Rioolbuis

Leren van de Benchmark Rioleringszorg

In november 2013 publiceerde Stichting RIONED het driejaarlijkse rapport ‘Riolering in Beeld’, een benchmark van de rioleringszorg voor alle gemeenten. Dit keer is naast een gemeentelijke rapport ook een regiorapport uitgebracht. In dit regiorapport zijn de gemeenten en het waterschap binnen de samenwerkingsregio op een aantal aspecten met elkaar vergeleken.

Ambient is gevraagd om voor de regio Flevoland (de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland) de benchmark en de regiorapportage te analyseren. Doel van deze analyse was het bepalen van een haalbare financiële doelstelling voor de regio. Hiervoor heeft Ambient onder andere aanvullende analyses gedaan op basis van de benchmarkgegevens, opvallende verschillen in beeld gebracht en vergelijkbare opgaven zichtbaar gemaakt (o.a. geplande vervangings- en verbeterinvesteringen). Op basis van deze analyses hebben de partijen onder leiding van Ambient het gesprek over de verschillen gevoerd, waarmee zij inzicht hebben gekregen in de werkwijze van de andere gemeenten. De analyse en verdieping hebben geleid tot de kwantificering van mogelijke besparingen door ‘slimmer’ te investeren en te beheren. Hieraan is invulling gegeven door op onderdelen de beheertaken gezamenlijk uit te voeren en elkaars ‘best practices’ over te nemen.

Pui Mee Chan - team Ambient

Pui Mee Chan

Adviseur

Meer projecten binnen Data- en informatiebeheer en Stedelijk waterbeheer en (afval)waterketen

Luchtfoto sloten

Transacademic Interface Manager (TIM) – Living on Soft Soils (NWA-ORC-LOSS)

Bij het ontwikkelen van kennis is het van belang om voor ogen te houden waarvoor en door wie kennis wordt gebruikt. Bij (wetenschappelijke) onderzoeksprogramma’s wordt daar steeds meer aandacht aan besteed, bijvoorbeeld bij projecten gefinancierd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils – Subsidence & Society...
Huis aan water

Programmacoördinatie Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden

STOWA en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken intensief samen in het programma 'Toekomstbestendig waterbeheer vanuit verbinding met het verleden'. Ambient is voor STOWA coördinator van dit programma. Het doel van het programma is dat kennis over het verleden een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het huidige en toekomstige regionale...
Tuin met regenton (verkleind) iStock-879144910

Evaluatie stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen Limburg

Waterschap Limburg staat voor de keuze of ze de 'Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen' gaat verlengen of stoppen. Eind 2023 eindigt de regeling, die als doel heeft particulieren bewuster te laten omgaan met regenwater. De regeling subsidieert afkoppelen tot een bedrag van €20 per vierkante meter. De helft wordt bijgedragen door...