Begroeid dak

Impactproject ‘Samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’

Amsterdam Rainproof is samen met TU Delft, Achmea en Waternet een project gestart gericht op schade-informatie bij een specifieke wolkbreuk in Amsterdam en mogelijke prikkels voor eigenaren van gebouwen, verzekeraars, de gemeente en het waterschap om preventief te handelen, wateroverlast te verminderen en het woongenot te vergroten. Op verzoek van het ministerie van I&M en Waternet begeleidt Ambient het impactproject. In het impactproject worden de werelden van een verzekeraar, onderzoeker, gemeente en waterschap bij elkaar gebracht. De doelstelling van het impactproject is kort samengevat:

  • Inzichtelijk maken op welke manier(en) betrokken partijen kunnen anticiperen op een wolkbreuk om waterschade te verminderen en het woongenot te vergroten.
  • Op basis van een concreet praktijkvoorbeeld analyseren hoe de schade-informatie van verschillende bronnen zich verhoudt tot de werkelijk geleden schade.
  • Het ontwikkelen van handelingsperspectieven op basis van deze analyse in de vorm van mogelijke prikkels (incentives) voor betrokkenen en de wijze van het inwinnen en de uitwisseling van relevante informatie over schade en wateroverlast.
Het project wordt ondersteund door het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De voorbeeldwerking van het project en de leerpunten voor andere partijen/regio’s zijn voor het stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie belangrijk.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...