Man Walking Along Flooded Urban Street

Inventarisatie aanpak en vervolg normering wateroverlast

Waterschappen hebben een zorgplicht voor het voorkomen en beperken van wateroverlast door inundatie vanuit het oppervlaktewater als gevolg van hevige regenval. De provinciale normering wateroverlast geeft duidelijkheid aan inwoners en bedrijven over het (rest)risico en hun eigen verantwoordelijkheid voor de bescherming van eigen percelen, bouwwerken en roerende zaken. De waterschappen zijn wat betreft de normering voor wateroverlast bijna allemaal voor meer dan 95% op orde. De restopgave blijkt uitdagend en wordt bovendien beïnvloed door wijzigende neerslagintensiteiten als gevolg van klimaatverandering.

In opdracht van de STOWA en de Unie van Waterschappen voert Ambient een inventarisatie uit naar de aanpak en het vervolg van de normering wateroverlast. De doelstelling van de inventarisatie is om in beeld te brengen in hoeverre het huidige stelsel normering wateroverlast toekomstbestendig is, gezien de klimaatverandering en de inzet op ruimtelijke adaptatie. Ook richt de verkenning zich op de voordelen van een meer integrale benadering op basis van integrale risico’s.

Door middel van interviews en werksessies met de waterschappen wordt een overzicht opgesteld van de werkwijzen van waterschappen bij de uitvoering van de normering en toetsing wateroverlast, en van de mogelijke oplossingsrichtingen en vervolgstappen. Ambient werkt in dit project samen met HKV, dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van een gebiedsnorm gebaseerd op een integrale risicoanalyse.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...