Behang staand3

Leren van de Benchmark Rioleringszorg

In november 2013 publiceerde Stichting RIONED het driejaarlijkse rapport ‘Riolering in Beeld’, een benchmark van de rioleringszorg voor alle gemeenten. Dit keer is naast een gemeentelijke rapport ook een regiorapport uitgebracht. In dit regiorapport zijn de gemeenten en het waterschap binnen de samenwerkingsregio op een aantal aspecten met elkaar vergeleken.

Ambient is gevraagd om voor de regio Flevoland (de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland) de benchmark en de regiorapportage te analyseren. Doel van deze analyse was het bepalen van een haalbare financiële doelstelling voor de regio. Hiervoor heeft Ambient onder andere aanvullende analyses gedaan op basis van de benchmarkgegevens, opvallende verschillen in beeld gebracht en vergelijkbare opgaven zichtbaar gemaakt (o.a. geplande vervangings- en verbeterinvesteringen). Op basis van deze analyses hebben de partijen onder leiding van Ambient het gesprek over de verschillen gevoerd, waarmee zij inzicht hebben gekregen in de werkwijze van de andere gemeenten. De analyse en verdieping hebben geleid tot de kwantificering van mogelijke besparingen door ‘slimmer’ te investeren en te beheren. Hieraan is invulling gegeven door op onderdelen de beheertaken gezamenlijk uit te voeren en elkaars ‘best practices’ over te nemen.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Aanpak knelpunten klimaatadaptief bouwen

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en inrichten

In vervolg op het onderzoek naar de juridische mogelijkheden bij klimaatadaptief bouwen schreven Ambient en FLO Legal (voorganger was Colibri Advies) in 2020 een handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten. Hiermee wordt onduidelijkheid over de juridische (on)mogelijkheden weggenomen. De handreiking is in mei 2020 verschenen en hier...
Bloeiende wilde bloemen in de Noordwaardpolder, Biesbosch, Noord-Brabant

Aanpassen gedragscode ruimtelijke ingrepen voor waterschappen

Waterschappen zijn zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden bewust van de bescherming van planten en dieren onder de Wet natuurbescherming. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is in sommige gevallen een ontheffing van een natuurvergunning nodig. Echter, onder bepaalde voorwaarden kunnen waterschappen vrijstelling krijgen om deze ontheffing aan te vragen....
Business man using calculator working at office with reports document financial.

Rekenkameronderzoek onderhoud en vernieuwing rioleringen Leiden en Leiderdorp

De gemeenten Leiden en Leiderdorp staan voor grote opgaven op het gebied van onderhoud en de vernieuwing van de riolering. Oude riolering heeft het einde van zijn levensduur bereikt en door de effecten van klimaatverandering zijn maatregelen nodig ten aanzien van de verwerking van overtollig regenwater. Over de ontwikkelingen en...