Behang staand4

Kennisprogramma Bodem en Ondergrond

Nederland wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaven in een economisch en politiek onrustige tijd. Naast de economische situatie zijn er opgaven die zich manifesteren op het vlak van klimaatverandering, gezonde leefomgeving, water, energie, grondstoffen en voedselveiligheid en -zekerheid. Bij elk van deze opgaven komt de wijze waarop de bodem en ondergrond gebruikt worden terug. Een juist gebruik van bodem en ondergrond biedt kansen bij de oplossing van maatschappelijke opgaven. Willen we de kansen benutten die bodem en ondergrond bieden, dan is het nodig om kennisontwikkeling en kennisdoorwerking te organiseren.

Daarom heeft een aantal partijen, bestaande uit bedrijven, kennisinstituten en (decentrale) overheden, begin 2014 Ambient gevraagd de wenselijkheid van een nieuw kennisprogramma bodem en ondergrond bij de relevante stakeholders na te gaan. Uit de inventarisatie is gebleken dat er veel behoefte was aan een nieuw kennisprogramma bodem en ondergrond met als kernopgaven:

  • Het koppelen van de uitdagingen op het gebied van water, voedsel, energie, klimaat, grondstoffen, natuur, etc. (zowel inhoudelijk-thematische, als bèta-gamma) aan de mogelijkheden en kansen die de bodem en ondergrond bieden.
  • Het op elkaar afstemmen van de soms conflicterende ruimtelijke claims in de bodem (al dan niet in relatie tot de bovengrond) en dit omzetten in strategieën die leiden tot een integraal en duurzaam beheer van de bodem.
  • Het creëren van nieuwe businesscases waarmee de relevante stakeholders kostenefficiënte en kostenbesparende oplossingen genereren voor de geschetste issues.

Na deze inventarisatie hebben de partijen in overleg met het ministerie van IenW besloten om van start te gaan met een kennisprogramma. Ambient is gevraagd om als kwartiermaker op te treden. De eerste periode stond in het teken van de inhoudelijke invulling, de financiering en de sturing van het programma. Op dit moment vindt de formele start van het programma plaats met de start van een aantal projecten binnen het Kennis- en Innovatieprogramma bodem en Ondergrond. Ambient is op basis daarvan ook gevraagd de programmamanager van het KIBO te leveren.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...