Rotterdam

Implementatie en beheer Atlas Leefomgeving

De Atlas Leefomgeving is een internetportaal dat informatie biedt over de kwaliteit van de Nederlandse Leefomgeving. Thema’s die van invloed zijn op de gezondheid van mensen, zoals bodem, water, ruimtelijke ordening, veiligheid en natuur worden door de Atlas in de vorm van kaarten en toelichtende teksten gepresenteerd. De informatie wordt aangeleverd door veel verschillende bronhouders waaronder Rijk, provincies, waterschappen en kennisinstituten.

Ambient is op meerdere fronten betrokken (geweest) bij de Atlas Leefomgeving:

  • Het voeren van het programma- en procesmanagement in de implementatiefase.
  • Een onderzoek naar de eindgebruikers van de Atlas Leefomgeving en de interne en externe communicatie.
  • Als functioneel beheerder van het aanleversysteem voor bronhouders in de implementatiefase.
  • Het assisteren van bronhouders om informatie aan te leveren, zowel in de implementatie- als de beheerfase.
  • Een inhoudelijke actualisering van kaarten en tekstuele informatie van meerdere thema’s in samenspraak met bronhouders en themadeskundigen.

 

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer

Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden. Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD...
Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
a closeup of a dragonfly in the water

Omgevingsmanager en projectsecretaris Ecologisch Beoordelingssysteem 2.0

Ondanks het feit dat de waterkwaliteit de afgelopen jaren flink verbeterd is, haalt Nederland de KRW-doelen voor veel waterlichamen niet. De verbeteringen die door waterbeheerders worden gerealiseerd, blijven veelal onder de radar. Dat komt mede door de ecologische beoordelingssystematiek die nu wordt gehanteerd. We zien daarmee op hoofdlijnen hoe de...