Ecological houses with integrated solar panels and hanging gardens on waterfront in urban area of The Hague, Netherlands

Juridische borging maatlat groene en klimaatadaptieve gebouwde leefomgeving

De ministeries van BZK, IenW en LNV hebben in 2022, in nauwe samenwerking met de medeoverheden en met input van de bouwsector, vastgoedeigenaren en natuurorganisaties, de ‘Landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ ontwikkeld. De maatlat geeft invulling aan de behoefte aan een landelijk uniform kader voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Een landelijk uniform kader voorkomt verschillen tussen gebieden en ondersteunt partijen om toekomstbestendig bouwen te borgen in beleid en regelgeving.

Het Rijk wil samen met de medeoverheden, vastgoedeigenaren en de bouwsector de mogelijkheden verkennen voor landelijke juridische borging van de maatlat. Hierbij gaat het om een beleidsmatige verkenning om te bezien in hoeverre per thema juridische borging noodzakelijk is, en om te bezien wat de mogelijkheden zijn die het instrumentarium van de Omgevingswet daartoe biedt. Onderdeel van de verkenning is een analyse van nut en noodzaak van een nadere concretisering van de maatlat tegen de achtergrond van het eventueel juridisch borgen daarvan.

Het ministerie van BZK heeft FLO Legal en Ambient gevraagd om te verkennen waar de maatlat in het kader van juridische borging aanscherping nodig heeft en hoe op Rijksniveau juridische borging van (onderdelen van) de maatlat plaats kan vinden.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...