Behang staand6

Landelijke inventarisatie voortgang en resultaat samenwerking afvalwaterketen

De Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VEWIN ondersteunen waterschappen, gemeenten en waterbedrijven bij de uitwerking van het bestuursakkoord water, onderdeel waterketen. Onderdeel van deze ondersteuning is een periodieke inventarisatie van de voortgang en het resultaat van het regionale uitwerkingsproces. Op verzoek van UvW, VNG en VEWIN voert Ambient elk jaar een inventarisatie uit.

De doelstelling van de inventarisatie is het in beeld brengen van de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces. Hierbij gaat het om de doelrealisatie op het gebied van kostenbesparing, het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer en het verhogen van de kwaliteit (professionaliteit) en het innovatievermogen.

De ambitie van de UvW, VNG en VEWIN is hierbij tweeledig:

  • Het zichtbaar maken van de voortgang en het resultaat voor de politiek-bestuurlijke omgeving (o.a. Tweede Kamer, ministerie, stuurgroep Water, lobbyorganisaties ed.).
  • Het zichtbaar maken koplopers (inspiratie) en achterblijvers (prikkels) van gemeenten en waterschappen.

Het resultaat van het project is een factsheet over de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces in de (afval)waterketen. De factsheet vormt een bijlage bij de ledenbrieven die UvW, VNG en VEWIN over het uitwerkingsproces versturen aan waterschappen, gemeenten en waterbedrijven.

Gert Dekker - team Ambient

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...