich op: Een analyse van de ervaren belemmeringen om klimaatbestendig te bouwen, zowel voor de huidige als de toekomstige technische en ruimtelijke bouwregelgeving. Het...
Bouwsteen water

Bouwsteen water Noordelijke Vechtstromen

De samenwerkingsregio Noordelijke Vechtstromen wil gezamenlijk een bouwsteen ontwikkelen voor het thema water, die door de partijen gebruikt kan worden bij het opstellen van gemeentelijke omgevingsvisies, programma’s en omgevingsplannen. Met de bouwsteen water willen de gemeenten, het waterschap en drinkwaterbedrijf WMD anticiperen op de komst van de Omgevingswet die begin...