Behang staand2

Kwartiermaker geothermie

Om de groeiambities van het kabinet richting 2023 ten aanzien van duurzame energie en meer specifiek geothermie in te vullen, is groei nodig van het aantal geothermieprojecten. Naar aanleiding daarvan hebben de convenantspartners van het UitvoeringsProgramma Bodem en Ondergrond aan Ambient gevraagd om te onderzoeken waar gemeenten, provincies en waterschappen tegenaan lopen wanneer zij ruimte willen bieden aan geothermie in het stedelijke en landelijke gebied. Daarnaast zullen de kennisvragen voor de decentrale overheden worden geïnventariseerd en geprioriteerd. De hoofddoelstelling van dit onderzoekstraject is het prioritering van de kennisvragen geothermie, zoals die spelen bij de decentrale overheden. Op basis van deze doelstelling kunnen de volgende subdoelen beschreven worden:

  • Het toetsen van de actualiteit van het onderzoek ‘inventarisatie knelpunten en belemmeringen van Geothermie in stedelijk en landelijk gebied’ (welke acties zijn al belegd en bij wie, wat is de stand van zaken, etc.).
  • Welke knelpunten (zoals beschreven in het onderzoek en andere gesignaleerde knelpunten) staan bovenaan bij de decentrale overheden (en overige stakeholders).
  • Wat is de positie van decentrale overheden inzake het speelveld geothermie (volgens de decentrale overheden zelf, de Rijksoverheid en de andere relevante stakeholders).

Het projectresultaat is een opdrachtdefinitie voor een kennisprogramma geothermie (wat, voor wie en onder welke randvoorwaarden). Deze opdrachtdefinitie bestaat in ieder geval uit een overzicht van de relevante knelpunten op het gebied van techniek, financiën, juridica en governance.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Sample water from the river for analysis. Hand in glove holding a test tube

Wijziging omgevingsverordening provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland geeft met haar nieuwe regionale waterprogramma onder andere uitvoering aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. De KRW kent specifieke doelen voor grondwater en ook voor oppervlakte- en grondwater dat bestemd is voor menselijke consumptie. Een bodem- of grondwaterverontreiniging kan deze doelen bedreigen en daarmee voor...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...