Waterkering Oosterschelde

Kwaliteitsborging crisis- en calamiteitenproces Rijkswaterstaat

In het kader van het Uitvoeringskader Zorgplicht Primaire Waterkeringen Rijkswaterstaat is in 2016 per activiteit een plan-do-check-act uitwerking gemaakt, waarin voor de organisatie is aangegeven hoe er invulling wordt gegeven aan het kader Zorgplicht. Uit de reality-check bleek dat dit kader inhoudelijk goed is, maar dat Rijkswaterstaat zo nog niet werkt. Met name de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen een procesgerichte organisatie zijn niet eenduidig belegd of niet expliciet gemaakt. Voor de Zorgplichtactiviteit ‘Calamiteitenorganisatie’ is inmiddels vastgesteld hoe het proces loopt van regulier beheer naar beheer onder bijzondere omstandigheden, naar crisisbestrijding en terug naar regulier beheer. Hierbij zijn ook de betrokken partijen in beeld gebracht. Rijkswaterstaat heeft besloten dit op te nemen als kader in de Werkwijzer Aanleg met nadere uitwerking in de kennisbank van werkprocessen (ARIS). Rijkswaterstaat heeft Ambient gevraagd om deze uitwerking voor ARIS ter hand te nemen en daarvoor de taken en bevoegdheden van de processtappen in het crisis- en calamiteitenproces inzichtelijk te maken.

De aanpak van Ambient richt zich op een brede inventarisatie van de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat van het moment dat er een waarschuwingssignaal wordt afgegeven (beheer onder bijzondere omstandigheden), er een storing optreedt en deze storing niet op korte termijn oplosbaar blijkt te zijn (crisissituatie). Ambient heeft daartoe twee werksessies georganiseerd met personen die betrokken zijn bij het crisis- en calamiteitenproces. Vervolgens worden de bevindingen voorgelegd aan de verantwoordelijke proceseigenaren. De aanpak moet ertoe leiden dat inzichtelijk wordt hoe de rollen en verantwoordelijkheden in het crisis- en calamiteitenproces zijn belegd en dat deze rolverdeling breed wordt gedragen binnen de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Beautiful characteristic polder landscape with the reflections of the blue sky with clouds in a wide ditch, on the border of the city of Schiedam, near Rotterdam, the Netherlands

Programmamanagement Veen en Water

In het veenweidegebied daalt de bodem onder andere als gevolg van veenoxidatie. Daarbij komen er broeikasgassen vrij. Een van de oplossingsrichtingen om bodemdaling en broeikasgasemissie tegen te gaan, is de verandering van het waterpeil. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de waterschappen. In 2023 ging het (kennis)programma Veen en...