Oosterschelde flood barrier with windmills in the Netherlands at the Northern Sea taken from above with a drone

Kwaliteitsborging crisis- en calamiteitenproces Rijkswaterstaat

In het kader van het Uitvoeringskader Zorgplicht Primaire Waterkeringen Rijkswaterstaat is in 2016 per activiteit een plan-do-check-act uitwerking gemaakt, waarin voor de organisatie is aangegeven hoe er invulling wordt gegeven aan het kader Zorgplicht. Uit de reality-check bleek dat dit kader inhoudelijk goed is, maar dat Rijkswaterstaat zo nog niet werkt. Met name de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen een procesgerichte organisatie zijn niet eenduidig belegd of niet expliciet gemaakt. Voor de Zorgplichtactiviteit ‘Calamiteitenorganisatie’ is inmiddels vastgesteld hoe het proces loopt van regulier beheer naar beheer onder bijzondere omstandigheden, naar crisisbestrijding en terug naar regulier beheer. Hierbij zijn ook de betrokken partijen in beeld gebracht. Rijkswaterstaat heeft besloten dit op te nemen als kader in de Werkwijzer Aanleg met nadere uitwerking in de kennisbank van werkprocessen (ARIS). Rijkswaterstaat heeft Ambient gevraagd om deze uitwerking voor ARIS ter hand te nemen en daarvoor de taken en bevoegdheden van de processtappen in het crisis- en calamiteitenproces inzichtelijk te maken.

De aanpak van Ambient richt zich op een brede inventarisatie van de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat van het moment dat er een waarschuwingssignaal wordt afgegeven (beheer onder bijzondere omstandigheden), er een storing optreedt en deze storing niet op korte termijn oplosbaar blijkt te zijn (crisissituatie). Ambient heeft daartoe twee werksessies georganiseerd met personen die betrokken zijn bij het crisis- en calamiteitenproces. Vervolgens worden de bevindingen voorgelegd aan de verantwoordelijke proceseigenaren. De aanpak moet ertoe leiden dat inzichtelijk wordt hoe de rollen en verantwoordelijkheden in het crisis- en calamiteitenproces zijn belegd en dat deze rolverdeling breed wordt gedragen binnen de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat.

Meer projecten binnen Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...
Wateroverlast schematisch bijgensneden

Begeleiden van pilots bij integrale risicoanalyse wateroverlast

Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben zoals het falen van een regionale waterkering, het inunderen van watergangen en sloten, het afstromen van regenwater over het maaiveld of het overlopen van riolen bij hevige regenval. Deze verschillende oorzaken van wateroverlast hebben ieder hun eigen veiligheids- en risicobenadering in de vorm van ontwerprichtlijnen...