Behang staand2

Kwartiermaker geothermie

Om de groeiambities van het kabinet richting 2023 ten aanzien van duurzame energie en meer specifiek geothermie in te vullen, is groei nodig van het aantal geothermieprojecten. Naar aanleiding daarvan hebben de convenantspartners van het UitvoeringsProgramma Bodem en Ondergrond aan Ambient gevraagd om te onderzoeken waar gemeenten, provincies en waterschappen tegenaan lopen wanneer zij ruimte willen bieden aan geothermie in het stedelijke en landelijke gebied. Daarnaast zullen de kennisvragen voor de decentrale overheden worden geïnventariseerd en geprioriteerd. De hoofddoelstelling van dit onderzoekstraject is het prioritering van de kennisvragen geothermie, zoals die spelen bij de decentrale overheden. Op basis van deze doelstelling kunnen de volgende subdoelen beschreven worden:

  • Het toetsen van de actualiteit van het onderzoek ‘inventarisatie knelpunten en belemmeringen van Geothermie in stedelijk en landelijk gebied’ (welke acties zijn al belegd en bij wie, wat is de stand van zaken, etc.).
  • Welke knelpunten (zoals beschreven in het onderzoek en andere gesignaleerde knelpunten) staan bovenaan bij de decentrale overheden (en overige stakeholders).
  • Wat is de positie van decentrale overheden inzake het speelveld geothermie (volgens de decentrale overheden zelf, de Rijksoverheid en de andere relevante stakeholders).

Het projectresultaat is een opdrachtdefinitie voor een kennisprogramma geothermie (wat, voor wie en onder welke randvoorwaarden). Deze opdrachtdefinitie bestaat in ieder geval uit een overzicht van de relevante knelpunten op het gebied van techniek, financiën, juridica en governance.

Meer projecten binnen Bodem en ondergrond

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
MP - van OD W-Holland - oude stortplaats 1960 bewerkt

Stortplaatsen onder de Omgevingswet

Naar aanleiding van het aantreffen van een tot op heden onbekend risico bij een gesloten stortplaats in de provincie Zuid-Holland, is bij alle gesloten stortplaatsen in het beheergebied gestart met een grondwateronderzoek. Dit grondwateronderzoek moet duidelijkheid bieden of er zich ook bij andere gesloten stortplaatsen risico's voordoen die eerder onbekend...
Vitale bodem (Ronald van der Heide)

Vitale bodems in de provincie Utrecht

De bodem in landelijk en stedelijk gebied staat wereldwijd onder druk. In Europa is naar schatting 60 tot 70 procent van de bodems niet ‘vitaal’. Een vitale bodem is belangrijk omdat de bodem de gewenste ecosysteemdiensten levert, nu en in de toekomst. De bodem is daarmee letterlijk en figuurlijk een...