Rioolbuis

Leren van de Benchmark Rioleringszorg

In november 2013 publiceerde Stichting RIONED het driejaarlijkse rapport ‘Riolering in Beeld’, een benchmark van de rioleringszorg voor alle gemeenten. Dit keer is naast een gemeentelijke rapport ook een regiorapport uitgebracht. In dit regiorapport zijn de gemeenten en het waterschap binnen de samenwerkingsregio op een aantal aspecten met elkaar vergeleken.

Ambient is gevraagd om voor de regio Flevoland (de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland) de benchmark en de regiorapportage te analyseren. Doel van deze analyse was het bepalen van een haalbare financiële doelstelling voor de regio. Hiervoor heeft Ambient onder andere aanvullende analyses gedaan op basis van de benchmarkgegevens, opvallende verschillen in beeld gebracht en vergelijkbare opgaven zichtbaar gemaakt (o.a. geplande vervangings- en verbeterinvesteringen). Op basis van deze analyses hebben de partijen onder leiding van Ambient het gesprek over de verschillen gevoerd, waarmee zij inzicht hebben gekregen in de werkwijze van de andere gemeenten. De analyse en verdieping hebben geleid tot de kwantificering van mogelijke besparingen door ‘slimmer’ te investeren en te beheren. Hieraan is invulling gegeven door op onderdelen de beheertaken gezamenlijk uit te voeren en elkaars ‘best practices’ over te nemen.

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Waterplas in Weesp

Planadvies Water voor Waternet

De afdeling Waterplannen en Besturing beoordeelt en adviseert in ontwikkelplannen van omgevingspartijen (zoals gemeenten en natuurorganisaties) over onderwerpen als waterkwaliteit, waterkwantiteit, biodiversiteit en bodemdaling. Ook legt ze de regelgeving (Omgevingswet, Waterschapsverordening, etc.) uit. Het gaat hierbij om nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuwe wijk of natuurontwikkeling. Ambient is...
Gracht in de stad met waterlelies

Projectcoördinatie onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem

In 2021 startte STOWA met de onderzoeksagenda Woning-Wijk-Watersysteem. Hierin wordt kennis opgedaan en gedeeld over de interactie tussen oppervlakte-, regen- en grondwater in bebouwd gebied, in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen en de omgang daarmee door waterschappen. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Onder begeleiding van Ambient zijn een...
Roadmap business

Roadmap langetermijnpositionering CCvD Datastandaarden

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), Stichting RIONED (koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer) en Informatiehuis Water (IHW) hebben een verkenning uitgevoerd over de langetermijnpositionering (‘stip aan de horizon’) van het Centraal  College van Deskundigen Datastandaarden. Uit deze verkenning is gebleken dat het Scenario ‘Focus op verbreding, met behoud rol van CCvD...