Ecological houses with integrated solar panels and hanging gardens on waterfront in urban area of The Hague, Netherlands

Juridische borging maatlat groene en klimaatadaptieve gebouwde leefomgeving

De ministeries van BZK, IenW en LNV hebben in 2022, in nauwe samenwerking met de medeoverheden en met input van de bouwsector, vastgoedeigenaren en natuurorganisaties, de ‘Landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ ontwikkeld. De maatlat geeft invulling aan de behoefte aan een landelijk uniform kader voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Een landelijk uniform kader voorkomt verschillen tussen gebieden en ondersteunt partijen om toekomstbestendig bouwen te borgen in beleid en regelgeving.

Het Rijk wil samen met de medeoverheden, vastgoedeigenaren en de bouwsector de mogelijkheden verkennen voor landelijke juridische borging van de maatlat. Hierbij gaat het om een beleidsmatige verkenning om te bezien in hoeverre per thema juridische borging noodzakelijk is, en om te bezien wat de mogelijkheden zijn die het instrumentarium van de Omgevingswet daartoe biedt. Onderdeel van de verkenning is een analyse van nut en noodzaak van een nadere concretisering van de maatlat tegen de achtergrond van het eventueel juridisch borgen daarvan.

Het ministerie van BZK heeft FLO Legal en Ambient gevraagd om te verkennen waar de maatlat in het kader van juridische borging aanscherping nodig heeft en hoe op Rijksniveau juridische borging van (onderdelen van) de maatlat plaats kan vinden.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Grondwater, Klimaatadaptatie, Omgevingswet, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Water. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma.  Onder begeleiding van Ambient zijn een...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...