Oegstgeest, Netherlands - August 26, 2010: a young men riding a bicycle in a flooded street of a residential area.

Kwartiermaker programma klimaatadaptatie

Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft in lijn met het aanstaande Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie besloten om het thema klimaatadaptatie tot één van de prioriteiten te verheffen. Voor het realiseren van de ambitie van het bestuur is regionale en lokale samenwerking met gebiedspartners een belangrijke voorwaarde en succesfactor. Het bestuur wil samen met regionale en lokale gebiedspartners een doorbraak realiseren en steden, dorpen en het buitengebied in het beheersgebied van het waterschap klimaatbestendig(er) inrichten. Thema’s die hierbij tenminste worden onderscheiden, zijn: voorkomen van (schade door) wateroverlast bij extreme buien (wolkbreuk), langdurige perioden van neerslag en periode van droogte en toenemende verzilting, het waterrobuust maken van vitale en kwetsbare infrastructuur en het toepassen van het concept van meerlaagse veiligheid. Ambient is gevraagd zich te richten op het ‘kwartier maken’ van een integraal programma klimaatadaptatie binnen heel Waternet, de uitvoeringsorganisatie van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het gaat hierbij o.a. om:

  • Het ontwikkelen van een gedragen en samenhangende visie op klimaatadaptatie (incl. ambities, rollen/taken, gebiedspartners e.d.).
  • Het opstellen en doorvoeren van een gedragen organisatieadvies over het verbinden en versterken van lopende programma’s binnen
  • Waternet, bemensen programmaorganisatie, veranderopgave (responsiviteit, flexibiliteit, tempo/integraliteit adviezen).
  • Regie voeren over het lopende programma (AGV Klimaatbestendig) en advisering richting directie en bestuur.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Zandpad langs Oude IJssel bij Laag-Keppel

Transacademic Interface Manager (TIM) – Resilient Dutch sand landscapes (NWO-RESHAPE)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Nature-inspired water system solutions for RESilient DutcH sand...
Website - Huizen met speeltuinje op grasveld, bron GAW Stichting RIONED lichter gemaakt

Meerjarenprogramma voor afstemming waterstandaarden

Het rapport ‘Water verbindt standaarden’ (2023) laat vanuit waterperspectief de samenhang zien tussen de standaarden voor projecten in de fysieke leefomgeving van CROW, ISSO, NEN, Stichting RIONED en de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Ambient is gevraagd om als vervolg samen met de standaardisatie-organisaties en verantwoordelijke ministeries...
Grasland met tractoren

Decentraal sturen op grondgebruik voor waterkwaliteitsverbetering

Voor de waterkwaliteit in Nederland zijn 2024 en 2027 belangrijke jaren. In 2024 vindt de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn water (KRW) plaats en in 2027 is de deadline voor het realiseren van de KRW-doelen. Het grondgebruik in Nederland is medebepalend voor de waterkwaliteit en de mate waarin de KRW-doelen in...