Rotterdam

Implementatie en beheer Atlas Leefomgeving

De Atlas Leefomgeving is een internetportaal dat informatie biedt over de kwaliteit van de Nederlandse Leefomgeving. Thema’s die van invloed zijn op de gezondheid van mensen, zoals bodem, water, ruimtelijke ordening, veiligheid en natuur worden door de Atlas in de vorm van kaarten en toelichtende teksten gepresenteerd. De informatie wordt aangeleverd door veel verschillende bronhouders waaronder Rijk, provincies, waterschappen en kennisinstituten.

Ambient is op meerdere fronten betrokken (geweest) bij de Atlas Leefomgeving:

  • Het voeren van het programma- en procesmanagement in de implementatiefase.
  • Een onderzoek naar de eindgebruikers van de Atlas Leefomgeving en de interne en externe communicatie.
  • Als functioneel beheerder van het aanleversysteem voor bronhouders in de implementatiefase.
  • Het assisteren van bronhouders om informatie aan te leveren, zowel in de implementatie- als de beheerfase.
  • Een inhoudelijke actualisering van kaarten en tekstuele informatie van meerdere thema’s in samenspraak met bronhouders en themadeskundigen.

 

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer

View over floodplains of river Ijssel, Overijssel, Netherlands

Monitoring & evaluatierapport WBP 2022-2027 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 van het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is op 14 december 2021 door het algemeen bestuur (AB) vastgesteld. Het waterschap wil tijdens de planperiode van het WBP de voortgang van de doelrealisatie monitoren, evalueren en bijsturen. Daarvoor zal gedurende de planperiode een monitoring- en evaluatierapport worden...
Soil Test. Female agronomist taking notes in the field. Environmental protection, organic soil certification, research

Bodemkwaliteitsgegevens in de Basisregistratie Ondergrond

In de Basisregistratie Ondergrond zijn gegevens over de ondergrond opgenomen. De basisregistratie wordt de komende jaren verder uitgebreid, vooralsnog met gegevens van geotechnische aard. In 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken daarnaast de mogelijkheid verkend ook de milieuhygiënische bodemkwaliteitsgegevens op te nemen, naar aanleiding van een motie daarover in...
Wadkijker-foto gemaakt door projectteam partnerbedrijven

Ontwikkeling Wadkijker i.s.m. het Waddenfonds

De Waddenzee kent prachtige verhalen, over de enorme biodiversiteit, de cultuurhistorie, de dynamiek en het ontstaan van het werelderfgoed. Veel van deze verhalen zitten verstopt in data die momenteel niet zichtbaar en beleefbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van het Waddengebied. Ook professionals kunnen de kennis die er is...