Oegstgeest, Netherlands - August 26, 2010: a young men riding a bicycle in a flooded street of a residential area.

Kwartiermaker programma klimaatadaptatie

Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft in lijn met het aanstaande Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie besloten om het thema klimaatadaptatie tot één van de prioriteiten te verheffen. Voor het realiseren van de ambitie van het bestuur is regionale en lokale samenwerking met gebiedspartners een belangrijke voorwaarde en succesfactor. Het bestuur wil samen met regionale en lokale gebiedspartners een doorbraak realiseren en steden, dorpen en het buitengebied in het beheersgebied van het waterschap klimaatbestendig(er) inrichten. Thema’s die hierbij tenminste worden onderscheiden, zijn: voorkomen van (schade door) wateroverlast bij extreme buien (wolkbreuk), langdurige perioden van neerslag en periode van droogte en toenemende verzilting, het waterrobuust maken van vitale en kwetsbare infrastructuur en het toepassen van het concept van meerlaagse veiligheid. Ambient is gevraagd zich te richten op het ‘kwartier maken’ van een integraal programma klimaatadaptatie binnen heel Waternet, de uitvoeringsorganisatie van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het gaat hierbij o.a. om:

  • Het ontwikkelen van een gedragen en samenhangende visie op klimaatadaptatie (incl. ambities, rollen/taken, gebiedspartners e.d.).
  • Het opstellen en doorvoeren van een gedragen organisatieadvies over het verbinden en versterken van lopende programma’s binnen
  • Waternet, bemensen programmaorganisatie, veranderopgave (responsiviteit, flexibiliteit, tempo/integraliteit adviezen).
  • Regie voeren over het lopende programma (AGV Klimaatbestendig) en advisering richting directie en bestuur.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Waterkering Oosterschelde

Monitoring Waterveiligheidsoverleg Rijkswaterstaat

Het borgen van kennis van waterveiligheid staat hoog op de agenda bij Rijkswaterstaat. Hiervoor zijn acties opgenomen in het ‘Actieplan borgen kennis waterveiligheid’. In het Actieplan zijn de kennisopgave en de acties beschreven voor concrete thema’s. Daarnaast is het belangrijk om het uitvoeren van de acties te faciliteren door het...
Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...