Begroeid dak

Impactproject ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’

Amsterdam Rainproof is samen met TU Delft, Achmea en Waternet een project gestart gericht op schade-informatie bij een specifieke wolkbreuk in Amsterdam en mogelijke prikkels voor eigenaren van gebouwen, verzekeraars, de gemeente en het waterschap om preventief te handelen, wateroverlast te verminderen en het woongenot te vergroten. Op verzoek van het ministerie van I&M en Waternet begeleidt Ambient het impactproject. In het impactproject worden de werelden van een verzekeraar, onderzoeker, gemeente en waterschap bij elkaar gebracht. De doelstelling van het impactproject is kort samengevat:

  • Inzichtelijk maken op welke manier(en) betrokken partijen kunnen anticiperen op een wolkbreuk om waterschade te verminderen en het woongenot te vergroten.
  • Op basis van een concreet praktijkvoorbeeld analyseren hoe de schade-informatie van verschillende bronnen zich verhoudt tot de werkelijk geleden schade.
  • Het ontwikkelen van handelingsperspectieven op basis van deze analyse in de vorm van mogelijke prikkels (incentives) voor betrokkenen en de wijze van het inwinnen en de uitwisseling van relevante informatie over schade en wateroverlast.
Het project wordt ondersteund door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De voorbeeldwerking van het project en de leerpunten voor andere partijen/regio’s zijn voor het stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie belangrijk.
Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Zandgronden iStock-1062865498 klein

Rekenkameronderzoek droogtebeleid op hoge zandgronden

Door klimaatverandering neemt de kans op perioden met droogte toe. Als gevolg van droogte kan schade ontstaan aan gebouwen, infrastructuur, landbouw, natuur en kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen. De hoge zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Stuwwal bij Nijmegen zijn extra kwetsbaar voor droogte omdat deze gebieden volledig...
Water lily in the river in summer sunny day

Gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling

Waternet werkt aan een gebiedsagenda water & ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om meer zicht te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht (AGV) en de impact daarvan op het watersysteem. Woningbouw, ontwikkeling van bedrijventerreinen en realisatie van natuuropgaven krijgen in de gebiedsagenda een...