Begroeid dak

Impactproject ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’

Amsterdam Rainproof is samen met TU Delft, Achmea en Waternet een project gestart gericht op schade-informatie bij een specifieke wolkbreuk in Amsterdam en mogelijke prikkels voor eigenaren van gebouwen, verzekeraars, de gemeente en het waterschap om preventief te handelen, wateroverlast te verminderen en het woongenot te vergroten. Op verzoek van het ministerie van I&M en Waternet begeleidt Ambient het impactproject. In het impactproject worden de werelden van een verzekeraar, onderzoeker, gemeente en waterschap bij elkaar gebracht. De doelstelling van het impactproject is kort samengevat:

  • Inzichtelijk maken op welke manier(en) betrokken partijen kunnen anticiperen op een wolkbreuk om waterschade te verminderen en het woongenot te vergroten.
  • Op basis van een concreet praktijkvoorbeeld analyseren hoe de schade-informatie van verschillende bronnen zich verhoudt tot de werkelijk geleden schade.
  • Het ontwikkelen van handelingsperspectieven op basis van deze analyse in de vorm van mogelijke prikkels (incentives) voor betrokkenen en de wijze van het inwinnen en de uitwisseling van relevante informatie over schade en wateroverlast.
Het project wordt ondersteund door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De voorbeeldwerking van het project en de leerpunten voor andere partijen/regio’s zijn voor het stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie belangrijk.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
City aerial view over Amsterdam, The Netherlands. View from the bird's flight of narrow canals, streets and historical architecture.

Prioriteringstool Planadvies voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het team Planadvies van waterschap Amstel, Gooi en Vecht beoordeelt ruimtelijke plannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) en adviseert over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving uit (omgevingsplan en waterschapsverordening, etc.). Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe...