Begroeid dak

Impactproject ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’

Amsterdam Rainproof is samen met TU Delft, Achmea en Waternet een project gestart gericht op schade-informatie bij een specifieke wolkbreuk in Amsterdam en mogelijke prikkels voor eigenaren van gebouwen, verzekeraars, de gemeente en het waterschap om preventief te handelen, wateroverlast te verminderen en het woongenot te vergroten. Op verzoek van het ministerie van I&M en Waternet begeleidt Ambient het impactproject. In het impactproject worden de werelden van een verzekeraar, onderzoeker, gemeente en waterschap bij elkaar gebracht. De doelstelling van het impactproject is kort samengevat:

  • Inzichtelijk maken op welke manier(en) betrokken partijen kunnen anticiperen op een wolkbreuk om waterschade te verminderen en het woongenot te vergroten.
  • Op basis van een concreet praktijkvoorbeeld analyseren hoe de schade-informatie van verschillende bronnen zich verhoudt tot de werkelijk geleden schade.
  • Het ontwikkelen van handelingsperspectieven op basis van deze analyse in de vorm van mogelijke prikkels (incentives) voor betrokkenen en de wijze van het inwinnen en de uitwisseling van relevante informatie over schade en wateroverlast.
Het project wordt ondersteund door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De voorbeeldwerking van het project en de leerpunten voor andere partijen/regio’s zijn voor het stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie belangrijk.
Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Begroeid dak

Verkenning doelen ruimtelijke adaptatie

Op verzoek van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van het ministerie van I&W voert Ambient een verkenning uit naar doelen voor ruimtelijke adaptatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een notitie, die later dit jaar wordt geagendeerd in de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. Het vertrekpunt daarbij is de Deltabeslissing Ruimtelijke...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...