Man Walking Along Flooded Urban Street

Inventarisatie aanpak en vervolg normering wateroverlast

Waterschappen hebben een zorgplicht voor het voorkomen en beperken van wateroverlast door inundatie vanuit het oppervlaktewater als gevolg van hevige regenval. De provinciale normering wateroverlast geeft duidelijkheid aan inwoners en bedrijven over het (rest)risico en hun eigen verantwoordelijkheid voor de bescherming van eigen percelen, bouwwerken en roerende zaken. De waterschappen zijn wat betreft de normering voor wateroverlast bijna allemaal voor meer dan 95% op orde. De restopgave blijkt uitdagend en wordt bovendien beïnvloed door wijzigende neerslagintensiteiten als gevolg van klimaatverandering.

In opdracht van de STOWA en de Unie van Waterschappen voert Ambient een inventarisatie uit naar de aanpak en het vervolg van de normering wateroverlast. De doelstelling van de inventarisatie is om in beeld te brengen in hoeverre het huidige stelsel normering wateroverlast toekomstbestendig is, gezien de klimaatverandering en de inzet op ruimtelijke adaptatie. Ook richt de verkenning zich op de voordelen van een meer integrale benadering op basis van integrale risico’s.

Door middel van interviews en werksessies met de waterschappen wordt een overzicht opgesteld van de werkwijzen van waterschappen bij de uitvoering van de normering en toetsing wateroverlast, en van de mogelijke oplossingsrichtingen en vervolgstappen. Ambient werkt in dit project samen met HKV, dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van een gebiedsnorm gebaseerd op een integrale risicoanalyse.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...