Emptying household septic tank. Cleaning sludge from septic system.

Landelijke inventarisatie voortgang en resultaat samenwerking afvalwaterketen

De Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VEWIN ondersteunen waterschappen, gemeenten en waterbedrijven bij de uitwerking van het bestuursakkoord water, onderdeel waterketen. Onderdeel van deze ondersteuning is een periodieke inventarisatie van de voortgang en het resultaat van het regionale uitwerkingsproces. Op verzoek van UvW, VNG en VEWIN voert Ambient elk jaar een inventarisatie uit.

De doelstelling van de inventarisatie is het in beeld brengen van de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces. Hierbij gaat het om de doelrealisatie op het gebied van kostenbesparing, het verminderen van de kwetsbaarheid van het beheer en het verhogen van de kwaliteit (professionaliteit) en het innovatievermogen.

De ambitie van de UvW, VNG en VEWIN is hierbij tweeledig:

  • Het zichtbaar maken van de voortgang en het resultaat voor de politiek-bestuurlijke omgeving (o.a. Tweede Kamer, ministerie, stuurgroep Water, lobbyorganisaties ed.).
  • Het zichtbaar maken koplopers (inspiratie) en achterblijvers (prikkels) van gemeenten en waterschappen.

Het resultaat van het project is een factsheet over de voortgang en het resultaat van het uitwerkingsproces in de (afval)waterketen. De factsheet vormt een bijlage bij de ledenbrieven die UvW, VNG en VEWIN over het uitwerkingsproces versturen aan waterschappen, gemeenten en waterbedrijven.

Gert Dekker

Adviseur

Meer projecten binnen Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
RH Berghem-Rijstveld met bronvermelding

Actualisatie Branchestandaard gemeentelijke watertaken

De Branchestandaard gemeentelijke watertaken beschrijft welke activiteiten, kennis en competenties nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Al meer dan de helft van de gemeenten heeft de Branchestandaard gebruikt. Een succesvol instrument blijft alleen succesvol als het regelmatig getoetst wordt aan de actualiteit. Stichting RIONED heeft al een...