Oegstgeest, Netherlands - August 26, 2010: a young men riding a bicycle in a flooded street of a residential area.

Kwartiermaker programma klimaatadaptatie

Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft in lijn met het aanstaande Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie besloten om het thema klimaatadaptatie tot één van de prioriteiten te verheffen. Voor het realiseren van de ambitie van het bestuur is regionale en lokale samenwerking met gebiedspartners een belangrijke voorwaarde en succesfactor. Het bestuur wil samen met regionale en lokale gebiedspartners een doorbraak realiseren en steden, dorpen en het buitengebied in het beheersgebied van het waterschap klimaatbestendig(er) inrichten. Thema’s die hierbij tenminste worden onderscheiden, zijn: voorkomen van (schade door) wateroverlast bij extreme buien (wolkbreuk), langdurige perioden van neerslag en periode van droogte en toenemende verzilting, het waterrobuust maken van vitale en kwetsbare infrastructuur en het toepassen van het concept van meerlaagse veiligheid. Ambient is gevraagd zich te richten op het ‘kwartier maken’ van een integraal programma klimaatadaptatie binnen heel Waternet, de uitvoeringsorganisatie van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het gaat hierbij o.a. om:

  • Het ontwikkelen van een gedragen en samenhangende visie op klimaatadaptatie (incl. ambities, rollen/taken, gebiedspartners e.d.).
  • Het opstellen en doorvoeren van een gedragen organisatieadvies over het verbinden en versterken van lopende programma’s binnen
  • Waternet, bemensen programmaorganisatie, veranderopgave (responsiviteit, flexibiliteit, tempo/integraliteit adviezen).
  • Regie voeren over het lopende programma (AGV Klimaatbestendig) en advisering richting directie en bestuur.
Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Klimaatadaptatie, Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen, en Watersystemen en waterveiligheid

Above view on two excavators dredge as they dredging, working on river, canal, deepening and removing sediment, mud from riverbed in a polluted waterway.

Ondersteuning Buyer Group duurzaam baggeren

Nederland, waterland. De kanalen, rivieren, vaarten en sloten worden steeds ondieper door het bezinken van zand en slib. Door te baggeren blijven de wateren op de juiste diepte en daarmee geschikt voor hun functie, bijvoorbeeld als waterafvoer of als vaarroute. Baggeren is echter een energie-intensief proces waarbij nog veel gebruik...
Skyline of a city along the shore of a lake below a blue sky in summer

Beleidsmedewerker Water provincie Flevoland

Provincie Flevoland heeft de zorg voor een watersysteem dat functioneert voor het dagelijks gebruik, wonen, landbouw en natuur. De provincie werkt intensief samen met gemeenten en het waterschap om opgaven zoals klimaatverandering, bodemdaling en waterkwaliteit het hoofd te bieden. Binnen de provincie werkt het Waterteam aan een watersysteem dat blijvend...
Floral borders with wild flowers along the road to increase biodoversity in The Netherlands

Strategisch adviseur IPSN

De Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) ondersteunt en vertegenwoordigt de twaalf provincies bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het terugdringen van de uitstoot en neerslag van stikstof en het herstel van kwetsbare natuurgebieden. Na een periode waarin het beheersen van de stikstofcrisis centraal stond, richt het ISPN zich nu...