Bodem

Kennisprogramma Bodem en Ondergrond

Nederland wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaven in een economisch en politiek onrustige tijd. Naast de economische situatie zijn er opgaven die zich manifesteren op het vlak van klimaatverandering, gezonde leefomgeving, water, energie, grondstoffen en voedselveiligheid en -zekerheid. Bij elk van deze opgaven komt de wijze waarop de bodem en ondergrond gebruikt worden terug. Een juist gebruik van bodem en ondergrond biedt kansen bij de oplossing van maatschappelijke opgaven. Willen we de kansen benutten die bodem en ondergrond bieden, dan is het nodig om kennisontwikkeling en kennisdoorwerking te organiseren.

Daarom heeft een aantal partijen, bestaande uit bedrijven, kennisinstituten en (decentrale) overheden, begin 2014 Ambient gevraagd de wenselijkheid van een nieuw kennisprogramma bodem en ondergrond bij de relevante stakeholders na te gaan. Uit de inventarisatie is gebleken dat er veel behoefte was aan een nieuw kennisprogramma bodem en ondergrond met als kernopgaven:

  • Het koppelen van de uitdagingen op het gebied van water, voedsel, energie, klimaat, grondstoffen, natuur, etc. (zowel inhoudelijk-thematische, als bèta-gamma) aan de mogelijkheden en kansen die de bodem en ondergrond bieden.
  • Het op elkaar afstemmen van de soms conflicterende ruimtelijke claims in de bodem (al dan niet in relatie tot de bovengrond) en dit omzetten in strategieën die leiden tot een integraal en duurzaam beheer van de bodem.
  • Het creëren van nieuwe businesscases waarmee de relevante stakeholders kostenefficiënte en kostenbesparende oplossingen genereren voor de geschetste issues.

Na deze inventarisatie hebben de partijen in overleg met het ministerie van IenW besloten om van start te gaan met een kennisprogramma. Ambient is gevraagd om als kwartiermaker op te treden. De eerste periode stond in het teken van de inhoudelijke invulling, de financiering en de sturing van het programma. Op dit moment vindt de formele start van het programma plaats met de start van een aantal projecten binnen het Kennis- en Innovatieprogramma bodem en Ondergrond. Ambient is op basis daarvan ook gevraagd de programmamanager van het KIBO te leveren.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...
Vitale bodem (Ronald van der Heide)

Vitale bodems in de provincie Utrecht

De bodem in landelijk en stedelijk gebied staat wereldwijd onder druk. In Europa is naar schatting 60 tot 70 procent van de bodems niet ‘vitaal’. Een vitale bodem is belangrijk omdat de bodem de gewenste ecosysteemdiensten levert, nu en in de toekomst. De bodem is daarmee letterlijk en figuurlijk een...